Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

1328. Odlok o grbu, zastavi in prazniku Občine Rečica ob Savinji, stran 3476.

Na podlagi 10. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo ZLS - UPB1 in 121/05) ter 6. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 4. redni seji dne 15. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o grbu, zastavi in prazniku Občine Rečica ob Savinji
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Občina Rečica ob Savinji ima grb in zastavo, ki se uporablja v skladu z odločbami tega odloka.
Grb in zastava sta stalni oznaki Občine Rečica ob Savinji in simbolizirata občino kot lokalno skupnost.
2. člen
Geometrijska, likovna in barvna pravila za oblikovanje grba in zastave so sestavni del odloka.
3. člen
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo.
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim redom ali tako, da se krni ugled Občine Rečica ob Savinji.
4. člen
Grba, zastave ali njunih sestavnih delov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih osebah, prav tako ne zavarovati ali uporabljati kot blagovno znamko, vzorce ali model za označevanje blaga in storitev.
5. člen
Če sta grb in zastava ob uradnih priložnostih postavljena, položena oziroma izobešena skupaj z grbom ali zastavo Republike Slovenije, morata biti grb in zastava Republike Slovenije postavljena na častno mesto.
Če sta grb ali zastava ob uradnih priložnostih, ki se odvijajo na območju Občine Rečica ob Savinji postavljena, položena oziroma izobešena skupaj z znamenji drugih občin ali tujih teritorialnih enot, morata biti postavljena na častno mesto.
II. GRB
6. člen
Splošno: Grb občine je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Grb opisuje pod modrim nebom, v katerem se simetrično nahaja osemkraka zlato rumena zvezda, rastočo lipo, katera izhaja iz zelenega trohriba, kar simbolno opiše trg Rečica ob Savinji.
Predstavitev grba (blazon): Grb s svojo vertikalno simetrijo enači levo ter desno polovico grba. Ta je sestavljena iz zelenega trohriba, zlato rumene podlage, v kateri se nahaja zelena lipa, modrega neba v ozadju, v katerem se nahaja osemkraka zlato rumena zvezda ter obrobe grba.
Trohrib je sestavljen iz treh posameznih zelenih krivin. Centralna krivina je največja ter je od stranskih locirana višje, iz katere se dviga simetrična zelena lipa z vrhom v sredini in dvema paroma upognjenih vej na levi in desni strani, obloženimi z zelenimi listi. Za lipo je polkrožna zlato rumena podlaga. Nad njo je modro nebo, v katerem je osemkraka zlato rumena zvezda, simetrično postavljena na navpično os celotnega grba. Grb je zaključen z dvema obrobama enakih debelin in sicer notranja v zlato rumeni barvi ter zunanja v zeleni barvi.
Razmerje širina proti višini grba je 1:1,23.
Upodobitev grba v barvni, črno-beli, monokromatski (enobarvni) varianti ter barvne kode v prilogi so sestavni del tega odloka.
7. člen
Grb občine se uporablja zlasti:
- v pečatu, žigu, oznakah dokumentov in drugih označbah občine,
- na poslopju in v uradnih prostorih občine,
- v poročnih prostorih,
- na neprometnih znakih, ki označujejo območje občine,
- na prireditvah, ki jih organizira, se jih udeležuje ali ki predstavljajo občino,
- na listinah oziroma priznanjih, ki jih v svečani obliki izdaja oziroma podeljuje občina,
- na vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, ki jih v službene namene uporabljajo funkcionarji in uslužbenci občine ter člani občinskega sveta,
- v vseh drugih primerih, ko občinski svet ali župan to ocenita za primerno.
8. člen
Uporabo grba v namene izven določb 7. člena dovoljuje župan ali direktor občinske uprave.
V dovoljenju iz prejšnjega odstavka se lahko uporaba omeji samo na določen namen ali za določen čas. Dovoljenje se prekliče, če uporabnik ne upošteva pogojev, ki so v njem zajeti, če ne skrbi za primeren videz grba ali če s svojim poslovanjem krni ugled občine.
9. člen
Če se grb občine na območju občine uporablja poleg drugega grba, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani, razen, kadar se uporablja skupaj z državnim grbom ali grbom druge države in v primerih, določenih z zakonom.
Če se grb občine na območju občine uporablja skupaj z dvema grboma, mora biti grb občine v sredini, razen, če se uporablja skupaj z državnim grbom in v primerih določenih z zakonom.
III. ZASTAVA
10. člen
Splošno: Podlaga zastave Občine Rečica ob Savinji je modre in zlato rumene barve, na kateri leži grb občine. Zastava je v navpični varianti.
Opis: Razmerje širine zastave proti njeni višini je 1: 2,5 (ena proti dve celi pet desetin). Zastava je razdeljena v dva enaka navpična barvna pasova. Levi pas zastave je v modri barvi, desni pa v zlato rumeni barvi.
Grb na zastavi stoji centralno glede na širino odmaknjen od robov zastave za ½ širine samega grba, po višini pa je od zgornjega roba zastave oddaljen za celotno širino grba. Sam grb je v razmerju širine proti višini 1:1,23.
Detajlni prikaz razmerij in kode njenih barv so sestavni del tega odloka.
11. člen
Zastava se izobeša zlasti:
- v počastitev državnih in občinskih praznikov,
- ob pomembnejših kulturnih, športnih in drugih prireditvah,
- ob uradnih obiskih tujih delegacij,
- v drugih primerih, ko občinski svet ali župan to ocenita za primerno.
Zastava je stalno izobešena na poslopju občine in v sejni sobi občine.
12. člen
Zastava je pravilno izobešena na navpičnem kopju (drogu), dopustno pa na drogu pod kotom, ne manjšim od 45 stopinj.
13. člen
Glede položaja zastave v konkurenci drugih zastav se analogno uporablja 9. člen tega odloka.
IV. PRAZNIK OBČINE
14. člen
Občina Rečica ob Savinji ima svoj praznik, OBČINSKI PRAZNIK, ki se praznuje vsako leto 17. junija, kot spomin, ko je bilo na Rečici ob Savinji, leta 1899 ustanovljeno kmetijsko društvo in v spomin na podelitev trških pravic 1585.
V tem času (tednu) se odvijajo kulturne, športne, turistične in krajevne prireditve.
V. KAZENSKE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
V skladu z Zakonom o prekrških se z denarno kaznijo 400 € kaznuje za prekršek pravna oseba:
1. če izdeluje ali uporablja grb ali zastavo občine v nasprotju z njuno grafično podobo, opredeljeno s tem odlokom (2. člen);
2. če uporablja grb ali zastavo, ki sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo (prvi odstavek 3. člena);
3. če uporablja grb ali zastavo v nasprotju z javnim redom ali tako, da je krnjen ugled občine (drugi odstavek 3. člena);
4. če postavlja ali izobeša grb oziroma zastavo v nasprotju s pravili (5., 9., 12. in 13. člen);
5. če uporablja grb brez dovoljenja ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem (8. člen).
Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe z denarno kaznijo 200 €.
Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje fizična oseba z denarno kaznijo 100 €.
16. člen
Za pravilno uporabo grba in zastave skrbi občinska uprava, ki daje potrebna pojasnila, sprejema vloge, izdaja dovoljenja in vodi evidenco o njih.
17. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 007-0002/2007-4
Rečica ob Savinji, dne 15. marca 2007
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vinko Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost