Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

Št. 181-31/2007/1 Ob-7446/07 , Stran 2001
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – UPB2) Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta podsekretar (šifra DM 1022) v Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Sektorju za kohezijski sklad. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem; – najmanj 6 let delovnih izkušenj; – znanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; – osnovna raven znanja angleškega ali nemškega jezika. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s praktičnimi izkušnjami na področju evropske kohezijske politike predvsem: – poznavanje zakonodaje EU, ki ureja delovanje Kohezijskega sklada, – poznavanje sistema izvajanje kohezijskega sklada EU v Republiki Sloveniji, – izkušnje pri poročanju o izvajanju projektov kohezijskega sklada EU. Delovno področje: – neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja službe, – samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – opravljanje drugih najzahtevnejših nalog, – vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah, – neposredna pomoč pri vodenju pridobivanja sredstev in delovanja kohezijskega sklada, – neposredna pomoč pri opravljanju naloge organa upravljanja in izvajanje nadzora spremljanja in vrednotenja projektov, – postavitev, izvajanje in koordinacija sistema rednega poročanja o poteku in učinkih projektov kohezijskega sklada, – izvajanje strokovnih nalog za delovanje nadzornega odbora. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. izjavo o izpolnjevanju pogoja delovnih izkušenj z opisom delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje tega, 3. izjavo o izpolnjevanju pogoja osnovnega znanja angleškega ali nemškega jezika 4. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu podsekretar opravljal v nazivu podsekretar z možnostjo napredovanja v naziv sekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 22/2004, 57/2005 in 10/2006) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Javni natečaj št.: 181-31/2007, za delovno mesto podsekretar, šifra 1022« na naslov: Služba vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.svlr@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Bojana Kovač, elektronski naslov: bojana.kovac@gov.si, tel. 01/478-37-73, informacije o delovnem področju pa Dražen Levojević, elektronski naslov: drazen.levojevic@gov.si, tel. 01/308-31-45. V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost