Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

Št. 36/07 Ob-7510/07 , Stran 2004
Na podlagi 56. in prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 - uradno prečiščeno besedilo) objavlja Upravna enota Cerknica javni natečaj za zaposlitev pripravnika - svetovalca. Pripravnik se bo usposabljal za samostojno opravljanje upravnih nalog in za opravo državnega izpita iz javne uprave. Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – imeti morajo univerzitetno izobrazbo družboslovne smeri, – aktivno morajo obvladati uradni jezik, – biti morajo državljani Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: 1. Izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. Izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 3. Izjavo kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Upravni enoti Cerknica pridobitev podatkov iz 2. točke iz uradne evidence. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas za dobo 10 mesecev s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v prostorih Upravne enote Cerknica, Cesta 4. maja 24, 1380 Cerknica. Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Upravna enota Cerknica, Cesta 4. maja 24, 1380 Cerknica, v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj-pripravnik«, in sicer v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Prijava se lahko pošlje tudi v elektronski obliki na naslov: ue.cerknica@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. V izbirni postopek se ne uvrsti kandidat, ki pošlje nepopolno prijavo ali iz njegove prijave izhaja, da ne izpolnjuje natečajnih pogojev. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno tudi na spletni strani Upravne enote Cerknica. Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna kadrovska služba, tel. 01/707-13-00.

AAA Zlata odličnost