Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

1317. Pravilnik o merilih za določanje plač direktorjev javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Dravograd, stran 3443.

Na podlagi 29. člena in desetega odstavka 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 21/06) ter 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 106/05 in 123/06) je Občinski svet Občine Dravograd na 4. seji dne 15. 3. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za določanje plač direktorjev javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Dravograd
I. OSNOVNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila za določanje plač direktorjev javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Dravograd, če z zakonom ni drugače določeno.
Plača direktorja javnega podjetja je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatka za delovno dobo.
II. DOLOČANJE OSNOVNE PLAČE
2. člen
Župan/ja s sklepom določi osnovno plačo direktorja.
3. člen
Pri določanju osnovne plače direktorja javne organizacije se, če ni z zakonom drugače določeno, upoštevajo naslednja merila (% plače župana/je za poklicno opravljanje funkcije):
1. število zaposlenih v javni organizaciji
- do 10 zaposlenih                      20%
- od 11 do 50 zaposlenih                   25%
- nad 50 zaposlenih                     29%
2. pomen javne organizacije
- delovanje javne organizac ije je pomembno za        5%
občane
- delovanje javne organizacije je zaradi           10%
opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb
prioritetnega pomena za občane
3. število dejavnosti javne organizacije
- javna organizacija izvaja do štiri raz  lične       5%
dejavnosti
- javna organizacija izvaja pet do deset           10%
različnih dejavnosti
- javna organizacija izvaja več kot deset          15%
različnih dejavnosti
4. zahtevane izkušnje na vodilnih delovnih
mestih
- do 5 let                          20%
- 5 let ali več                       25%
5. zahtevana izobrazba direktorja javnega
podjetja
- V. stopnja izobrazbe                    10%
- VI. stopnja izobrazbe                   15%
- VII. stopnja izobrazbe                  20%.
Osnovna plača direktorja dosega največ 99% izplačane letne plače župana/je občine ustanoviteljice.
III. DOLOČANJE DELA PLAČE ZA DELOVNO USPEŠNOST
4. člen
Višino dela plače za delovno uspešnost direktorja javnega podjetja določi Nadzorni svet s soglasjem župana/je občine in se lahko izplača v višini največ dveh osnovnih mesečnih plač direktorja.
Merila za določitev dela plače za delovno uspešnost, ki se ugotavlja ob sprejemu poslovnega poročila za preteklo poslovno leto, so naslednja:
1. Razvojna usmerjenost pri vodenju podjetja:
3 točke odlična ocena razvojne usmerjenosti pri vodenju
     podjetja,
2 točki dobra ocena razvojne usmerjenosti pri vodenju
     podjetja,
1 točka zadovoljiva ocena razvojne usmerjenosti pri vodenju
     podjetja,
0 točk  nezadovoljiva ocena razvojne usmerjenosti pri vodenju
     podjetja.
2. Realizacija fizičnega obsega planiranih nalog:
3 točke planiran fizični obseg nalog je realiziran najmanj
     105%,
2 točki planiran fizični obseg nalog je realiziran,
1 točka planiran fizični obseg nalog je realiziran vsaj
     90%,
0 točk  planiran fizični obseg nalog je realiziran manj kot
     90%.
3. Finančni uspeh poslovanja podjetja:
3 točke finančni uspeh je enak ali boljši od 110% planiranega,
2 točki finančni uspeh je enak planiranemu,
1 točka finančni uspeh je najmanj na nivoju 90% planiranega,
0 točk  finančni uspeh je slabši od 90% planiranega.
Višino dela plače za delovno uspešnost na podlagi meril določi organ za sprejem letnega poslovnega poročila. Na podlagi navedenih meril se višina dela plače za delovno uspešnost določi na podlagi naslednje preglednice:
9 točk  višina dela plače za delovno uspešnost 2,0 plače
7-8 točk višina dela plače za delovno uspešnost 1,5 plače
5-6 točk višina dela plače za delovno uspešnost 1 plača
4 točke  višina dela plače za delovno uspešnost 0,5 plače.
Direktorjem v javnih podjetjih se del plače za delovno uspešnost v okvirih, ki jih določa zakon, izplačuje enkrat letno na podlagi poslovnega poročila, in sicer za delovno uspešnost v preteklem letu.
O dodelitvi dela plače za delovno uspešnost odloči nadzorni svet, v soglasju z ustanoviteljem.
Nadzorni svet v sklepu obrazloži ocenitev delovne uspešnosti direktorja za vsak kriterij posebej.
5. člen
Ocena delovne uspešnosti se opravi enkrat letno po vsakem zaključnem računu.
Del plače za delovno uspešnost direktorja v skladu s tem pravilnikom se prvič določa za leto 2007.
Nadzorni svet lahko v soglasju z županom/jo občine odloči, da direktorju ne pripada del plače za delovno uspešnost, če javno podjetje posluje z izgubo zaradi slabe organizacije dela in slabih poslovnih odločitev. Razloge za izgubo ugotavlja nadzorni svet.
IV. DODATKI
6. člen
Direktorju poleg osnovne plače pripada dodatek na delovno dobo v skladu z zakonom in veljavno kolektivno pogodbo dejavnosti.
V. KONČNE DOLOČBE
7. člen
Ne glede na merila iz tega pravilnika izplačana letna plača direktorja vključno z delom plače za delovno uspešnost ne sme presegati izplačane letne plače župana/je občine ustanoviteljice brez dodatka za delovno dobo.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-4/2007
Dravograd, dne 15. marca 2007
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost