Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

Ob-7714/07 , Stran 2017
Na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) Občina Litija, Jerebova ulica 14, Litija, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: direktor občinske uprave. Delovno mesto je uradniško delovno mesto na položaju, ki se opravlja v nazivu sekretar. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem pravne, organizacijske, družboslovne smeri, – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, – opravljen državni izpit iz javne uprave, – znanje vodenja in upravljanja v javni upravi, – aktivno znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – vodstvene in organizacijske sposobnosti, – poznavanje dela z računalnikom, – najmanj 7 let delovnih izkušenj, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Od kandidatov pričakujemo, da imajo opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, da imajo organizacijske, vodstvene in komunikacijske sposobnosti, sposobnost timskega dela, poznavanje področja, za katerega kandidirajo, poznavanje upravnega poslovanja ter poznavanje uporabniških programov v okolju Windows. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazba. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljen strokovni izpit za imenovanje v naziv – državni izpis iz javne uprave ter znanje vodenja in upravljanja v javni upravi. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnim uslužbencih opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Znanje vodenja in upravljanja v javni upravi mora kandidat pridobiti najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj. Delovno področje: – vodenje občinske uprave, – odločanje v upravnih postopkih na prvi stopnji, – samostojno opravljanje drugih zahtevnih nalog, – razporejanje nalog oziroma dela med javne uslužbence občinske uprave ter skrb za delovno disciplino, – opravljanje najzahtevnejših nalog občinske uprave, vodenje ter sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah v občini, – opravljanje organizacijskih nalog, ki se nanašajo na delovanje občinske uprave ter skrb za sodelovanje organov občine ter občine z drugimi organi in ustanovami, – koordiniranje dela občinskega sveta in njegovih delovnih teles, – opravljanje drugih nalog po navodilu župana. Prijava mora vsebovati: – izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, – opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, – izjavo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, – izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, – izjavo o znanju dela z računalnikom, – izjavo kandidata, da: a) je državljan Republike Slovenije, b) ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, c) zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Litija pridobitev podatkov iz 7. alineje iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne bi soglašal, bo moral sam priložiti ustrezna dokazila. Kandidati morajo k prijavi z dokazili priložiti življenjepis. V prijavi lahko kandidat poleg formalne izobrazbe navedene tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo petih let, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih občinske uprave Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija. Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto direktor občinske uprave« na naslov: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.litija@litija.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Suzana Kukovica, tel. 01/8963-428, elektronski naslov: suzana.kukovica@litija.si V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

AAA Zlata odličnost