Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

1318. Program priprave določitve podrobnejših meril in pogojev za projektiranje v ureditvenem območju J3/M2, stran 3444.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK) ter 10. in 53. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06) je župan Občine Jesenice sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
določitve podrobnejših meril in pogojev za projektiranje v ureditvenem območju J3/M2
I. PRAVNA PODLAGA, OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO
I.1. PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO
Ureditveno območje je opredeljeno v prostorskih aktih ter označeno z oznako J3/M2 (p,x). Za navedeno območje veljajo naslednji akti:
Prostorske sestavine planskih aktov občine:
- Družbeni plan Občine Jesenice za obdobje 1986-1999 (Ur. vestnik Gorenjske, št. 8/88 in Uradni list RS, št. 28/90, 31/90, 30/96, 46/96, 9/97, 51/98, 41/99 in 113/04),
- Odlok o urbanistični zasnovi mesta Jesenice (Uradni list RS, št. 107/99 in 113/04).
Prostorski ureditveni pogoji:
- Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za mesto Jesenice(Uradni list RS, št. 131/04, 27/05).
Določitev podrobnejših meril in pogojev za projektiranje v ureditvenem območju se v skladu z drugim odstavkom 66. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) se izvede po skrajšanem postopku.
 
I.2. OCENA STANJA
Površine v območju J3/M2 predstavljajo zemljišča, ki padajo v smeri sever - jug, na katerih se je do nedavnega oziroma se še izvaja kmetijska dejavnost - polja, njive in travniki. Območje je veliko približno 23.000 m2. Območje na severu omejuje železniška proga Jesenice-Ljubljana, na jugu pa regionalna cesta Jesenice-Žirovnica. Na območju se nahaja plinska postaja podjetja Geoplin, d.o.o. iz Ljubljane, dva kozolca in nekaj reklamnih panojev. Preko območja poteka v smeri vzhod - zahod magistralni plinovod do zgoraj omenjene plinske postaje in nato v isti smeri naprej proti zahodu. Čez ureditveno območje v smeri sever-jug teče na skrajnem zahodnem delu potok Bela, na vzhodnem delu pa preko območja tečejo zaledne vode. Obstoječa komunalna infrastruktura v območju je pomanjkljiva in nezadostna.
 
I.3. RAZLOGI ZA PRIPRAVO
Občina Jesenice se je odločila za določitev podrobnejših meril za ureditveno območje iz naslednjih razlogov:
- ureditveno območje J3/M2 predstavlja z urbanističnega stališča občutljivo območje na vstopu na Jesenice, na katerem je potrebno pazljivo določiti regulacijske in gradbene linije objektov, obliko in etažnost objektov kot tudi sam program v objektih,
- zaradi neposredne bližine železniške proge, regionalne ceste ter magistralnega plinovoda je potrebno še bolj previdno in bolj organizirano pristopiti k načrtovanju posegov v prostor ter zagotoviti ustrezne in celovite rešitve z vidika opremljenosti zemljišč s komunalno infrastrukturo (predvsem dostop na regionalno cesto ter možnost priključevanja na kanalizacijsko omrežje,
- zaradi velikega zanimanja investitorjev za gradnjo v tem območju za različne dejavnosti in predvidene gradnje krožišča za dodatno cestno povezavo v smeri Koroške Bele in Acronija, ki se bo izvajala tudi v obravnavanem območju, je smiselno območje urediti organizirano in celovito.
Ker se namenska raba prostora ne spreminja, ampak se določa podrobnejša merila in pogoje za projektiranje, se le-ta sprejme po skrajšanem postopku.
II. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA
II.1. PREDMET PROGRAMA PRIPRAVE
Območje J3/M2 obsega območje med železnico in državno cesto na vstopu v območje mesta Jesenice. Območje se nahaja v neposredni bližini železnice, regionalne ceste, v območju pa se nahaja tudi magistralni plinovod s plinsko postajo.
Zato je potrebno pri določitvi podrobnejših meril za ureditveno območje opredeliti predvsem:
- regulacijske in gradbene linije objektov,
- obliko in etažnost objektov,
- program v objektih,
- koridorje komunalne in prometne infrastrukture ter način priključevanja objektov na njih.
 
II.2. PROGRAMSKA IZHODIŠČA
Družbeni plan Občine Jesenice za obdobje 1986-1999 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/88, in Uradni list RS, št. 28/90, 31/90, 30/96, 46/96, 9/97, 51/98, 41/99 in 113/04), Odlok o urbanistični zasnovi mesta Jesenice (Uradni list RS, št. 107/99 in 113/04) in Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za mesto Jesenice (Uradni list RS, št. 131/04, 27/05) določajo dopustne dejavnosti v območju ter ostale pogoje, ki se nanašajo na predmetno območje.
Zato je potrebno pri določitvi podrobnejših meril za ureditveno območje upoštevati zgoraj navedene prostorske akte Občine Jesenice ter omejitve, ki jih predstavljajo predvsem:
- varovalni pas železniške proge,
- varovalni pas regionalne ceste,
- varovalni pas plinovoda,
- varstveni pas potoka Bela,
- varovalni pas vodovoda in kanalizacije.
III. OKVIRNO UREDITVENO OBMOČJE
Okvirno ureditveno območje določitve podrobnejših meril in pogojev za projektiranje zajema celotno ureditveno območje J3/M2 s parc. št. 232/2, 235/3, 235/4, 236/0, 237/2, 238/1, 238/2, 239/2, 239/3, 239/4, 240/0, 241/1, 241/2, 244/1, 244/2, 245/2, 245/2, 420/3, 445/3, 586/2, 591/2, 696/1, 696/1, 706/9 in 715/6 vse k.o. Koroška Bela ter ga na severu omejuje železniška proga Jesenice-Ljubljana, na jugu pa regionalna cesta Jesenice-Žirovnica.
IV. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI UDELEŽENCI, KI BODO SODELOVALI PRI PRIPRAVI
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave podrobnejših meril za ureditveno območje podati smernice za njegovo pripravo, k predlogu podrobnejših meril za ureditveno območje pa mnenje, so:
- Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo;
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj;
- Zavod RS za varstvo narave;
- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Zg. Save;
- Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Urad za okolje;
- Ministrstvo za gospodarstvo (za področje energetike);
- Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste;
- Ministrstvo za promet, Javna agencija za železniški promet RS;
- ELES - Elektro Slovenije, d.o.o.;
- Elektro Gorenjska p.o. Kranj, PE Žirovnica;
- Geoplin plinovodi, d.o.o., Ljubljana;
- Telekom Slovenije, PE Kranj;
- Telemach, d.o.o.;
- Telesat, d.o.o.;
- Javno podjetje JEKO-IN d.o.o.;
- Občina Jesenice;
- drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
Pripravljavec določitve podrobnejših meril in pogojev za projektiranje je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. Postopek priprave lokacijskega načrta vodi Oddelek za okolje in prostor Občine Jesenice.
Pobudnik, naročnik in investitor določitve podrobnejših meril in pogojev za projektiranje je Občina Jesenice.
Načrtovalec določitve podrobnejših meril za ureditveno območje je Atelje Prizma d.o.o. Cesta maršala Tita 7, 4270 Jesenice, ki ga je na podlagi postopka javnih naročil malih vrednosti izbral pobudnik in naročnik.
Pripravljavec lahko v postopku priprave in sprejemana podrobnejših meril in pogojev za projektiranje naroči oziroma pridobi recenzijsko mnenje strokovnjaka s področja prostorskega načrtovanja.
V. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG ZA NAČRTOVANJE
Pri izdelavi podrobnejših meril in pogojev za projektiranje gre za nebistvene spremembe in ni potrebno dopolnjevati strokovnih podlag, je pa treba upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo nalog s področja prostorskega razvoja, varstva okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine.
VI. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
Ker gre za podrobnejša merila in pogoje za projektiranje, variantne rešitve niso potrebne, saj določamo pogoje za projektiranje, prav tako pa ni potrebno spreminjati ali dopolnjevati strokovne podlage PUP. V dokument se vnesejo smiselne dopolnitve tako, da bo možno pridobiti ustrezno dovoljenje za predvidene programe.
VII. NAVEDBA IN NAČIN PRIDOBITVE GEODETSKIH PODLAG
Podrobnejša merila in pogoji za projektiranje se pripravijo na DKN in DTK s pomočjo DOF, s katerimi razpolaga občina. V primeru, da bi bil potreben Geodetski načrt, mora biti ta izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04). Potrebne podlage pridobi investitor.
VIII. ROKI ZA PRIPRAVO
Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora
Načrtovalec v soglasju s pripravljavcem zagotovi gradivo za pridobitev smernic, najmanj situativni prikaz prostorske ureditve s poročilom, v roku 7 dni po sprejemu tega programa priprave.
Pripravljavec pridobi smernice za načrtovanje s strani pristojnih nosilcev urejanja prostora iz IV. točke tega programa priprave.
Nosilci urejanja prostora podajo smernice v 15 dneh po prejemu programa priprave.
Načrtovalec izdela analizo smernic ter izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve v 5 dneh po prejemu vseh smernic.
Pripravljavec in pobudnik potrdita usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve v 5 dneh po prejemu.
Izdelava predloga podrobnejših meril in pogojev za projektiranje
Načrtovalec pripravi predlog podrobnejših meril in pogojev za projektiranje v roku največ 45 dni po prevzemu smernic.
Pripravljavec in ponudnik pregledata predlog podrobnejših meril in pogojev za projektiranje ter v roku 5 dni podata morebitne pripombe.
Načrtovalec izdela usklajen predlog podrobnejših meril in pogojev za projektiranje v 5 dneh po posredovanju pripomb s strani pripravljavca in ponudnika.
Javna razgrnitev in javna obravnava
Župan Občine Jesenice s sklepom odredi javno razgrnitev predloga podrobnejših meril za ureditveno območje na Občini Jesenice ter Krajevni skupnosti Javornik - Koroška Bela.
Pripravljavec obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave najmanj z objavo v Uradnem listu RS ter v enem lokalnem mediju ter najmanj 7 dni pred javno razgrnitvijo.
Javna razgrnitev traja 15 delovnih dni.
Pripravljavec v času javne razgrnitve organizira javno obravnavno na sedežu Občine Jesenice.
V času javne razgrnitve se Predlog spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se obravnava tudi na Občinskem svetu Občine Jesenice, in sicer predvidoma v času javne razgrnitve ali na prvi redni seji občinskega sveta po končani javni razgrnitvi.
Pripravljavec v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov. Rok za dajanje pripomb in predlogov poteče s potekom javne razgrnitve.
Predlog strokovnih stališč in odgovorov na pripombe in predloge, podane v času javne razgrnitve, pripravi načrtovalec, v sodelovanju s pripravljavcem in pobudnikom.
Rok za pripravo stališč in odgovorov na pripombe in predloge, podane v času javne razgrnitve, je 10 dni po končani razgrnitvi oziroma po prvi redni seji občinskega sveta po končani javni razgrnitvi
Župan Občine Jesenice odloči o upoštevanju pripomb in predlogov, v roku 15 dni po prejetju strokovnih stališč.
Pripravljavec pisno seznani lastnike nepremičnin na območju za katerega se določijo podrobnejša merila in pogoji za projektiranje s stališči do pripomb in predlogov v roku 10 dni po sprejetju stališč do pripomb.
Izdelava dopolnjenega predloga podrobnejših meril in pogojev za projektiranje
Načrtovalec izdela dopolnjen predlog podrobnejših meril in pogojev za projektiranje.
Sprejem podrobnejših meril in pogojev za projektiranje na občinskem svetu
Župan Občine Jesenice posreduje usklajen dopolnjen predlog podrobnejših meril in pogojev za projektiranje Občinskemu svetu občine Jesenice v sprejem. Sestavni del gradiva so stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve oziroma javne obravnave.
Občinski svet občine Jesenice sprejme podrobnejših meril in pogojev za projektiranje s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Načrtovalec pripravi končni elaborat podrobnejših meril in pogojev za projektiranje v roku 15 dni po sprejemu odloka na Občinskem svetu občine Jesenice.
IX. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM
Naročnik, Občina Jesenice, zagotovi sredstva za izdelavo materialnih podlag za izdelavo podrobnejših meril in pogojev za projektiranje.
Pripravljavec, Občina Jesenice, zagotovi tudi sredstva, ki so potrebna za izvedbo postopka (pridobitev smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora, izvedbo javne obravnave ter javne in uradne objave).
X. VELJAVNOST PROGRAMA PRIPRAVE
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-1/2007
Jesenice, dne 12. marca 2007
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost