Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

SV 379/07 Ob-7810/07 , Stran 2032
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 379/07 z dne 16. 3. 2007, je bila nepremičnina – stanovanje številka 1 v skupni izmeri 75,88 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Cankarjeva ulica 28, zgrajene na parceli številka 716 katastrska občina Maribor - Grad, last zastaviteljice Zorice Gorjup, rojene 19. 6. 1958, stanujoče Cankarjeva ulica 28, 2000 Maribor, do celote, na podlagi prodajne pogodbe številka 1132/2004 z dne 2. 2. 2005, sklenjene med njo kot kupcem in med Javnim medobčinskim stanovanjskim skladom Maribor, kot prodajalcem, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank St. Stefan – Jagerberg – Wolfsberg, registrierte Genossenschaft mit beshränkter Haftung (registrirana zadruga z omejenim jamstvom), s sedežem 8083 Sankt Stefan im Rosental, Murecker Strasse 23, Republika Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve prej navedene upnice do dolžnika Matjaža Medveda, rojenega 10. 8. 1973, stanujočega Ulica Vita Kraigherja 20, 2000 Maribor in do dolžnice Oksane Medved, rojene 17. 11. 1969, stanujoče Ulica Vita Kraigherja 20, 2000 Maribor, in sicer v višini 60.000 EUR s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do vključno 20. 4. 2022, oziroma z zapadlostjo na dan odpoklica upnice.

AAA Zlata odličnost