Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

Št. 1101-26/2007/1 Ob-7551/07 , Stran 2008
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 - UPB2) Ministrstvo za finance objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto: višji svetovalec v Sektorju za računovodstvo proračunskih uporabnikov. Pogoji za opravljanje dela: – najmanj visoka strokovna izobrazba ekonomske smeri, – najmanj 4 leta delovnih izkušenj za visoko strokovno ali 2 leti in 8 mesecev za univerzitetno izobrazbo. Drugi posebni pogoji: – državni izpit iz javne uprave oziroma ustrezni priznani strokovni izpit (v kolikor ga kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja). Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava. Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih: – da je državljan Republike Slovenije, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave. Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti naslednje izjave: – pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; – pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu; – pisno izjavo kandidata o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (v kolikor ga kandidat ima); – pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; – soglasje kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje da kadrovska služba Ministrstva za finance pridobi podatke iz 4. alineje iz uradnih evidenc. V primeru da kandidat z vpogledom iz uradnih evidenc ne soglaša bo moral sam predložiti ustrezna dokazila. Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem mestu so: – odgovornost za enotno in pravilno vodenje poslovnih knjig proračunskih uporabnikov (vodenje glavne knjige) vodenje projektnih skupin, – računovodska kontrola pravilnosti knjigovodske dokumentacije ter knjiženje v poslovne knjige, – priprava računovodskih izkazov in pojasnil k izkazom za proračunske uporabnike, odgovornost za pravilnost in resničnost računovodskih izkazov in pojasnil ter odgovornost za sestavo letnega poročila, – odgovornost za sprotno informiranje proračunskih uporabnikov o porabi proračunskih sredstev glede na posamezno predpisano vrsto stroška in glede na preobremenitve, – samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv, – samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s poskusnim delom 4 mesecev, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v Direktoratu za javno računovodstvo v Sektorju za računovodstvo proračunskih uporabnikov, Vojkova 57, v nazivu višji svetovalec III. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi izjavami v 8 dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za finance, Kadrovska služba, p.p. 644, 1001 Ljubljana ali na elektronski naslov: gp.mf@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo “za javni natečaj št. 1101-26/2007 in navedbo razpisanega delovnega mesta«. Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Ministrstva za finance. Za dodatne informacije o izvedbi objave pokličite ga. Lazovič na številko 01/369-63-24 o delovnem področju razpisanega delovnega mesta pa ga. Janc na tel. 01/369-60-10. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost