Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

Št. 110-27/2007 Ob-7689/07 , Stran 2016
Mestna občina Ljubljana na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2) objavlja javni natečaj za prosta uradniška delovna mesta v mestni upravi svetovalec v Službi za razvoj in delovanje četrtnih skupnosti MOL v Oddelku za lokalno samoupravo – 3 delovna mesta. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoko strokovno izobrazbo, ekonomske, pravne, upravne, organizacijske smeri; – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj; – 3-mesečno poskusno delo; – znanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Zaželeno je, da ima kandidat znanje enega svetovnega jezika (angleščina, nemščina) in je usposobljen za delo z računalnikom ter pozna delovanje četrtnih skupnosti. Izbrani kandidat bo naloge na uradniškem delovnem mestu opravljal v nazivu svetovalec III na lokaciji Mestni trg 18 oziroma na sedežih četrtnih skupnosti. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Okvirna vsebina dela: – opravljanje strokovnih in organizacijskih nalog za svet četrtne skupnosti, njegovih delovnih teles ter projektnih skupin, – priprava dokumentacije vezane na oblikovanje predloga finančnega načrta četrtne skupnosti, njegovo izvrševanje ter pripravo zaključnega računa, – vodenje evidenc, seznamov ter priprava informacij za potrebe sveta četrtne skupnosti, njegovih delovnih teles in projektnih skupin in organov mestne občine Ljubljana, – usklajevanje s pristojnimi oddelki mestne uprave in drugimi pri izvajanju nalog četrtne skupnosti, – sprejemanje predlogov, pobud in pritožb občanov z območja četrtne skupnosti, – občasni terenski ogledi območja četrtne skupnosti, … Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Ljubljana pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalec, številka: 110-27/2007« na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za pravne, kadrovske in splošne zadeve, Kadrovska služba, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: glavna.pisarna@ljubljana.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Tatjana Krajnik, tel. 01/306-11-52. Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost