Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

1298. Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2007–2008, stran 3403.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 - ZDT-B) in 7. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99, 115/00) je Občinski svet Občine Brezovica na 4. seji dne 15. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Brezovica za leto 2007-2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Brezovica za leto 2007 in 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov (varianta: podkontov).
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+----------------------------------+--------------+------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |       |      |
+----------------------------------+--------------+------------+
|Skupina/podskupina kontov     | Proračun 2007|  Proračun|
|                 |       |    2008|
+----------------------------------+--------------+------------+
|                 |      v €|    v €|
+----------------------------------+--------------+------------+
|I. SKUPAJ PRIHODKI        |   8.919.771|  8.561.476|
|(70+71+72+73+74)         |       |      |
+----------------------------------+--------------+------------+
|  TEKOČI PRIHODKI (70+71)    |   5.758.968|  5.952.817|
+----------------------------------+--------------+------------+
|70 DAVČNI PRIHODKI        |   5.138.525|  5.338.925|
+----------------------------------+--------------+------------+
|     700 Davki na dohodek in |   4.345.456|  4.514.927|
|dobiček              |       |      |
+----------------------------------+--------------+------------+
|     703 Davki na premoženje |    614.159|   638.111|
+----------------------------------+--------------+------------+
|     704 Domači davki na blago|    178.910|   185.887|
|in storitve            |       |      |
+----------------------------------+--------------+------------+
|     707 Drugi davki     |       0|      0|
+----------------------------------+--------------+------------+
|71 NEDAVČNI PRIHODKI       |    620.443|   613.892|
+----------------------------------+--------------+------------+
|     710 Udeležba na dobičku |    59.744|   31.322|
|in dohodki od premoženja     |       |      |
+----------------------------------+--------------+------------+
|     711 Takse in pristojbine |     5.634|    5.855|
+----------------------------------+--------------+------------+
|     712 Denarne kazni    |     5.654|    5.875|
+----------------------------------+--------------+------------+
|     713 Prihodki od prodaje |     2.758|    2.867|
|blaga in storitev         |       |      |
+----------------------------------+--------------+------------+
|      714 Drugi nedavčni   |    546.653|   567.973|
|prihodki             |       |      |
+----------------------------------+--------------+------------+
|72 KAPITALSKI PRIHODKI      |    761.283|      0|
+----------------------------------+--------------+------------+
|     720 Prihodki od prodaje |    43.540|      0|
|osnovnih sredstev         |       |      |
+----------------------------------+--------------+------------+
|     721 Prihodki od prodaje |       0|      0|
|zalog               |       |      |
+----------------------------------+--------------+------------+
|     722 Prihodki od prodaje |    717.743|      0|
|zemljišč in nematerialnega    |       |      |
|premoženja            |       |      |
+----------------------------------+--------------+------------+
|73 PREJETE DONACIJE        |       0|      0|
+----------------------------------+--------------+------------+
|     730 Prejete donacije iz |       0|      0|
|domačih virov           |       |      |
+----------------------------------+--------------+------------+
|     731 Prejete donacije iz |       0|      0|
|tujine              |       |      |
+----------------------------------+--------------+------------+
|74 TRANSFERNI PRIHODKI      |   2.399.520|  2.608.659|
+----------------------------------+--------------+------------+
|     740 Transferni prihodki |    429.899|   639.038|
|iz drugih javnofinančnih     |       |      |
|institucij            |       |      |
+----------------------------------+--------------+------------+
|     741 prejeta sredstva iz |   1.969.621|  1.969.621|
|državnega proračuna - kohezijska |       |      |
|sredstva             |       |      |
+----------------------------------+--------------+------------+
|II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |  12.002.788|  8.561.476|
+----------------------------------+--------------+------------+
|40 TEKOČI ODHODKI         |   1.491.684|  1.474.236|
+----------------------------------+--------------+------------+
|      400 Plače in drugi   |    274.837|   285.553|
|izdatki zaposlenim        |       |      |
+----------------------------------+--------------+------------+
|        401 Prispevki   |    63.658|   66.141|
|delodajalcev za socialno varnost |       |      |
+----------------------------------+--------------+------------+
|     402 Izdatki za blago in |   1.127.467|  1.096.670|
|storitve             |       |      |
+----------------------------------+--------------+------------+
|      403 Plačila domačih  |       0|      0|
|obresti              |       |      |
+----------------------------------+--------------+------------+
|     409 Rezerve       |    25.722|   25.872|
+----------------------------------+--------------+------------+
|41 TEKOČI TRANSFERI        |   2.437.961|  2.523.402|
+----------------------------------+--------------+------------+
|     410 Subvencije      |    29.644|   30.800|
+----------------------------------+--------------+------------+
|        411 Transferi   |   1.462.623|  1.516.426|
|posameznikom in gospodinjstvom  |       |      |
+----------------------------------+--------------+------------+
|     412 Transferi neprofitnim|    190.148|   185.553|
|organizacijam in ustanovam    |       |      |
+----------------------------------+--------------+------------+
|     413 Drugi tekoči domači |    755.546|   790.623|
|transferi             |       |      |
+----------------------------------+--------------+------------+
|     414 Tekoči transfer v  |       0|      0|
|tujino              |       |      |
+----------------------------------+--------------+------------+
|42 INVESTICIJSKI ODHODKI     |   7.632.449|  4.078.539|
+----------------------------------+--------------+------------+
|     420 Nakup in gradnja  |   7.632.449|  4.078.539|
|osnovnih sredstev         |       |      |
+----------------------------------+--------------+------------+
|43 INVESTICIJSKI TRANSFERI    |    440.694|   485.299|
+----------------------------------+--------------+------------+
|       431 Investicijski  |    382.273|   424.600|
|transferi             |       |      |
+----------------------------------+--------------+------------+
|       432 Investicijski  |    58.421|   60.699|
|transferi proračunski       |       |      |
+----------------------------------+--------------+------------+
|III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK /    |  -3.083.017|      0|
|PRIMANJKLJAJ (I-II)        |       |      |
+----------------------------------+--------------+------------+
|                 |       |      |
+----------------------------------+--------------+------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN  |       |      |
|NALOŽB              |       |      |
+----------------------------------+--------------+------------+
|IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |       0|      0|
|IN PRODAJA K. DELEŽEV       |       |      |
|(750+751+752)           |       |      |
+----------------------------------+--------------+------------+
|75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |       0|      0|
+----------------------------------+--------------+------------+
|    750 Prejeta vračila danih |       0|      0|
|posojil              |       |      |
+----------------------------------+--------------+------------+
|     751 Prodaja kapitalskih |       0|      0|
|deležev              |       |      |
+----------------------------------+--------------+------------+
|     752 Kupnine iz naslova  |       0|      0|
|privatizacije           |       |      |
+----------------------------------+--------------+------------+
|V. DANA POSOJILA IN POPVEČANJE  |       0|      0|
|KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) |       |      |
+----------------------------------+--------------+------------+
|44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |       0|      0|
|KAPITALSKIH DELEŽEV        |       |      |
+----------------------------------+--------------+------------+
|    440 Dana posojila     |       0|      0|
+----------------------------------+--------------+------------+
|    441 Povečanje kapitalskih |       0|      0|
|deležev in naložb         |       |      |
+----------------------------------+--------------+------------+
|    442 Poraba sredstev kupnin |       0|      0|
|iz naslova privatizacije     |       |      |
+----------------------------------+--------------+------------+
|VI. PREJETA MINIS DANA POSOJILA IN|       0|      0|
|SPREMEMBE K. DELEŽEV (IV.-V.)  |       |      |
+----------------------------------+--------------+------------+
|                 |       |      |
+----------------------------------+--------------+------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA       |       |      |
+----------------------------------+--------------+------------+
|VII. ZADOLŽEVANJE (500)      |       0|      0|
+----------------------------------+--------------+------------+
|50 ZADOLŽEVANJE          |       0|      0|
+----------------------------------+--------------+------------+
|    500 Domače zadolževanje  |       0|      0|
+----------------------------------+--------------+------------+
|VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)    |       0|      0|
+----------------------------------+--------------+------------+
|55 ODPLAČILA DOLGA        |       0|      0|
+----------------------------------+--------------+------------+
|     550 Odplačila domačega  |       0|      0|
|dolga               |       |      |
+----------------------------------+--------------+------------+
|                 |       |      |
+----------------------------------+--------------+------------+
|IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTZEV NA |  -3.083.017|      0|
|RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)|       |      |
+----------------------------------+--------------+------------+
|X. NETO ZADOLŽEVANJE ( VII.-VIII.-|   3.083.017|      0|
|IX.)               |       |      |
+----------------------------------+--------------+------------+
|XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)  |   3.083.017|      0|
+----------------------------------+--------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Brezovica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki krajevne skupnosti: krajevni samoprispevek, ki se uporabi za namene iz odloka o uvedbi samoprispevka prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo obresti,
2. občinski samoprispevek, ki se uporabi za namene iz odloka o uvedbi samoprispevka,
3. drugi prihodki, ki jih določi občina (potrebno jih je konkretizirati).
Pravice porabe na proračunski postavki Sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika, župan.
Krajevne skupnosti na območju občine potrebujejo za sklepanje pravnih poslov nad zneskom 500 € soglasje župana.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2007 oziroma 2008 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 50% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2008 25% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 25% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini 18.778 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 1.300 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 3.000 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2007 se občina ne sme zadolžiti, oziroma o tem posebej odloča občinski svet za vsak primer posebej.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Brezovica, v letu 2007 ne sme preseči skupne višine glavnic 500.000 eurov.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se v letu 2007 ne smejo zadolževati.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se ne smejo zadolževati, oziroma o tem odloča občinski svet za vsak primer posebej.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2008-2009)
V obdobju začasnega financiranja Občine Brezovica v letu 2008-2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. izv. 06/2007
Brezovica, dne 15. marca 2007
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost