Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

1312. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 3427.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) ter v skladu s 100.b členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo in 21/06 - odl. US) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 4. redni seji dne 8. 3. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
S tem odlokom se spreminja Pravilnik o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 93/99).
2. člen
Besedilo prvega odstavka 3. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Županu se določi osnovna plača na podlagi uvrstitve njegove funkcije v plačni razred na podlagi Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06) in Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06 - ZSPJS-UPB6).«.
3. člen
Besedilo 6. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Nagrada za opravljanje funkcije člana občinskega sveta se določi na podlagi naslednjih kriterijev:
+-----------------------------------------------+--------------+
|- za udeležbo na redni seji občinskega sveta  |   65,00 EUR|
+-----------------------------------------------+--------------+
|- za udeležbo na izredni seji sveta      |   46,00 EUR|
+-----------------------------------------------+--------------+
|- predsedovanje seji delovnega telesa     |   46,00 EUR|
|občinskega sveta                |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|- udeležba na seji delovnega telesa, katerega |  28,00 EUR.|
|član je,                    |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
Izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.«.
4. člen
Besedilo drugega odstavka 9. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Sejnina za posamezno sejo znaša 28,00 EUR.«.
5. člen
Besedilo 10. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava, v naslednji višini:
+-----------------------------------------------+--------------+
|- predsedovanje na seji nadzornega odbora   |   65,00 EUR|
+-----------------------------------------------+--------------+
|- udeležba na seji občinskega sveta      |   28,00 EUR|
+-----------------------------------------------+--------------+
|- udeležba na seji nadzornega odbora      |  37,00 EUR«.|
+-----------------------------------------------+--------------+
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 030-501/2007-01/03
Dolenjske Toplice, dne 8. marca 2007
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

AAA Zlata odličnost