Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

Št. 671-4/2007 Ob-7648/07 , Stran 1997
1. Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo športna društva in njihova združenja, vzgojno-varstveni in vzgojno-izobraževalni zavodi in drugi subjekti, ustanovljeni na podlagi Zakona o društvih, Zakona o zavodih ter Zakona o gospodarskih družbah, če imajo v svoji dejavnosti registrirano izvajanje športnih programov in izpolnjujejo naslednje pogoje: – da imajo sedež v Občini Ilirska Bistrica; – da imajo organizirano vadbo, v katero je vključenih odgovarjajoče število športnikov; – da imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti; – da redno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov, plan aktivnosti ter poročila o doseženih rezultatih. 2. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali naslednji programi v vrednosti: I. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov – v višini do 65.053 EUR; II. Vrhunski šport – v višini do 8.200 EUR; III. Kakovostni šport – v višini do 16.400 EUR; IV. Športna rekreacija – v višini do 5.466 EUR; V. Šport invalidov – v višini do 546 EUR; VI. Velike mednarodne prireditve in prireditve občinskega pomena – v višini do 5.466 EUR; VII. Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov v športu – v višini do 8.200 EUR; VIII. Športni objekti – 0,00 EUR; Vrednost programov znaša 109.331 EUR. 3. Iz proračunskih sredstev se bo sofinanciralo tudi tekoče in investicijsko vzdrževanje športnih objektov v upravljanju športnih organizacij v višini 21.282 EUR. 4. Predlagatelji programov morajo posredovati natančen opis programa s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja programa in urnikom na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Program tekočega in investicijskega vzdrževanje športnih objektov morajo predlagatelji posredovati na posebnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. 5. Prijavitelj mora prijavljeni program označiti z zaporedno številko, z oznako člena pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje programov športa, biti mora finančno ovrednoten ter dopolnjen z navedbo virov sofinanciranja. 6. Predlagatelji morajo programu obvezno priložiti pravilno izpolnjen vprašalnik. Obrazci so na voljo v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, pritličje, soba št. 2. 7. Rok za predložitev prijave je do 18. 4. 2007. 8. V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom o merilih in kriterijih za sofinanciranje programov športa ter najemu športnih objektov v Občini Ilirska Bistrica ter Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje programov športa ter najemu športnih objektov v Občini Ilirska Bistrica. Sofinanciranje tekočega in investicijskega vzdrževanje športnih objektov bo ovrednoteno s smiselno uporabo zgoraj navedenega pravilnika. 9. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane pogodbe po izvedenem ovrednotenju programov in pravnomočnosti sklepov o višini sofinanciranja programov športa v letu 2007. 10. Prijave je potrebno v zaprtih kuvertah poslati na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica, s pripisom »Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa 2007 – ne odpiraj« ali oddati v sprejemni pisarni, pritličje, soba št. 2. Na kuverti mora biti naveden polni naziv in sedež predlagatelja. Upoštevane bodo vloge, ki bodo do zadnjega dne predpisanega roka do vključno 12. ure prispele, oziroma bile oddane v sprejemno pisarno Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška 14 ter vloge, ki bodo do zadnjega dne predpisanega roka oddane na Pošti Slovenije, z oznako »Priporočeno«. 11. Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v letu 2007 (vključno z vprašalnikom in obrazci) je podan tudi na spletnih straneh Občine Ilirska Bistrica: www.ilirska-bistrica.si. Podrobnejše informacije so na voljo pri Romanu Brozina, tel. 714-13-61.

AAA Zlata odličnost