Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

Št. 430-19/2007 Ob-8285/07 , Stran 1989
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje nagradnih fondov uvedenih nagrad mednarodne in nacionalne ravni, ki so namenjene projektantom, prostorskim načrtovalcem, izvajalcem in investitorjem ter drugim strokovnjakom za izjeme dosežke na področju urejanja prostora, graditve objektov na območju Republike Slovenije z namenom: prispevati k uveljavljanju in promociji primerov dobre prakse, prispevati k izboljšanju kakovosti prostorskega, urbanističnega arhitekturnega, krajinskega in gradbenega raziskovanja, načrtovanja in projektiranja ter izvedbe na mednarodni, državni in lokalni ravni; uveljavljanje pomena vrednot prostora v družbi. 3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: – prejemniki sredstev so lahko društva, zavodi, ustanove, zbornice, javni skladi; – pridobljena sredstva lahko porabniki porabijo izključno za financiranje nagradnega fonda; – nagrade, za katere naprošajo sredstva pravne osebe iz prve alinee morajo biti formalno uvedene. Vlogi na razpis je potrebno predložiti dokazilo, da so nagrade formalno uvedene in sicer splošni pravni akt nosilca nagrade ali akt o ustanovitvi nagrade; – pogoj za pridobitev finančnih sredstev je tudi, da morajo biti nagrade fizično podeljene pred iztekom roka za porabo sredstev, in sicer do 12. novembra 2007; – nagrade so lahko denarne ali nedenarne; – prejemniki nagrad za izjemne dosežke so lahko pravne in fizične osebe: projektanti, prostorski načrtovalci, drugi strokovnjaki, študentje, izvajalci, investitorji in lokalne skupnosti; – izjemni dosežki, ki so lahko nagrajeni so: objekti, drugi dosežki, življenjska dela in študentska dela s področja predmeta razpisa (urejanja prostora in graditve objektov). 4. Merila za izbor prejemnikov sredstev Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izveden s točkovanjem po naslednjih merilih: (1) pomen nagrade za slovensko družbo in prispevek k izboljšanju kvalitete grajenega prostora; (2) izbor nagrajenih dosežkov; (3) inovativnost in originalnost nagrajenih dosežkov; (4) tip nagrad; (5) struktura prejemnikov nagrad; (6) reference glavnega nosilca nagrad; (7) spremljajoče aktivnosti ob dogodku podelitve nagrad; (8) raven podeljevanja nagrad. Kolikor so nagrade neskladne s predmetom javnega razpisa, se vloga izloči in se ne ocenjuje po merilih za ocenjevanje in vrednotenje vlog. Za uvrstitev med prejemnike sredstev za sofinanciranje je treba zbrati najmanj 70 točk. Tisti, ki pri najmanj dveh merilih ne bodo dosegli nobene točke, ne bodo upravičeni do sofinanciranja. Natančnejši opis predmeta razpisa, pogoji in merila za odobritev sredstev za sofinanciranje in nagrajevanje, so navedeni v razpisni dokumentaciji. 5. Okvirna višina sredstev: skupna predvidena višina sredstev za sofinanciranje je 30.000 EUR. 6. Način določanja deleža, ki ga prejme posamezni prejemnik Dodelitev sredstev sofinanciranja za posamezno vlogo, ki je upravičena do sofinanciranja, je možna do 80% celotne vrednosti nagradnega fonda, pri čemer je najvišji možni znesek sofinanciranja 13.000 EUR, ob upoštevanju, da vlagatelj na podlagi ocenitve vlog doseže najmanj 70 točk (70% maksimalno možnega števila). Če bo upravičencev do subvencij več kot je razpoložljivih proračunskih sredstev, se bo vsem upravičencem do subvencij delež subvencioniranja znižal v sorazmerno enakem odstotku. 7. Potrebni dokumenti, ki jih mora prejemnik predložiti uporabniku za dokazilo, da prejemnik izpolnjuje pogoje za kandidiranje na razpisana sredstva so: dokazilo, da je nagrada formalno uvedena. 8. Predvideno obdobje porabe sredstev je do konca novembra 2007, pri čemer morajo biti nagrade fizično podeljene do 12. novembra 2007. 9. Rok za oddajo vlog: ne glede na način prenosa morajo vloge prispeti v vložišče Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska c. 48,1000 Ljubljana, najkasneje do vključno 20. 4. 2007, do 11. ure. 10. Datum, ura, naslov in prostor odpiranja vlog Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo potekalo 20. 4. 2007, s pričetkom ob 12.30 uri, na naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 21, Ljubljana. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu predložitve oziroma dospetja. 11. Rok za obvestilo o izidu javnega razpisa: vlagatelji, ki se bodo odzvali na razpis, bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje 45 dneh od dneva odpiranja. 12. Informacije Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu www.mop.gov.si/ v rubriki Javne objave/Javni razpisi. Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko prejemniki dobijo vsak delavnik pri kontaktni osebi Petra Ložar, tel. 01/478-70-59, faks 01/478-70-10, e-pošta: petra.lozar@gov.si.

AAA Zlata odličnost