Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

Št. 110-21/2007/3 Ob-7656/07 , Stran 2013
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2) Ministrstvo za okolje in prostor objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta podsekretar v Sektorju za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, v Direktoratu za evropske zadeve in investicije. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem gradbene, strojne, tehnične, elektrotehnične ali druge ustrezne smeri; – najmanj šest let delovnih izkušenj; – državni izpit iz javne uprave; – osnovna raven znanja angleškega jezika; – znanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu podsekretar opravljal v nazivu podsekretar z možnostjo napredovanja v naziv sekretar. Delovno področje: – neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja ministrstva; – vodenje projektnih skupin; – samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv; – opravljaje drugih najzahtevnejših nalog; – vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah; – priprava in izvajanje programov učinkovite rabe energije v stavbah. Zaželena znanja in izkušnje: – poznavanje predpisov EU in Republike Slovenije s področja energetike in okolja s poudarkom na rabi energije v stavbah; – višja raven znanja angleškega jezika; – sposobnosti jasnega oblikovanja politik, programov in sistemskih rešitev s področja učinkovite rabe energije v stavbah. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Prijava mora vsebovati 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za okolje in prostor pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za okolje in prostor, v Ljubljani. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto podsekretar, številka: »110-21/2007« na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Oddelek za kadrovske zadeve, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mop@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor in sicer http://www.mop.gov.si/. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Lea Veider, tel. 01/478-72-48. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi v, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost