Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

Št. 102-04-68/03 Ob-7653/07 , Stran 2012
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 ZJU – UPB2) Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalca za področje cestne dejavnosti v Oddelku za gospodarsko infrastrukturo in okolje. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba prometne smeri – diplomirani inženirji prometa; – najmanj tri leta in sedem mesecev delovnih izkušenj; – znanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo na sedem mescev v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Delovno področje: – izvajanje strokovno-tehničnih in razvojnih nalog ter načrtovanje na področju gradbene in cestne dejavnosti ter priprava predlogov predpisov s tega področja, – sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih gradiv, – samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih gradiv, – izvajanje postopkov javnih naročil s področja dejavnosti, priprava razpisne dokumentacije, analiz in poročil s področja javnih naročil, – priprava programov s področja komunalne dejavnosti in sodelovanje pri pripravi predpisov, – samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Ptuj pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezno dokazilo. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu svetovalec za področje cestne dejavnosti opravljal v nazivu svetovalec II z možnostjo napredovanja v naziv svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom s štirimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, na Oddelku za gospodarsko infrastrukturo in okolje. Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalca za področje cestne dejavnosti« na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Martin Kukovič na tel. 02/748-29-82.

AAA Zlata odličnost