Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

1344. Sklep o pomoči ob smrti občana, stran 3504.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB1 in 21/06 - odločba US) in 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 - ZDT-B, 56/02 - ZJU, 127/06 - ZJZP in 14/07 - ZSPDPO) ter petindvajsete alinee drugega odstavka 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 3. redni seji dne 27. 2. 2007 sprejel
S K L E P
o pomoči ob smrti občana
1.
S tem sklepom se določi ravnanje Občine Šmarješke Toplice v primeru smrti občana ter določi denarna pomoč družini umrlega v primeru težkih socialnih razmer v tej družini.
2.
V primeru smrti občana Občina Šmarješke Toplice posreduje družini oziroma partnerju umrlega sožalno brzojavko. Ob posredovani brzojavki občina izroči paket primernih sveč.
Kadar je umrli občan član občinskega sveta ali uslužbenec občinske uprave ali član drugega organa Občine Šmarješke Toplice, občina izroči tudi cvetje v vrednosti do 100 EUR bruto. Enako občina ravna tudi v primeru, da je umrli prejemnik nagrade oziroma priznanja občine ali drug za ugled ali promocijo občine posebej zaslužni občan.
3.
Če živi družina umrlega v težkih socialnih razmerah, občina izplača družini enkratno denarno pomoč v znesku 500 EUR bruto.
Občina denarno pomoč družini izplača na podlagi pisne vloge člana družine, ki se vloži pri občinski upravi. Vloga se lahko vloži najkasneje v roku 6 mesecev po smrti občana.
Pogoj za uveljavljanje pravice do denarne pomoči je, da je družina z umrlim občanom pred njegovo smrtjo živela v skupnem prebivališču na območju Občine Šmarješke Toplice ter da pristojni državni organ o težkih socialnih razmerah v družini izda pisno potrdilo.
Za enostavnejše vlaganje vlog občinska uprava pripravi ustrezen obrazec in ga objavi na spletni strani občine.
4.
Za pravilno in pravočasno izvrševanje nalog občine v skladu s tem sklepom je zadolžen župan.
5.
Finančna sredstva, potrebna za izvajanje nalog v skladu s tem sklepom, se zagotovijo v proračunu občine, in sicer v eni od postavk družbenih dejavnosti, kar se natančneje opredeli v odloku, ki ureja proračun.
Denarna pomoč se začne izplačevati, ko začne veljati proračun Občine Šmarješke Toplice.
6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 007-05/2007
Šmarješke Toplice, dne 27. februarja 2007
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost