Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

Št. 80/07 Ob-7452/07 , Stran 2001
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 s spremembami in dopolnitvami) Služba Vlade RS za evropske zadeve, Gregorčičeva 25-25a, Ljubljana, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: svetovalec (m/ž) v Sektorju za upravljanje z dokumenti v Službi Vlade RS za evropske zadeve. Delovno mesto svetovalca v Sektorju za upravljanje z dokumenti v Službi Vlade RS za evropske zadeve je uradniško delovno mesto. Izbrani kandidat bo opravljal delo za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba, smer francoščina; – najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj, pri čemer se predpisane delovne izkušnje za kandidate z univerzitetno izobrazbo za nazive osme stopnje skrajšajo na 7 mesecev; – znanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati: – ki so se dodatno usposabljali na področju politologije, – z znanjem s področja delovanja državne uprave ter s področja institucij in postopkov odločanja v Evropski uniji, – s poznavanjem delovanja EU portala/rokovanja z dokumenti Sveta EU, – z dobrim poznavanjem slovenskega pravopisa in izkušnjami z lektoriranjem, – z dobrim poznavanjem dela z računalnikom (programski jeziki, ki jih uporablja državna uprava), – z dobrim pisnim in ustnim izražanjem, – z dobrimi organizacijskimi in komunikacijskimi sposobnostmi. Kratek opis dela: – pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv; – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv; – samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov, – opravljanje drugih nalog podobne stopnje zahtevnosti. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Službi Vlade RS za evropske zadeve pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki ji je pridobil. Nepopolne prijave ter prijave, iz katerih izhaja neizpolnjevanje natečajnih pogojev, se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalec v Sektorju za upravljanje z dokumenti, številka 110-7/2007« na naslov: Služba Vlade RS za evropske zadeve, Gregorčičeva 25-25a, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.svez@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno tudi na spletnih straneh Službe Vlade RS za evropske zadeve: http://www.svez.gov.si/si/zaposlovanje/zaposlovanje_v_svez/. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec II. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Službe Vlade RS za evropske zadeve, Gregorčičeva 25-25a, Ljubljana. V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure na tel. 01/782-48-3 (Ksenija Dremelj).

AAA Zlata odličnost