Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

1319. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pra-vilnika o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin funkcionarjev Mestne občine Koper, članov delovnih teles občinskega sveta in župana in drugih organov Mestne občine Koper ter o povračilih stroškov, stran 3447.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06)
R A Z G L A Š A M
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin funkcionarjev Mestne občine Koper, članov delovnih teles občinskega sveta in župana in drugih organov Mestne občine Koper ter o povračilih stroškov
Št. K1106-1/00
Koper, 2. marca 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi - ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in - 21/06 - odločba US), drugega odstavka 23. člena in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 95/05 in 67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 1. marca 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin funkcionarjev Mestne občine Koper, članov delovnih teles občinskega sveta in župana in drugih organov Mestne občine Koper ter o povračilih stroškov
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Besedilo 3. člena Pravilnika o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin funkcionarjev Mestne občine Koper, članov delovnih teles Občinskega sveta in župana in drugih organov Mestne občine Koper ter o povračilih stroškov (Uradne objave, št. 8/00, 22/01, 6/02 in 34/02, ter Uradni list RS, št. 61/04) se spremeni, tako da se glasi:
»Z odlokom o plačah funkcionarjev je funkcija župana uvrščena v 55. plačni razred, kar predstavlja osnovno plačo župana.
Županu, ki funkcijo opravlja poklicno, pripada dodatek za delovno dobo.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije plača v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.«
2. člen
Besedilo 4. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Z odlokom o plačah funkcionarjev je funkcija podžupana uvrščena v plačne razrede od 40 do 47.
Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
Podžupanu, ki funkcijo opravlja poklicno, pripada dodatek za delovno dobo.
Podžupanu, ki funkcijo opravlja nepoklicno, pripada plača v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
V primeru predčasnega prenehanja funkcije župana, ko podžupan opravlja funkcijo župana, mu za ta čas pripada osnovna plača, ki jo prejema župan, povečana za dodatek na delovno dobo, če funkcijo opravlja poklicno.
Če podžupan, v primeru predčasnega prenehanja funkcije župana, opravlja funkcijo župana nepoklicno, mu za ta čas pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50% osnovne plače, ki jo prejema župan.«
3. člen
Besedilo drugega odstavka 5. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Letni znesek sejnin, ki se izplača posameznikom, ne sme presegati 15% letne osnovne plače, ki jo prejema župan.«
4. člen
6. člen se črta.
5. člen
Besedilo drugega odstavka 7. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Članu občinskega sveta, ki ga župan pooblasti za vodenje seje občinskega sveta, se sejnina poveča za 2% osnovne plače, ki jo prejema župan in znaša skupno 10%.«
Besedilo zadnjega odstavka se spremeni, tako da se glasi:
»Sejnina iz prejšnjih odstavkov tega člena je določena v odstotkih od osnovne plače, ki jo prejema župan.«
6. člen
Besedilo drugega odstavka 8. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Sejnina iz prejšnjega odstavkov tega člena je določena v odstotkih od osnovne plače, ki jo prejema župan.«
7. člen
V drugem odstavku 9. člena se besedilo prvega stavka spremeni, tako da se glasi:
»Nadomestilo iz prejšnjega odstavka je določeno v odstotkih od osnovne plače, ki jo prejema župan in znaša:«.
Na koncu besedila se doda nov odstavek, ki se glasi:
»V primerih, določenih v zakonu, ko se sestane volilna komisija izven okvira razpisanih volitev ali referenduma, pripada članom volilne komisije za prisotnost na seji sejnina, in sicer za predsednika in namestnika predsednika 3%, za člane in namestnike članov pa 1% od od osnovne plače, ki jo prejema župan.«
8. člen
Besedilo 14. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Plače, nagrade, oziroma nadomestila in sejnine se usklajujejo skladno s predpisi, ki urejajo ta področja.«
9. člen
V 16. členu se beseda »odločba« nadomesti z besedo »akt« v ustreznem sklonu.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
Prevedba nominalnih zneskov osnovne plače župana in podžupana se določi skladno z odlokom o plačah funkcionarjev.
Morebitna nesorazmerja v osnovnih plačah, ugotovljena pri prevedbi osnovnih plač župana in podžupana, se odpravi na način, določen v 10. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/06).
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. K1106-1/00
Koper, dne 1. marca 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05 e 67/06)
P R O M U L G O
I L R E G O L A M E N T O
sulle modifiche ed integrazioni al Regolamento in materia dell'entità e delle modalità di determinazione delle retribuzioni e compensi per l'esercizio della funzione ovvero delle indennità di carica percepiti dai funzionari del Comune città di Capodistria, dai membri degli organi interni del consiglio comunale e del sindaco, come pure da altri organi del Comune città di Capodistria nonché in materia del rimborso delle spese
N.: K1106-1/00
Capodistria, 2. marzo 2007
Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 100b della Legge sull’autonomia locale - ZLS - UPB1 (Gazzetta uff. della RS, n. 100/05 e n. 21/06 - sentenza della CC), come pure l’articolo 23, secondo comma, e l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 95/05 e 67/06), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 1 marzo 2007, ha approvato il
R E G O L A M E N T O
sulle modifiche ed integrazioni al Regolamento in materia dell'entità e delle modalità di determinazione delle retribuzioni e compensi per l'esercizio della funzione ovvero delle indennità di carica percepiti dai funzionari del Comune città di Capodistria, dai membri degli organi interni del consiglio comunale e del sindaco, come pure da altri organi del Comune città di Capodistria nonché in materia del rimborso delle spese
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Il testo dell’articolo 3 del Regolamento in materia dell'entità e delle modalità di determinazione delle retribuzioni e compensi per l'esercizio della funzione ovvero delle indennità di carica percepiti dai funzionari del Comune città di Capodistria, dai membri degli organi interni del consiglio comunale e del Sindaco, come pure da altri organi del Comune città di Capodistria nonché in materia del rimborso delle spese (Bollettino ufficiale n. 8/00, 22/01, 6/02 e 34/02 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 61/04) è modificato e recita:
»Il decreto sugli stipendi dei funzionari, la carica del sindaco è inserita nella 55ª classe di salario, il chè rappresenta il salario base del sindaco.
Al sindaco spetta altresì un supplemento di retribuzione per raggiunta anzianità di servizio.
Nel caso in cui la carica di sindaco sia esercitata a titolo non professionale, il compenso equivale al 50% del salario percepito per l’esercizio della detta carica a titolo professionale.«
Articolo 2
Il testo dell’articolo 4 è modificato e recita:
»Il decreto sugli stipendi dei funzionari, la carica del vicesindaco è inserita nella classe di salario da 40ª a 47ª.
Il sindaco stabilisce la classe di salario del vicesindaco, in considerazione delle attribuzioni di questo ultimo.
Al vicesindaco che svolge la sua carica a titolo professionale, spetta un supplemento di retribuzione per raggiunta anzianità di servizio.
Al vicesindaco che eserciti la propria carica a titolo non professionale, spetta il compenso pari al 50% del salario percepito per l’esercizio della detta carica a titolo professionale.
In caso di cessazione anticipata della carica di sindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dal vicesindaco al quale spetta, per il periodo in oggetto, il salario base percepito dal sindaco, maggiorato dal supplemento di retribuzione per raggiunta anziantià di servizio se la sua funzione è esercitata a titolo professionale.
Se in caso di cessazione anticipata della carica di sindaco, il vicesindaco eserciti la funzione a titolo non professionale, gli spetta un compenso pari al 50% del salario base percepito dal sindaco.«
Articolo 3
Il testo dell’articolo 5, secondo comma, è modificato e recita:
»L’importo annuo spettante a titolo di gettoni di presenza da corrispondere per la partecipazione a sedute e riunioni, non deve superare il 15% del salario base annuo percepito del sindaco.«
Articolo 4
L’articolo 6 è depennato.
Articolo 5
Il testo dell’articolo 7, secondo comma, è modificato e recita:
»Il gettone di presenza spettante al membro del Consiglio comunale, incaricato dal sindaco di presiedere la seduta del consiglio comunale è maggiorato dell’importo pari al 2% del salario base percepito dal sindaco ed ammonta complessivamente a 10%.«
Il testo dell’ultimo comma è modificato e recita:
»Il gettone di presenza di cui ai commi precedenti è stabilito nelle percentuali del salario base percepito dal sindaco.«
Articolo 6
Il testo dell’articolo 8, secondo comma, è modificato e recita:
»Il gettone di presenza di cui ai commi precedenti è stabilito nelle percentuali del salario base percepito dal sindaco.«
Articolo 7
Nell’articolo 9, secondo comma, il testo della prima frase è modificato come segue:
»l’indennità di carica di cui al comma precedente è stabilita nella percentuale del salario base percepito dal sindaco ed ammonta:«
In fondo del testo è aggiunto un nuovo comma che recita:
»Nei casi in cui la legge preveda che la commissione elettorale si riunisca al di fuori delle elezioni o dei referendum, spetta ai suoi membri un gettone di presenza il cui importo, per il presidente ed il suo sostituto, equivale a 3%, per i membri effettivi e suppletivi, invece, a 1% del salario base percepito dal sindaco.«
Articolo 8
Il testo dell’articolo 14 è modificato come segue:
»La perequazione degli stipendi, emolumenti ovvero indennità di carica e dei gettoni di presenza avviene in conformità della normativa disciplinante tali settori.«
Articolo 9
Nell’articolo 16 la parola »deliberazione« è sostituita dalla parola »atto«.
DISPOSIZIONE TRANSITORIA E FINALE
Articolo 10
L’adeguamento degli importi nominali del salario base spettante al sindaco ed al vicesindaco è effettuato in ottemperanza del decreto sugli stipendi dei funzionari.
Eventuali squilibri dei salari base, riscontrati al momento di adeguamento dei salari base del sindaco e del vicesindaco, sono sanati applicando le disposizioni dell’articolo 10 della Legge sulle modifiche ed integrazioni alla legge sui salari nel settore pubblico (Gazzetta ufficiale della RS, n. 14/06).
Articolo 11
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della rispettiva pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N.: K1106-1/00
Capodistria, 1. marzo 2007
Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost