Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

Št. 110-163/2006-1401 Ob-7512/07 , Stran 2004
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2) Upravna enota Ilirska Bistrica objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: višji referent pri Upravni enoti Ilirska Bistrica, v oddelku za okolje in prostor. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – višja strokovna izobrazba, upravne, agronomske ali ekonomske smeri, – najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj, – strokovni upravni izpit, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – državljanstvo Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja strokovne izobrazbe. Delovno področje: – vodenje postopka za odobritev pravnega posla, – vodenje postopka za izdajo odločb o izpolnjevanju pogojev, da se fizična oseba šteje za kmeta, – vodenje registra o statusu kmeta, – naloge v zvezi s ponudbo za prodajo kmetijskega zemljišča, – preverjanje izpolnjevanja pogojev za zaščitene kmetije, – vodenje upravnega postopka za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji z vnosom v aplikacijo, – vodenje registra agrarnih skupnosti, – izvajanje programa e-VEM za samostojne podjetnike: prijava za priglasitev samostojnega podjetnika; prijava za vpis spremembe podatkov samostojnega podjetnika; prijava za odjavo samostojnega podjetnika, – nadomeščanje sodelavke pri naslednjih nalogah: – ugotavljanje pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti v gostinskih obratih ali izven poslovnega prostora, – vodenje registra turističnih sob in prenočitvenih zmogljivosti – kategorizacija – na območju upravne enote, – izdaja potrdil za opravljanje osebnega dopolnilnega dela, – druge naloge. Prijava mora vsebovati 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Upravni enoti Ilirska Bistrica pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu višji referent opravljal v nazivu višji referent III z možnostjo napredovanja v naziv višji referent II oziroma I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Ilirska Bistrica, Bazoviška 14 in 18, 6250 Ilirska Bistrica. Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj« za prosto uradniško delovno mesto višji referent, šifra: »17« na naslov: Upravna enota Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Ministrstva za javno upravo in Uradnem listu RS. Rok za vlaganje prijav na javni natečaj prične teči naslednji dan po objavi besedila. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: ue.ilirskabistrica@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno tudi na spletni strani Upravne enote Ilirska Bistrica. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje kadrovska služba upravne enote.

AAA Zlata odličnost