Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

Št. 100-1/2007 Ob-7456/07 , Stran 2003
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – UPB 2) Občina Sveti Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, objavlja javni natečaj za zaposlitev pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v Občinski upravi Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba ekonomske smeri, – znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Okvirna vsebina dela: – vodenje poslovnih knjig, – priprava računovodskih izkazov in pojasnil k računovodskim izkazom, – računovodska kontrola pravilnosti knjigovodske dokumentacije ter knjiženje v poslovne knjige, – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, – samostojno oblikovanje gradiv z računovodsko – knjigovodsko-finančnega področja, – sprotno informiranje in priprava podatkov o porabi proračunskih sredstev (priprava in spremljanje izvrševanja proračuna), – evidentiranje premoženja občine ter izvajanje in vodenje inventur. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena oziroma fotokopija diplome, 2. izjavo kandidata: – da je državljan Republike Slovenije, – da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 3. Izjavo kandidata, da se za namen tega natečaja dovoljuje Občini Sv. Jurij v Slov. goricah pridobitev podatkov iz uradnih evidenc. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki ih je pridobil. Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjeno delovno razmerje za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom. Kandidat se bo usposabljal za samostojno opravljanje dela na uradniškem delovnem mestu svetovalec. Izbrani kandidat bo delo opravlja v prostorih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol. Formalno nepopolne vloge se v skladu z 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega mesta v organih državne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »javni natečaj – pripravnik« na naslov Občina Sveti Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, in sicer v roku 8 dni po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. Prijava šteje za pravočasno, če je oddana na pošto priporočeno najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od poteka roka za prijavo na natečaj. Splošne informacije o izvedbi javnega natečaja daje Samo Kristl, tel. 02/720-52-38 ali 041/327-011.

AAA Zlata odličnost