Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

959. Sklep o potrditvi poslanskih mandatov
960. Sklep o določitvi kandidatov, ki v skladu s 14. členom Zakona o poslancih opravljajo funkcijo poslancev namesto poslancev, ki opravljajo funkcijo v Vladi

MINISTRSTVA

961. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pomorski pilotaži
962. Količnik uskladitve preživnin za leto 2013

USTAVNO SODIŠČE

963. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med sodiščem in prekrškovnim organom

BANKA SLOVENIJE

964. Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

965. Sklep o pravici nadomeščanja poslanca Državnega zbora Republike Slovenije
966. Sklep o pravici nadomeščanja poslanca Državnega zbora Republike Slovenije
967. Sklep o prevzemu mandata poslanca Državnega zbora Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

968. Poročilo o gibanju plač za januar 2013
969. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za februar 2013
970. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2013

OBČINE

Beltinci

971. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2013
972. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Beltinci

Bovec

973. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bovec za leto 2012
974. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene zbiranja komunalnih in bioloških odpadkov
975. Sklep o določitvi cen storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki

Cerknica

976. Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2012
977. Odlok o spremembah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju pokopališč ter pogrebnih svečanosti na območju Občine Cerknica

Črnomelj

1024. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza, sklop 1 po skrajšanem postopku

Divača

978. Sklep o začasnem financiranju Občine Divača v obdobju od 1. 4. do 30. 4. 2013

Ilirska Bistrica

979. Sklep o začasnem financiranju Občine Ilirska Bistrica v obdobju april–junij 2013

Ivančna Gorica

980. Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2012
981. Odlok o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2014
982. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu tržnice v Ivančni Gorici

Kanal ob Soči

983. Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2013
984. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Ljubljana

985. Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata članici Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
986. Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata člana Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
987. Sklep o potrditvi Elaborata za povišanje cene storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in za novo ceno storitve zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada
988. Sklep o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
989. Cenik storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za redni odvoz odpadkov
990. Izvleček cenika za obdelavo in odlaganje določenih vrst komunalnih odpadkov
991. Priloga k ceniku storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za redni odvoz odpadkov

Ljubno

992. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno za leto 2012
993. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Ljubno
994. Pravilnik o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Ljubno
995. Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih in invalidskih organizacij iz proračuna Občine Ljubno

Log-Dragomer

996. Sklep o oprostitvi plačila vrtca za čas neprekinjene odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni, daljše od 60 dni

Novo mesto

997. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob Belokranjski cesti – jug 2/I

Osilnica

998. Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2013

Piran

999. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Vzhodni Pacug

Ribnica

1000. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče«

Rogaška Slatina

1001. Cenik novih storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli
1002. Cenik oskrbe s pitno vodo v Občini Poljčane

Slovenj Gradec

1003. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2013
1004. Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Mestni občini Slovenj Gradec
1005. Pravilnik o spremembi Pravilnika za vrednotenje programov športa v javnem interesu, uporabo športnih objektov in površin v Mestni občini Slovenj Gradec

Sodražica

1006. Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2012
1007. Odlok o spremembi Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Sodražica
1008. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Sodražica – izvedbeni del z oznako A
1009. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Sodražica – izvedbeni del z oznako B

Šalovci

1010. Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2013

Šempeter-Vrtojba

1011. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu

Šentjur

1012. Odlok o proračunu Občine Šentjur za leto 2013
1013. Odlok o proračunu Občine Šentjur za leto 2014

Šentrupert

1014. Sprememba Statuta Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o.
1015. Odlok o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toploto na ureditvenem območju Lesno predelovalnega centra Šentrupert

Šmarje pri Jelšah

1016. Zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2012
1017. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah

Tabor

1018. Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Tabor
1019. Pravilnik o dodeljevanju občinske denarne socialne pomoči v Občini Tabor

Tišina

1020. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Tišina za obdobje 1. 4. 2013 dalje

Turnišče

1021. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2013

Žalec

1022. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za halo za obiranje in sušenje hmelja

Žirovnica

1023. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Breznica – Center (BZ 2)

POPRAVKI

1025. Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC I/1 – Višnja Gora, PPC I/3 – Polževo, PPC II/1 – Ivančna Gorica in PPC II/3 – Muljavsko polje
1026. Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC I/2 – Leskovec in II/2 – Metnaj
1027. Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC IV. – Dolina Krke
1028. Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Šentvid pri Stični III/1, III/2 in III/3

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti