Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

Št. 47802-5/2013-3 Ob-2043/13 , Stran 1110
Št. 47802-5/2013-3 Ob-2043/13
Občina Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt, razpisuje na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2013 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/2013), Letnega programa prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja za leto 2013, ki ga je Občinski svet Občine Benedikt sprejel dne 6. 3. 2013, in Sklepa Občinskega sveta Občine Benedikt z dne 7. 3. 2013
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine parc. št. 458/4, k.o. Benedikt
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt. 2. Predmet prodaje Nepremičnina parc. št. 458/4 (ID 2372101), v izmeri 6831 m2, šifra k.o. 520-Benedikt. Predmetna nepremičnina je komunalno opremljena. Nepremičnina se prodaja v skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu za obrtno – industrijsko cono Benedikt II (Uradni list RS, št. 29/01). Izhodiščna cena nepremičnine je 20,00 €/m2. V ceno ni vključen DDV. V ceno je zajeta komunalna infrastruktura. Vloga za nakup zemljišč in vzorec prodajne pogodbe sta objavljena na spletni strani Občine Benedikt: http://www.benedikt.si/, rubrika Razpisi, v pisni obliki pa pri javni uslužbenki Darji Zemljina, tel. 02/703-60-38 oziroma v tajništvu Občine Benedikt, tel. 02/703-60-80. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja – prodajna pogodba. 4. Pogoji prodaje in sklenitev pogodbe: a. Nakup po načelu »videno – kupljeno«. b. Rok za zbiranje ponudb je 45 dni od objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Ponudniki oddajo svoje ponudbe v pisni obliki v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Ponudniki oddajo svoje ponudbe osebno na sedežu občine ali pošljejo priporočeno po pošti. Na ovojnici mora biti vidno označen naslov prodajalca in pripis »Ne odpiraj – prodaja zemljišč 458/4-Benedikt«. Na hrbtni strani mora biti naslov ponudnika. Ponudbe morajo na naslov prispeti v 45 dneh od objave v Uradnem listu Republike Slovenije. c. Ponudbi mora biti priloženo dokazilo, da je ponudnik plačal varščino v višini 10% izhodiščne prodajne cene – vrednosti zemljišča na transakcijski račun Občine Benedikt, št. 01100-0100014890, odprt pri Banki Slovenije, z navedbo »varščina za zbiranje ponudb za prodajo zemljišč 458/4-Benedikt«. d. Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu, fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista in dokazilo o plačilu varščine. V ponudbi mora biti navedena davčna številka, številka transakcijskega računa, telefonska številka, nepremičnina in ponujena cena. e. Prodajalec bo upošteval le pravočasne in pravilne ponudbe. f. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Benedikt lahko pozove ponudnika, ki je oddal nepopolno ponudbo, k dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev te ponudbe je 5 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. g. Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki je predmet razpisa, oziroma v primeru, da bo ponudnik samo eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni in izpolnjuje vse pogoje prodaje. Kolikor bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudnikov, lahko Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Benedikt: – pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali – opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali – opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki. h. Kupec plača davek na dodano vrednost (DDV) in vse stroške v zvezi s prodajo ter stroške, povezane s prenosom lastninske pravice v zemljiško knjigo. i. Kupec je dolžan v 15 dneh po prejemu obvestila o izbiri skleniti prodajno pogodbo in kupnino poravnati v roku 15 dni po izstavitvi računa na transakcijski račun Občine Benedikt, št. 01100-0100014890, odprt pri Banki Slovenije. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. j. Plačana varščina se kupcu vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena v 8 dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika. Če uspeli ponudnik odstopi od pridobitve nepremičnine in ne sklene prodajne pogodbe v določenem roku, zapade varščina v korist prodajalca – Občine Benedikt in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. 5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika: a. Odpiranje pravočasnih in pravilno označenih pisnih ponudb bo v sejni sobi Občine Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt, naslednji dan, ko se zaključi zbiranje ponudb, in sicer ob 9. uri. b. Ponudnike bomo o izbiri obvestili najkasneje v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb. c. Pri izbiri ponudnika bo upoštevan naslednji kriterij: višina ponujene kupnine. d. Prodajalec na podlagi tega javnega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z nobenim od ponudnikov in lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi, pri čemer povrne stroške ponudnikom v višini izkazanih stroškov. 6. Informacije: zainteresirani ponudniki se lahko seznanijo s podrobnejšimi pogoji prodaje oziroma dobijo vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnine v času javnega zbiranja ponudb na Občini Benedikt, pri Darji Zemljina, pisarna št. 11, oziroma na tel. 02/703-60-38 oziroma v tajništvu Občine Benedikt, na tel. 02/703-60-80, v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 13. ure, v sredo od 8. do 15.30 in v petek od 8. do 11. ure. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Benedikt

AAA Zlata odličnost