Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

Ob-2050/13 , Stran 1090
Ob-2050/13
Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) ter 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, tel. 01/70-90-610, faks 01/70-90-633. 2. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje oziroma javne dražbe je prazno dvosobno stanovanje v lasti Občine Cerknica, na naslovu: Cerknica, Tabor 8, ID znak 1676-359-7, v izmeri 77,51 m2. Etažna lastnina je urejena. Stanovanje se nahaja v centru Cerknice. 3. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: Izklicna cena za stanovanje, ki je predmet prodaje znaša 58.000,00 EUR. Davek na promet nepremičnin, ki bo odmerjen na podlagi sklenjene prodajne pogodbe, plača kupec. Najnižnji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 100,00 EUR. 4. Način in rok plačila kupnine: Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno. Prodajna pogodba mora biti sklenjena z najugodnejšim dražiteljem najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne dražbe oziroma po poteku roka za uveljavljanje predkupne pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko prodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe tudi v podaljšanem roku, se bo štelo, da je od nakupa odstopil, Občina Cerknica pa ima pravico njegovo vplačano varščino zadržati. Kupec mora znesek kupnine dosežene na javni dražbi poravnati najkasneje v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma izstavitvi računa. Kupec nakaže kupnino v enkratnem znesku na račun Občine Cerknica št. 01213-0100002563 pri UJP Postojna. Plačilo kupnine na naveden način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last in posest po plačilu celotne kupnine. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila, ki bo izdano s strani prodajalca najkasneje 5 dni, po plačilu celotne kupnine in ostalih stroškov v zvezi s prodajno pogodbo. 5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala, v ponedeljek, 15. 4. 2013, s pričetkom ob 13. uri, na naslovu Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, v sejni sobi v 1. nadstropju. 6. Višina varščine Dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe vplačati varščino v višini 10% izklicne cene oziroma v višini 5.800,00 EUR na transakcijski račun Občine Cerknica št. 01213-0100002563 pri UJP Postojna, z navedbo namena nakazila: plačilo varščine – javna dražba – nakup stanovanja, Cerknica, Tabor 8. Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki na javni dražbi niso uspeli, pa se vrne brez obresti v roku 30 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj, ki je na dražbi uspel, ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec zadrži varščino. Dražiteljem, ki bodo plačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži. Dražiteljem, ki bodo plačali varščino in bodo pristopili k javni dražbi in med postopkom javne dražbe odstopili od javne dražbe, se varščina prav tako zadrži. 7. Splošni pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase, ter da pred pričetkom javne dražbe: – plača varšino za nepremičnino v višini 10% izklicne cene oziroma v višini 5.800,00 EUR in predloži potrdilo o njenem plačilu; – predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če dražitelj ni zastopnik ali pooblaščenec; – predloži izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev šteto od dneva javne dražbe; – predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če je dražitelj fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb; – predloži številko transakcijskega računa in naziv banke za primer vračila varščine. Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo, izločeni iz postopka oziroma v postopku javne dražbe ne bodo mogli sodelovati. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 8. Posebni pogoji S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel tudi obveznost, da bo nosil vse stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe, davek na promet nepremičnin, stroške overitev pri notarju in stroške v zvezi z zemljiškoknjižnim prenosom kupljene nepremičnine. Navedeni posebni pogoj bo sestavni del prodajne pogodbe. 9. Posebno določilo Organizator javne dražbe lahko postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi brez odškodninske odgovornosti. Ob ustavitvi prodaje se vsem dražiteljem povrne izkazane stroške in vplačana varščina brez obresti. O morebitni ustavitvi postopka bo organizator dražitelje pisno obvestil. Nepremičnina bo prodana po načelu »videno-kupljeno«, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12). Javno dražbo vodi komisija, ki jo za ta namen imenuje župan. Javna dražba je končana, ko vodja dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. 10. Ogled nepremičnine in informacije Za dodatne informacije v zvezi s premetom javne dražbe, z ogledom in podrobnejšimi podatki v zvezi z izvedbo javne dražbe se obrnite na kontaktno osebo Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica – Olgo Smodila, e-pošta: olga.smodila@cerknica.si, tel. 01/70-90-610. Ogled predmeta prodaje je možen po predhodnem dogovoru. Javna dražba bo objavljena tudi na spletni strani Občine Cerknica, www.cerknica.si.- ravnanje s stvarnim premoženjem.
Občina Cerknica

AAA Zlata odličnost