Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

964. Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino, stran 3324.

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) in 6. točke Sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/08 in 24/13) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
o spremembi Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino
1. V 7. alineji prvega odstavka poglavja 'I. SPLOŠNO' se briše besedilo: »– VP60 in VP70«
2. Besedilo poglavja 'VIII. POROČILA O PLAČILNEM PROMETU S TUJINO' se spremni tako, da se glasi:
   1. Predmet poročanja: vsa plačila (prilivi /odlivi) ne glede na velikost zneska, ki jih banke in hranilnice /v nadaljevanju: banke/ opravijo zase in za stranke v odnosu s tujino.
Banka poroča:
– vse razpoložljive podatke; v okviru razpoložljivih podatkov pa so v podatkovni strukturi definirani obvezni oziroma neobvezni podatki za poročanje,
– vse prilive in odlive nefinančnih transakcij bank, ki jih opravijo za potrebe lastnega poslovanja v odnosu s tujino.
Banka ne poroča naslednjih plačilnih transakcij:
– množičnih plačil, kjer ena odlivna transakcija v breme transakcijskega računa lahko vsebuje množico odlivov v Sloveniji in v druge države,
– dokumentarnih plačil, ki se jih iz knjižb na transakcijskih računih ne da prepoznati kot transakcije s tujino, ter dokumentarnih plačil, ki se ne knjižijo na transakcijske račune,
– plačil v tuje vzajemne sklade (prilivi in odlivi), ki so izvršena z medbančnimi poboti, seznami pa so izdelani izven standardov plačilnega prometa SWIFT ali ISO,
– medbančnih prenosov,
– direktnih obremenitev,
– transakcij iz naslova posredništva med bankami (takih transakcij ne poroča posredniška banka, ampak inicialna banka za odlive in banka prejemnika plačila za prilive),
– prenosov sredstev / plačil med računi pri slovenskih bankah (rezidenti in nerezidenti), v katerikoli valuti.
   2. Obvezniki poročanja so banke, ki opravljajo plačilni promet s tujino.
   3. Rok za dostavo poročil Banki Slovenije: poroča se mesečno do desetega delovnega dne za podatke predhodnega meseca.
   4. Način poročanja: xml shema in tehnični protokol sta objavljena na spletni strani Banke Slovenije.
   5. Podatkovna struktura:
+---------+--------------+-----------------+----------+---------+
|Zaporedna| IME POLJA  |   VSEBINA   |Tip polja | Status |
|številka |       |         |  in  |     |
|     |       |         | največja |     |
|     |       |         | dolžina |     |
+---------+--------------+-----------------+----------+---------+
|1    |banka     |10 mestna matična|AN 10   |obvezno |
|     |poročevalka  |številka     |     |     |
+---------+--------------+-----------------+----------+---------+
|2    |obdobje    |mesec in leto za |AN 6   |obvezno |
|     |poročila   |katerega se   |     |     |
|     |       |poroča (MMLLLL) |     |     |
+---------+--------------+-----------------+----------+---------+
|3    |datum     |datum valutacije |AN 10   |obvezno |
|     |poslovnega  |– datum odobritve|     |     |
|     |dogodka    |oziroma     |     |     |
|     |       |obremenitve   |     |     |
|     |       |računa banke   |     |     |
|     |       |(DD-MM-LLLL)   |     |     |
+---------+--------------+-----------------+----------+---------+
|4    |smer     |1 – priliv, 2 – |AN 1   |obvezno |
|     |       |odliv      |     |     |
+---------+--------------+-----------------+----------+---------+
|5    |znesek    |znesek priliva  |N 15   |obvezno |
|     |       |ali odliva v   |(13,2)  |     |
|     |       |poravnalni valuti|     |     |
+---------+--------------+-----------------+----------+---------+
|6    |valuta    |poravnalna valuta|AN 3   |obvezno |
|     |       |odliva ali    |     |     |
|     |       |priliva po    |     |     |
|     |       |šifrantu ISO 4217|     |     |
|     |       |(tričrkovna koda;|     |     |
|     |       |primer EUR)   |     |     |
+---------+--------------+-----------------+----------+---------+
|7    |BIC      |BIC/SWIFT koda  |AN 11 (8 |neobvezno|
|     |prejemnika  |prejemnika    |ali 11  |     |
|     |       |plačilnega    |mest)   |     |
|     |       |naloga: pri   |     |     |
|     |       |prilivih je to  |     |     |
|     |       |vedno banka   |     |     |
|     |       |poročevalka, pri |     |     |
|     |       |odlivih pa banka,|     |     |
|     |       |kateri se pošlje |     |     |
|     |       |odliv v izvršitev|     |     |
+---------+--------------+-----------------+----------+---------+
|8    |BIC      |BIC/SWIFT koda  |AN 11 (8 |pogojno |
|     |pošiljatelja |pošiljatelja   |ali 11  |obvezno |
|     |       |plačilnega    |mest)   |(za   |
|     |       |naloga: pri   |     |odlive) |
|     |       |odlivih je to  |     |     |
|     |       |vedno banka   |     |     |
|     |       |poročevalka, pri |     |     |
|     |       |prilivih pa   |     |     |
|     |       |banka, od katere |     |     |
|     |       |se prejme    |     |     |
|     |       |plačilni nalog  |     |     |
+---------+--------------+-----------------+----------+---------+
|9    |BIC banke   |podatek je    |AN 11 (8 |neobvezno|
|     |plačnika   |relevanten pri  |ali 11  |     |
|     |       |prilivih – iz  |mest)   |     |
|     |       |tega se lahko  |     |     |
|     |       |razbere državo  |     |     |
|     |       |iniciatorja   |     |     |
|     |       |plačila (v    |     |     |
|     |       |kolikor ni IBANa |     |     |
|     |       |plačnika ali pa |     |     |
|     |       |je ta različna od|     |     |
|     |       |države      |     |     |
|     |       |pošiljatelja   |     |     |
|     |       |plačilnega    |     |     |
|     |       |naloga)     |     |     |
+---------+--------------+-----------------+----------+---------+
|10*   |račun     |IBAN, če obstaja,|AN 34 (od |pogojno |
|     |plačnika   |sicer v drugačni |1 do 34  |obvezno |
|     |       |obliki      |mest)   |(za   |
|     |       |         |     |odlive) |
+---------+--------------+-----------------+----------+---------+
|11*   |naziv in   |naziv in naslov |AN 140  |obvezno |
|     |naslov    |plačnika     |(od 1 do |     |
|     |plačnika   |         |140 mest) |     |
+---------+--------------+-----------------+----------+---------+
|12    |BIC banke   |podatek je    |AN 11 (8 |neobvezno|
|     |prejemnika  |relevanten pri  |ali 11  |     |
|     |plačila    |odlivih – iz   |mest)   |     |
|     |       |njega se lahko  |     |     |
|     |       |razbere državo  |     |     |
|     |       |prejemnika    |     |     |
|     |       |plačila (v    |     |     |
|     |       |kolikor ni IBANa |     |     |
|     |       |prejemnika    |     |     |
|     |       |plačila ali pa je|     |     |
|     |       |ta različna od  |     |     |
|     |       |države prejemnika|     |     |
|     |       |plačilnega    |     |     |
|     |       |naloga)     |     |     |
+---------+--------------+-----------------+----------+---------+
|13*   |račun     |IBAN če obstaja, |AN 34 (od |pogojno |
|     |prejemnika  |sicer v drugačni |1 do 34  |obvezno |
|     |plačila    |obliki      |mest)   |(za   |
|     |       |         |     |prilive) |
+---------+--------------+-----------------+----------+---------+
|14*   |naziv in   |naziv in naslov |AN 140  |obvezno |
|     |naslov    |prejemnika    |(od 1 do |     |
|     |prejemnika  |plačila     |140 mest) |     |
|     |plačila    |         |     |     |
+---------+--------------+-----------------+----------+---------+
*za komitente banke, ki so fizične osebe, se v polje vpiše vrednost FO
3. V PRILOGAH k navodilu se črtajo priloge:
PLAČILNI PROMET S TUJINO – SEZNAM KONTOV
ŠIFRANT PLAČIL IZ TUJINE IN PLAČIL V TUJINO
ŠIFRANT INSTRUMENTOV PLAČIL
ŠIFRE REZIDENTOV IN NEREZIDENTOV (MATIČNE ŠTEVILKE)
4. To navodilo začne veljati 1. 4. 2014. V skladu s tem navodilom se začne poročati plačila s tujino opravljena od aprila 2014 dalje.
Ljubljana, dne 19. marca 2013
Guverner
Banke Slovenije
Marko Kranjec l.r.

AAA Zlata odličnost