Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

1004. Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 3380.

Na podlagi 12., 48., 49. in 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – UPB3, 102/07, 107/10, 87/11), 81. in 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, (64/09 popr., 65/09 popr.), 20/11), 87. in 90. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10, 57/12), 21., 21.a, 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) ter 7. in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS. št. 43/08 – UPB1, 53/10) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 23. redni seji dne 19. 3. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Mestni občini Slovenj Gradec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa:
– način in postopke organiziranja šolskih prevozov za učence osnovnih šol na območju Mestne občine Slovenj Gradec,
– upravičence do brezplačnega šolskega prevoza, upravičence do uporabe organiziranega šolskega prevoza z doplačilom in upravičence do brezplačnega prevoza s povračilom stroškov prevoza,
– postopek za uveljavljanje pravice do povračila stroškov,
– določitev višine zneska povračila stroškov in način izplačevanja sredstev za povračilo prevoznih stroškov.
2. člen
(upravičenec)
Upravičenec do brezplačnega organiziranega šolskega prevoza je učenec, ki:
1. obiskuje osnovno šolo v šolskem okolišu Mestne občine Slovenj Gradec in je njegovo prebivališče do matične osnovne šole oddaljeno več kot štiri kilometre in je v roku določenem s tem pravilnikom oddal vlogo na predpisanem obrazcu;
2. obiskuje zaradi prešolanja šolo izven matičnega okoliša in je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole, v katero je prešolan;
3. je učenec prvega razreda in obiskuje osnovno šolo v matičnem šolskem okolišu Mestne občine Slovenj Gradec, ne glede na oddaljenost prebivališča od osnovne šole, pod pogoji, določenimi v 6. in 9. členu tega pravilnik;
4. obiskuje osnovno šolo v matičnem šolskem okolišu in je pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovil, da je na poti do matične osnovne šole ogrožena njegova varnost na poti v šolo;
5. je otrok s posebnimi potrebami, ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi, oziroma do starosti 21 let, kolikor je vključen v dnevno obravnavo ter obiskuje posebni program vzgoje in izobraževanja za dneve pouka. Če učencu ni mogoče zagotoviti prevoza, ima pravico do brezplačne oskrbe v kraju izobraževanja in pravico do brezplačnega prevoza domov ob pouka prostih dnevih.
Upravičenec do organiziranega šolskega prevoza z doplačilom je učenec, ne glede na njihov socialni status, kolikor:
1. obiskuje osnovno šolo v matičnem šolskem okolišu in ni upravičen do brezplačnega šolskega prevoza in je od matične šole oddaljen več kot dva kilometra;
2. obiskuje osnovno šolo izven matičnega šolskega okoliša in je do sprejetja tega pravilnika vključen na seznam vozačev;
3. se lahko vključi na obstoječe relacije oziroma relacije, ki jih potrdi Strokovna skupina za organiziranje šolskih prevozov in je na organiziranem prevozu dovolj prostora;
4. je v roku določenem s tem pravilnikom oddal vlogo za organiziran šolski prevoz.
Upravičenec do povračila stroškov prevoza je učenec, kolikor:
1. je prvošolček brez spremstva, ki je pogoj za koriščenje brezplačnega organiziranega prevoza;
2. je upravičen do brezplačnega organiziranega prevoza, vendar ga občina zaradi odročnega kraja, premajhnega števila otrok za organiziran šolski prevoz, nevarnega dostopa do postajališča ali nevarne poti za prevoz otrok ne more organizirati, starši pa soglašajo, da sami vozijo otroka v šolo in iz nje;
3. obiskuje osnovno šolo izven šolskega okoliša, v katerem prebiva, pod pogoji, določenimi v 16. členu tega pravilnika;
4. se med šolanjem preseli v šolski okoliš druge osnovne šole in želi v skladu s četrtim odstavkom 48. člena ZOŠ dokončati šolanje na šoli, na katero je vpisan;
5. je otrok s posebnimi potrebami in je tako določeno v odločbi o usmeritvi;
6. je otrok s posebnimi potrebami in ima z odločbo o usmeritvi določeno izvajanje dodatne stroškovne pomoči v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in je njegovo prebivališče od tega zavoda oddaljeno več kot štiri kilometre, pod pogoji, določenimi v drugi alineji 17. člena tega pravilnika.
3. člen
(obveznost osnovnih šol)
Osnovne šole na območju Mestne občine Slovenj Gradec se o načinu šolskega prevoza in organiziranju prevoza učencev dogovorijo s starši in z lokalno skupnostjo.
Šole do 1. aprila tekočega leta učencem razdelijo obrazce Vloga za brezplačen organiziran prevoz, za vključitev v organiziran šolski prevoz z doplačilom oziroma za povračilo stroškov prevoza. Šole pripravijo sezname na podlagi predpisanega obrazca, ki je skladen z Zakonom o varovanju osebnih podatkov in ga posredujejo na Mestno občino Slovenj Gradec najkasneje do konca meseca aprila tekočega leta za obdobje naslednjega šolskega leta.
Šole morajo učencem v času čakanja na organiziran prevoz zagotoviti ustrezno varstvo v šoli.
4. člen
(Strokovna skupina za organiziranje šolskih prevozov)
Kot strokovni organ za pomoč odgovorni osebni za organiziranje šolskih prevozov se imenuje Strokovna skupina za organiziranje šolskih prevozov, katere pristojnosti so določene s tem pravilnikom. Imenuje jo župan za obdobje 4 let in je v sestavi: najmanj en član Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri Mestni občini Slovenj Gradec, en član Referata za promet in en član Oddelka za negospodarstvo.
5. člen
(vozni redi)
Vozni red prevozov se določi vsako leto posebej. Praviloma se organizira en dovoz in en odvoz med 7. in 8. uro zjutraj, razen v primerih, ko to zaradi števila upravičencev ali organizacijskih možnosti v šoli ni mogoče. Uro dovoza in odvoza usklajujeta šola in pogodbeni izvajalec prevozov. O vseh dodatnih dovozih ali odvozih otrok mora šola podati vlogo z utemeljitvijo. O vlogi odloča Skupina za organiziranje šolskih prevozov.
II. BREZPLAČNI ORGANIZIRAN PREVOZ
6. člen
(prvošolčki)
Učenec prvega razreda ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole, kolikor ima na poti v šolo ter domov spremstvo. Spremljevalci so lahko tudi otroci, stari od 10 do 14 let, če to dovolijo starši otroka. Otrok, star do 7 let, lahko hodi v šolo brez spremstva, če tako dovolijo starši, posvojitelji, skrbniki ali rejniki, vendar le v območju umirjenega prometa.
Kolikor se starši odločijo za uveljavitev pravice do brezplačnega organiziranega prevoza s spremstvom in je le-tega na podlagi 9. člena tega pravilnika mogoče organizirati, morajo šoli predložiti pisno soglasje.
7. člen
(otroci s posebnimi potrebami)
Otrok s posebnimi potrebami, ki potrebuje prilagojeno izvajanje programov osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe osnovne šole oziroma poseben program vzgoje in izobraževanja, ima pravico do organiziranega prevoza za čas trajanja pouka, ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole oziroma zavoda, če je pravica do prevoza opredeljena v odločbi o usmeritvi. V soglasju s starši oziroma skrbniki se lahko otroku ponudi tudi povračilo stroškov prevoza.
8. člen
(postopki organiziranja)
Skupina za organiziranje šolskih prevozov v Mestni občini Slovenj Gradec vsakoletno najkasneje do 1. avgusta tekočega leta potrdi relacije in postajališča za brezplačni prevoz in za organiziran šolski prevoz. Predlog relacij za organizacijo in izvajanje šolskih prevozov iz pristojnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v posameznem šolskem letu obravnava Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Šolski prevozi se organizirajo kot pogodbeni ali posebni pogodbeni prevoz. Kjer obstaja možnost prevoza na rednih avtobusnih linijah, se šolski prevozi izvajajo na ta način.
Izvajanje šolskih prevozov odda Mestna občina Slovenj Gradec z javnim naročilom, praviloma za en dovoz in en odvoz za relacijo. Cena šolskih prevozov se z izvajalcem storitev usklajuje enkrat letno. V primeru podaljšanja, skrajšanja ali drugačne smeri vožnje na posamezni relaciji se cena preračuna tako, da se deli s kilometri vožnje na tej relaciji in pomnoži s kilometri spremenjene relacije. Dolžina relacij se preverja na podlagi enotnega daljinomera.
9. člen
(način organiziranja prevoza)
Prevoz se praviloma organizira na relacijah, kjer so vsaj štirje upravičenci do brezplačnega prevoza na podlagi prve alineje drugega člena tega pravilnika, in poteka po javni cesti, kjer je zagotovljeno vzdrževanje cestišča skozi vso leto. Kolikor se zaradi premajhnega števila upravičencev na relaciji prevoz ne more organizirati, se v dogovoru s starši, staršem povrnejo stroški prevoza.
Skupina za organiziranje šolskih prevozov potrdi postajališča, kjer upravičenci vstopajo in izstopajo ter zadnje postajališče. Pri določitvi postajališč se upoštevajo določila 10. člena tega pravilnika.
10. člen
(oddaljenost do najbližjega postajališča)
Učencu, ki je na podlagi prvega odstavka drugega člena tega pravilnika upravičen do brezplačnega organiziranega prevoza, ker oddaljenost od doma do šole presega 4 kilometre, in ki je od najbližjega avtobusnega postajališča, do katerega je organiziran brezplačen prevoz ali kjer poteka linijski prevoz, oddaljen manj kot dva kilometra, se zagotavlja brezplačen prevoz v šolo in domov z avtobusnim prevozom. Kolikor na njegovi relaciji poteka organiziran prevoz, se vključi na seznam vozačev, kolikor pa se mu zagotavlja brezplačen prevoz z linijskim avtobusnim prevozom, pa ima pravico do povračila stroškov za nakup mesečne vozovnice.
Učencu, katerega pot od prebivališča do avtobusnega postajališča se na podlagi sklepa Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu določi kot nevarna šolska pot, se:
– mu do avtobusnega postajališča, v delu, ki se smatra kot nevarna šolska pot, zagotovi prevoz s kombiniranim vozilom ali drugim vozilom ali
– se mu prevoz zagotovi v celoti s kombiniranim vozilom ali drugim načinom prevoza v delu, kjer se smatra kot nevarna šolska pot, kar posebej obravnava in potrdi Skupina za organiziranje šolskih prevozov, na podlagi mnenja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kjer se zasleduje princip racionalnosti pri organizaciji šolskih prevozov.
Razdalja do postajališča se lahko podaljša ali skrajša v primeru, da ni mogoče zagotoviti varnega vstopa na vozilo ali če ni možno omogočiti varnega obračanja vozila ali iz posebnih razlogov upravičenca (npr. bolezen), kar na podlagi predloga odgovorne osebe za organiziranje prevozov na Mestni občini Slovenj Gradec obravnava komisija Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu iz njene pristojnosti oziroma Strokovna skupina za organiziranje šolskih prevozov iz njene pristojnosti.
11. člen
(pogoji za izvajanje prevozov)
Šolske prevoze z avtobusi, kombiniranimi vozili ali drugimi prevoznimi sredstvi lahko izvajajo pravne oziroma fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje prevoza potnikov v cestnem prometu v skladu z zakonom in podzakonskimi akti, ki urejajo cestni promet in prevoz skupin otrok.
12. člen
(osebni prevoz otrok)
Starši lahko izberejo tudi način prevoza otrok v šolo z lastnim osebnim vozilom, kolikor jim ponujen šolski prevoz iz kakršnihkoli razlogov ne ustreza. V tem primeru staršem ne pripada povračilo prevoznih stroškov.
III. ORGANIZIRAN PREVOZ Z DOPLAČILOM
13. člen
(organiziran prevoz z doplačilom)
Učencu, ki je na podlagi drugega odstavka drugega člena tega pravilnika upravičen do organiziranega prevoza in je do matične šole oddaljen več kot dva kilometra, do brezplačnega prevoza pa ni upravičen, se omogoči organiziran prevoz z doplačilom, na relaciji, ki je do sprejema tega pravilnika organizirana za brezplačni organiziran prevoz. Omenjeno določilo velja tudi za otroka, ki do sprejetja tega pravilnika obiskuje šolo izven matičnega šolskega okoliša in je bil pred sprejetjem tega pravilnika vključen na seznam vozačev.
V primeru, da je prijavljenih otrok več, kot je prostora na organiziranem avtobusnem prevozu ali kombiniranem vozilu in Strokovna skupina za organiziranje prevozov, na predlog odgovorne osebe za organiziranje prevozov na Mestni občini Slovenj Gradec, zaradi racionalnosti presodi, da ni mogoče organizirati dodatnega odvoza in dovoz ali dodatnega vozila, imajo prednost na organiziranem prevozu mlajši otroci. V primeru, da je na organiziranem prevozu prostor, lahko le-tega koristijo tudi otroci, ki so od doma do šole oddaljeni manj kot dva kilometra, ali zaradi posebnih razlogov (npr. bolezen), kar posebej obravnava in potrdi Strokovna skupina za organiziranje šolskih prevozov.
14. člen
(višina doplačila in način doplačila)
Višina doplačila je enaka za vse učence ne glede na to ali uporabljajo relacije z avtobusnim prevozom ali s kombiniranim vozilom in znaša za prvega otroka v družini, ki obiskuje osnovno šolo 1,00 EUR na dan za en dovoz in en odvoz in 0,50 EUR za vsakega naslednjega otroka v družini, ki istočasno obiskuje osnovno šolo.
Starši, katerih otroci obiskujejo šolo v matičnem šolskem okolišu, mesečno poravnavajo svoje obveznosti šoli, na podlagi prisotnosti otroka v šoli. Šola dvakrat letno, do konca vsakega šolskega leta in do konca tekočega leta vse prilive iz tega naslova, nakaže v proračun Mestne občine Slovenj Gradec, na stroškovno mesto: Organiziran prevoz otrok.
Starši, katerih otroci obiskujejo šolo izven matičnega šolskega okoliša, mesečno poravnavajo svoje obveznosti Mestni občini Slovenj Gradec, na podlagi prisotnosti otroka v šoli, katero sporoča šola, ki jo učenec obiskuje, najkasneje do 5. v mesecu za pretekli mesec na Mestno občino Slovenj Gradec.
15. člen
(način uveljavitve pravice do koriščenja organiziranega prevoza z doplačilom)
Otrok, ki izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka drugega člena tega pravilnika in obiskuje šolo v matičnem šolskem okolišu odda vlogo na matični šoli:
– šola skladno z zakonom o varovanju osebnih podatkov, na posebej predpisanem obrazcu, odda seznam vlog na Mestno občino Slovenj Gradec, najkasneje do konca meseca aprila za naslednje šolsko leto;
– Strokovna skupina za prevoze otrok, na podlagi predloga odgovorne osebe za prevoze otrok na Mestni občini Slovenj Gradec, obravnava upravičenost otroka, relacije in možnost vključitve v organiziran prevoz z doplačilom;
– seznam vključenih oziroma nevključenih otrok v organiziran prevoz z doplačilom Skupina odda šoli do pričetka novega šolskega leta, le-ta pa o vključenosti oziroma zavrnitvi otroka v organiziran prevoz obvesti starše oziroma skrbnike. S starši oziroma skrbniki otrok, ki so vključeni na sezname se sklene pogodbo za prevoz, kjer se določijo pravice in obveznosti staršev, šole in občine, kot organizatorja prevoza,
– otrok je vključen na seznam za čas trajanja pouka za celotno šolsko leto, odjave so mogoče le z odstopno pisno izjavo, na kateri mora biti naveden upravičen razlog (npr. prešolanje, sprememba bivališča inp.).
Otrok, ki izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka drugega člena tega pravilnika in obiskuje šolo izven matičnega šolskega okoliša odda vlogo na Mestno občino Slovenj Gradec:
– Strokovna skupina za prevoze otrok, na podlagi predloga odgovorne osebe za prevoze otrok na Mestni občini Slovenj Gradec, obravnava upravičenost otroka o vključitvi v organiziran prevoz z doplačilom in o možnosti za vključitev v organiziran prevoz z doplačilom. O svoji odločitvi obvesti starše oziroma skrbnike,
– s starši oziroma skrbniki otrok Mestna občina Slovenj Gradec sklene pogodbo za prevoz, kjer se določijo pravice in obveznosti staršev in Mestne občine Slovenj Gradec,
– otrok je vključen na seznam za čas trajanja pouka za celotno šolsko leto, odjave so mogoče le z odstopno pisno izjavo, na kateri mora biti naveden upravičen razlog (npr. prešolanje, sprememba bivališča inp.).
IV. POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA
16. člen
(učenci, ki obiskujejo osnovno šolo izven matičnega šolskega okoliša)
Učenec, ki obiskuje šolo izven matičnega šolskega okoliša, v katerem prebiva, ima pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v svojem matičnem šolskem okolišu, le v primeru, če bi mu ta pravica pripadala tudi v šolskem okolišu, v katerem prebiva;
– kolikor je v izbranem šolskem okolišu razdalja od prebivališča do šole krajša, kot je razdalja od prebivališča do matične šole, se pri stroških prevoza upošteva dejanska razdalja;
– kolikor je prevoz v bližini prebivališča organiziran do šole v matičnem šolskem okolišu in se ga učenec ne poslužuje, uveljavljanje povračila stroškov prevoza ni možno.
17. člen
(Otroci s posebnimi potrebami)
Otrok s posebnimi potrebami, upravičenec iz tretjega odstavka prvega člena, ima pravico do povračila stroškov prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole oziroma zavoda za čas v času trajanja pouka, če je pravica do prevoza opredeljena v odločbi o usmeritvi in starši soglašajo, da za prevoz otroka poskrbijo sami.
Otrok s posebnimi potrebami, ki ima z odločbo o usmeritvi določeno izvajanje dodatne strokovne pomoči v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in je njegovo prebivališče od tega zavoda oddaljeno več kot štiri kilometre, je upravičen do povračila stroškov prevoza do zavoda, v katerem se ta pomoč izvaja. Pravica do prevoza ne pripada učencu s posebnimi potrebami, ki je starejši od 18 let, ki je vključen v posebni program in uveljavlja pravice, določene v Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb.
18. člen
(določitev višine zneska povračila stroškov prevoza)
Učenec, ki izpolnjujejo pogoje iz tretjega odstavka drugega člena tega pravilnika, je upravičen do povračila prevoznih stroškov od doma do matične osnovne šole in nazaj, v višini stroškov prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi. Kolikor učenec nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se mu prizna kilometrina v višini, ki velja za prevoz na delo in iz dela za javne uslužbence. Slednja se obračunava na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relaciji od prebivališča do najbližje osnovne šole, ki jo ali bi jo lahko obiskoval oziroma zavod, ki ga obiskuje, in nazaj za dneve prisotnosti v vzgojno-izobraževalnem zavodu v posameznem mesecu. Dolžina se določi na podlagi enotnega daljinomera.
Kolikor na istem naslovu bivata dva ali več šoloobveznih otrok, ki bi bili upravičeni do povračila stroškov prevoza in obiskujejo isto šolo oziroma zavod, pripada staršem pravica do povračila stroškov le za en dovoz in en odvoz na dan.
19. člen
(podlaga za povrnitev stroškov prevoza)
Podlaga za povrnitev prevoznih stroškov za učence, ki izpolnjujejo pogoje iz tretjega odstavka drugega člena tega pravilnika, je izdana odločba upravnega organa in dokazilo šole oziroma zavoda, ki ga obiskuje, iz katerega mora biti razvidno število dni prisotnosti otroka.
Kolikor otrok uveljavlja pravico do povračila stroškov za nakup mesečne vozovnice mora do 5. v mesecu posredovati fotokopijo mesečne vozovnice, iz katere je razvidno število voženj v tekočem mesecu. K vlogi za povračilo stroškov mora priložiti tudi potrdilo prevoznika o ceni mesečne vozovnice od doma do najbližjega postajališča matični osnovni šoli.
Ob prvem uveljavljanju pravice do povračila stroškov prevoza za otroke s posebnimi potrebami je potrebno vlogi, ki je sestavni del tega pravilnika, obvezno priložiti odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami. Vlogi se za vsako posamezno šolsko leto priloži tudi potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto.
Strokovna služba lahko zahteva tudi druga dokazila, ki se v posameznem primeru izkazujejo kot nujna za utemeljitev predloga.
20. člen
(postopek za uveljavljanje pravice do povračila stroškov prevoza)
Dogovor o povračilu stroškov prevoza sklene s staršem oziroma skrbnikom ravnatelj oziroma ravnateljica šole. Sezname upravičencev, s priloženimi vlogami za povračilo stroškov prevoza, posreduje šola na Mestno občino Slovenj Gradec pred začetkom novega šolskega leta.
Za otroka s posebnimi potrebami morajo starši oziroma zakoniti zastopniki ob začetku šolskega leta ali po prejemu odločbe o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami posredovati vlogo za povrnitev prevoznih stroškov, ki je priloga tega pravilnika, na Mestno občino Slovenj Gradec.
Na podlagi popolne vloge strokovna služba občine izda odločbo o povračilu stroškov prevoza, zoper katero je dovoljena pritožba v 15 dneh od vročitve. O pritožbi odloči župan.
21. člen
(način izplačevanja sredstev za povračilo stroškov prevoza)
Sredstva se upravičencu, kateremu je bila izdana odločba o povračilu stroškov prevoza, nakazujejo mesečno na njegov osebni račun, na podlagi podatka o prisotnosti otroka v šoli oziroma zavodu, ki ga otrok s posebnimi potrebami obiskuje, in sicer najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec. Kolikor je znesek povračila manjši kot 10 EUR na mesec, se upravičencu denar nakaže v skupni vsoti za obdobje treh mesecev.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
22. člen
(prehodna določba)
Do uporabe tega pravilnika se uporabljajo naslednji roki, določeni v drugem odstavku 3. člena tega pravilnika:
»Šole naslednji dan od uveljavitve tega pravilnika učencem razdelijo obrazce Vloga za brezplačen organiziran prevoz, za vključitev v organiziran šolski prevoz z doplačilom oziroma za povračilo stroškov prevoza. Šole pripravijo sezname na podlagi predpisanega obrazca, ki je skladen z Zakonom o varovanju osebnih podatkov in ga posredujejo na Mestno občino Slovenj Gradec, najkasneje v 15 dneh od uveljavitve tega pravilnika.«
23. člen
(uveljavitev in uporaba pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 9. 2013.
Št. 603-3/2013
Slovenj Gradec, dne 19. marca 2013
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost