Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

983. Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2013, stran 3344.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 41/03 in 17/06, Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 23. redni seji dne 21. 3. 2013 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2013
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Kanal ob Soči za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------
   A.  BILANCA PRIHODKOV IN     v EUR
     ODHODKOV
-------------------------------------------------
     Skupina/Podskupina kontov  Proračun
                    2013
-------------------------------------------------
  I.  SKUPAJ PRIHODKI       7.335.525
     (70+71+72+73+74)
     TEKOČI PRIHODKI (70+71)   5.985.975
  70  DAVČNI PRIHODKI       4.724.425
     700 Davki na dohodek in
     dobiček           3.985.413
     703 Davki na premoženje    653.462
     704 Domači davki na blago in
     storitve            85.550
  71  NEDAVČNI PRIHODKI      1.261.550
     710 Udeležba na dobičku in 1.095.050
     dohodki od premoženja
     711 Takse in pristojbine    1.000
     712 Denarne kazni        3.500
     713 Prihodki od prodaje
     blaga in storitev       40.000
     714 Drugi nedavčni prihodki  122.000
  72  KAPITALSKI PRIHODKI      53.294
     720 Prihodki od prodaje
     osnovnih sredstev       38.000
     722 Prihodki od prodaje
     zemljišč in nematerialnega
     premoženja           15.294
  74  TRANSFERNI PRIHODKI     1.296.256
     740 Transferni prihodki iz
     drugih javnofinančnih
     institucij          410.873
     741 Prejeta sredstva iz drž.
     proračuna iz sredstev     885.383
     proračuna EU
  II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)8.021.106
  40  TEKOČI ODHODKI       2.064.762
     400 Plače in drugi izdatki
     zaposlenim          431.314
     401 Prispevki delodajalcev
     za socialno varnost      70.068
     402 Izdatki za blago in
     storitev          1.561.180
     403 Plačila domačih obresti   2.200
  41  TEKOČI TRANSFERI      2.720.137
     410 Subvencije         30.145
     411 Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom       632.941
     412 Transferi neprofitnim
     organizacijam in ustanovam  595.368
     413 Drugi tekoči domači
     transferi          1.461.683
  42  INVESTICIJSKI ODHODKI    2.981.948
     420 Nakup in gradnja
     osnovnih sredstev      2.981.948
  43  INVESTICIJSKI TRANSFERI    254.259
     431 Investicijski transferi
     pravnim in fiz. osebam, ki
     niso pror. upor.        97.178
     432 Investicijski transferi
     proračunskim uporabnikom   157.081
  III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
     (I.–II.) (PRORAČUNSKI
     PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ)    685.581
-------------------------------------------------
  B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
     NALOŽB
-------------------------------------------------
  IV. PREJETA VRAČILA DANIH
     POSOJIL IN PRODAJA
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     (750+751+752)            0
  V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     (440+441+442+443)       25.000
  VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
     IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
     DELEŽEV (IV.–V.)       -25.000
-------------------------------------------------
  C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------
  VII. ZADOLŽEVANJE (500)      482.543
  50  ZADOLŽEVANJE         482.543
     500 Domače zadolževanje    482.543
  VIII.ODPLAČILO DOLGA (550)      4.650
  55  ODPLAČILO DOLGA         4.650
     550 Odplačilo domačega dolga  4.650
  IX. POVEČANJE/ZMANJŠANJE
     SREDSTEV NA RAČUNIH
     (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)  -232.688
  X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–
     VIII.)            477.893
  XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–
     IX.)             685.581
  XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
     PRET. LETA NA DAN 31. 12.   232.688
-------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske uporabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na krajevno običajen način na sedežu občine in na sedežih krajevnih skupnosti v občini.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki krajevnih skupnosti,
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom,
– priključne takse, ki se uporabljajo namensko za zamenjavo vodomerov,
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
– koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
5.
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi praviloma v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan oziroma predsednik sveta krajevne skupnosti za finančne načrte krajevnih skupnosti.
Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju veljavnega proračuna za leto 2013 v mesecu juliju in z zaključnim računom po izteku proračunskega obdobja.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega porabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in transfere ne sme presegati pravice obsega 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2014 50 % navedenih pravic porabe,
– v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot za 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunska rezerva se ne oblikuje.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZFJ do višine 50 % odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
V primerih, ko stroški sanacije ali obrambe pred posamezno nesrečo presežejo 50 % razpoložljivih sredstev, odloča o njihovi uporabi občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZFJ, lahko župan dolžniku do višine 400 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2013 načrtuje zadolžiti do višine 477.893 EUR.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(začasno financiranje v letu 2014)
V obdobju začasnega financiranja Občine Kanal ob Soči v letu 2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0003/2013-9
Kanal ob Soči, dne 21. marca 2013
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost