Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

Ob-2027/13 , Stran 1098
Ob-2027/13
Svet zavoda Osnovne šole Nove Jarše, Clevelandska ulica 11, 1000 Ljubljana, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11), Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) in sklepa, ki je bil sprejet na seji Sveta šole 20. 2. 2013, razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/ (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 101/07 Odl. US, 36/08, 22/09 Odl. US: U-I-205/07-10, 55/09 Skl. US: U-I-356/07-13, 58/09 (64/09 popr., 65/09 popr.), 16/10 Odl. US: U-I-256/08-27, 47/10 Odl. US: U-I-312/08-31, 20/11, 34/11 Odl. US: U-I-205/10-23). Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Za ravnatelja/ico je lahko imenovan kdor: izpolnjuje pogoje skladno s 53. členom ZOFVI ali izpolnjuje pogoje skladno s 145. členom ZOFVI ali izpolnjuje pogoje skladno s 43. členom ZOFVI ali izpolnjuje pogoje skladno z 9. členom ZOFVI, ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev in ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno dobo 5 let. Predvideni začetek dela je 1. 9. 2013. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, program vodenja zavoda, o dosedanjih delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju s kratkim življenjepisom, potrdilo Ministrstva za pravosodje in javno upravo iz kazenske evidence, potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost – potrdila ne smejo biti starejša od 1 meseca, izjavo kandidata/ke, da pri kateremkoli drugem sodišču zunaj kraja bivališča zoper kandidata/ko ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost) pošljite v zaprti ovojnici v 15 dneh po objavi razpisa na naslov Svet zavoda OŠ Nove Jarše, Clevelandska ulica 11, 1000 Ljubljana, s pripisom Za razpis ravnatelja/ice. Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Nove Jarše

AAA Zlata odličnost