Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

Ob-2040/13 , Stran 1071
Ob-2040/13
Na podlagi 27. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10) in 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) Mestna občina Novo mesto objavlja
javni razpis
za sofinanciranje interesnih dejavnosti mladih v Mestni občini Novo mesto za leto 2013
1. Predmet razpisa Mestna občina Novo mesto razpisuje proračunska sredstva za sofinanciranje interesnih dejavnosti mladih in otrok za leto 2013. 2. Okvirna vrednost Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev v letu 2013 znaša 100.000,00 €. Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo proračuna. Mestna občina Novo mesto bo v letu 2013 sofinancirala naslednja področja mladinskega dela: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3. Namen razpisa Namen razpisa je sofinancirati projekte in programe, ki prispevajo h kvalitetnejšemu in ustvarjalnejšemu življenju mladih in otrok v občini, in tako prispevati k izboljšanju njihovega družbenega položaja, vključevanju v družbene procese, preprečevanju zasvojenosti, socialnemu varstvu, zdravstvenemu varstvu, zmanjševanju nasilja, prostovoljnemu delu, razvijanju kreativnosti, uresničevanju pluralnih interesov mladih, spodbujanju ustvarjalnosti mladih … Prijavitelji kandidirajo s projekti/programi, namenjenimi otrokom in mladim do vključno 29. leta starosti na območju Mestne občine Novo mesto. 4. Splošni pogoji za sodelovanje Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki izvajajo dejavnost na področju mladinske dejavnosti: – mladinske organizacije, – študentske organizacije, – nevladne organizacije (društva, zveze društev, zasebni zavodi, ustanove). Pravna oseba, ki se prijavlja na javni razpis, mora izpolnjevati tudi naslednje splošne pogoje: – svojo dejavnost izvaja na področju Mestne občine Novo mesto, – sedež ima v Mestni občini Novo mesto, – prijavlja projekt/program, ki je predmet razpisa, – prijavlja projekt/program, ki je nepridobitnega značaja, – ima zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenega projekta/programa, – vsaj 50% sredstev bo pridobila iz virov, ki niso iz proračuna MONM, – zaprošen znesek sofinanciranja posameznega projekta/programa ne sme presegati višine sredstev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji, – v letu 2012 je izpolnila vse pogodbene obveznosti do MONM. Prijavitelj, ki v letu 2012 ni izpolnil pogodbenih obveznosti, v letu 2013 ni upravičen do sofinanciranja s strani MONM. 5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja strokovna komisija, ki jo imenuje župan Mestne občine Novo mesto. Prijav prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo splošnih pogojev za sodelovanje, komisija ne bo obravnavala. 6. Prednostni razpisni kriteriji Prednostno bodo obravnavane prijave, ki bodo zadostile naslednjim kriterijem: A) Mladinski projekti – prijavitelj kandidira z največ enoletnimi projekti za otroke in mlade do vključno 29. leta starosti, – število vključenih v projekt, – sodelovanje v aktivnostih projekta je za udeležence brezplačno oziroma je njihov prispevek lahko le simboličen, – projekt presega splošno kakovostno raven svojega okolja in kaže aktualni in inovativni pristop, – prijavitelj ima večletne izkušnje in reference. B) Mladinski programi – prijavitelj mora kandidirati s programi, ki v MONM potekajo že najmanj 2 leti in so namenjeni otrokom in mladim do vključno 29. leta starosti, – število mladih, ki jih program zajema, – trajanje programa (kontinuirano, aktivnosti so uporabnikom na voljo najmanj enkrat tedensko), – programi, ki so v interesu občine, zajemajo naslednja področja: organizacijo otroškega parlamenta, počitnic za otroke, dejavnosti mladinskih klubov, prostovoljnega dela, humanitarnih programov, programov preprečevanja zasvojenosti mladih ter nasilja med mladimi, spodbujanje bralne kulture mladih … – odločba ali sklep o prejetih sredstvih iz drugih virov za leto 2012 (državni ali mednarodni razpisi). Sklepi o sponzorskih ali donatorskih sredstvih ne bodo upoštevani kot dokazilo sofinanciranja programa, – programi, ki presegajo splošno kakovostno raven svojega okolja in kažejo aktualni in inovativni pristop, – prijavitelj programa ima večletne izkušnje in reference, – prijavitelj ima odločbo o delovanju v javnem interesu na področju mladine. C) Mladinski center – sofinanciranje najemnine – prijavitelj ima status mladinskega centra (priložiti je treba potrdilo Urada RS za mladino). 7. Uporaba kriterijev Prijavitelji se lahko na eno razpisno področje prijavijo z največ eno vlogo. V nasprotnem primeru bo strokovna komisija upoštevala le eno vlogo, ki jo bo izbrala po lastni presoji. Prijavitelj lahko z istim projektom/programom kandidira le na en javni razpis Mestne občine Novo mesto. 8. Obdobje za porabo: sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2013. 9. Rok za prijavo: rok za prijavo na javni razpis je 30 dni, traja od 29. 3. 2013 do vključno 29. 4. 2013. 10. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavne obrazce, – merila za ocenjevanje vlog, – vzorec pogodbe ... Prijavitelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjene razpisne obrazce Mestne občine Novo mesto, – prijavitelji, ki se prvič prijavljajo na razpis, morajo k prijavi priložiti fotokopijo o registraciji, – vse priloge, zahtevane v obrazcih. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelj dvigne v razpisnem roku na Mestni občini Novo mesto, v Uradu za šolstvo, šport in mladino, Seidlova cesta 1, Novo mesto. Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani občine www.novomesto.si. 11. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti izpolnjena na pripravljenih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Prijava mora biti osebno ali po pošti predložena na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno 29. 4. 2013. Prijava mora prispeti v glavno pisarno Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1. Šteje se, da je prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja poštni žig). Vsaka prijava mora biti v ločeni ovojnici. Primer: Če se prijavitelj prijavi na vsa tri področja, odda vsako vlogo v ločeni ovojnici, z oznako področja (A, B ali C), na katerega se prijavlja. Na prvi strani ovojnice pod naslovom mora pisati: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – Interesne dejavnosti mladih v letu 2013«, ter navedba področja, na katerega se prijava nanaša (glej področja pod točko 2). Na hrbtni strani ovojnice mora biti naziv in naslov prijavitelja. Komisija za odpiranje vlog s sklepom zavrže vloge neupravičenih prijaviteljev, prepozne vloge ter vloge predlagateljev projektov/programov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev. Nepravilno izpolnjena ovojnica šteje za nepopolno vlogo in bo izločena iz nadaljnje obravnave. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno po pošti do vključno 29. 4. 2013, oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču Mestne občine Novo mesto. Komisija pisno pozove tiste prijavitelje, ki niso predložili popolnih prijav, da jih dopolnijo v roku 5 dni od prejema poziva. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahtevata besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Če prijava ni dopolnjena v predpisanem roku, se zavrže kot nepopolna. Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev. Oddaja vlog pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. 12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil: Ivica Menger, 07/393-92-11, ivica.menger@novomesto.si. Nadzor nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem sredstev: izbrani prijavitelji, s katerimi bo MONM podpisala pogodbo, morajo strokovni službi občine vedno, kadar to zahteva, dovoliti nadzor nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem sredstev ter v skladu z rokom, določenim v pogodbi, brez poziva občino obvestiti o realizaciji projekta/programa s poročili in dokazili. 13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: vsi prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni od zaključka javnega razpisa.
Mestna občina Novo mesto

AAA Zlata odličnost