Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

982. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu tržnice v Ivančni Gorici, stran 3343.

Na podlagi 6. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08 – ZT-1), 12. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 24. seji dne 20. 3. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu tržnice v Ivančni Gorici
1. člen
V Odloku o tržnem redu tržnice v Ivančni Gorici (Uradni list RS, št. 47/11 – v nadaljnjem besedilu: Odlok) se v 2. členu za prvim odstavkom doda odstavek, ki se glasi:
»Pooblaščeni organizator oziroma pooblaščena oseba upravljavca je pravna oseba, na katero upravljavec iz prvega odstavka tega člena prenese določene naloge organiziranja in vzdrževanja tržnice, ki jih v skladu s tem odlokom opredeli v pogodbi.«
2. člen
V 4. členu se druga alineja nadomesti z:
»– oblikuje cene storitev in pristojbino,«
in četrta alineja nadomesti z:
»– zaračunava pristojbino in cene storitev v skladu s cenikom, ki ga potrdi župan.«
3. člen
V 5. členu se prvi in drugi odstavek nadomestita z:
»Poletni in zimski obratovalni čas tržnice je od 8.00 do 12.00 ure.«
Tretji odstavek istega člena postane drugi odstavek.
4. člen
V 10. členu se v prvem odstavku črta beseda: »stalnim«;
četrti odstavek istega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občasni prodajalci sklenejo pogodbo in plačajo dnevno pristojbino dan pred tržnim dnevom do 10.00 ure. S sklenitvijo pogodbe se prodajalec zaveže spoštovati tržni red.«
5. člen
26. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Višino pristojbin za uporabo prodajnih mest in storitev, povezanih z dejavnostjo tržnice, oblikuje upravljavec, potrdi pa župan Občine Ivančna Gorica.«
6. člen
V 28. členu se v prvem odstavku na koncu stavka pred ».« doda », v skladu s tem odlokom.«
tretji odstavek istega člena se črta.
7. člen
V 29. členu se v prvem stavku za besedama »Nadzor nad …« doda »izvajanje določil tega odloka«;
V prvi alineji se »… v okviru svojih pristojnosti,« nadomesti z », medobčinski inšpektorat – skupni prekrškovni organ.«
8. člen
Za 36. členom se doda novo poglavje:
»X. KAZENSKE DOLOČBE
37. člen
Z globo 100 evrov se kaznuje posameznik, ki
– ne sklene pogodbe za dnevni najem po četrtem odstavku 10. člena,
– odda prodajno mesto v podnajem (11. člen),
– ne vzdržujejo reda in čistoče na prodajnih mestih (12. člen),
– prodaja blago v nasprotju z 18. in 20. členom,
– ne opremi prodajnega mesta s cenikom in podatki prodajalca v skladu s prvim odstavkom 24. člena.
Z globo 200 evrov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, pravna oseba, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
Z globo 50 evrov se kaznuje odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, pravne osebe, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«
9. člen
»X. KONČNI DOLOČBI« se spremeni tako, da se glasi: »XI. KONČNI DOLOČBI«.
V 37. členu, ki postane 38. člen, se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Župan enkrat letno s sklepom določi cene storitev tržnice v Ivančni Gorici, in sicer v mesecu januarju na podlagi povprečne letne stopnje inflacije za preteklo leto in ga objavi v Uradnem listu RS.«
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2011-3
Ivančna Gorica, dne 20. marca 2013
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost