Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

1006. Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2012, stran 3386.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4) in Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 14. redi seji dne 21. 3. 2013 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Sodražica za leto 2012
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2012.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Sodražica za leto 2012. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2012 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2012 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-9/13
Sodražica, dne 21. marca 2013
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

AAA Zlata odličnost