Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

980. Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2012, stran 3338.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.), 7., 16. in 30. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/01) je občinski svet na 24. redni seji dne 20. 3. 2013 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2012
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2012.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2012. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2012 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2012 izkazuje:
+-------------------------------------------------+-------------+
|    A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |  v EUR  |
+--------+------+---------------------------------+-------------+
|SKUPINA,|   |                 | ZAKLJUČNI |
|PODSK. |   |                 | RAČUN 2012 |
+--------+------+---------------------------------+-------------+
|    |I.  |SKUPAJ PRIHODKI         |11.940.482,21|
|    |   |(70+71+72+73+74+78)       |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |11.291.707,02|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             | 9.804.340,26|
+--------+------+---------------------------------+-------------+
|    |  700|Davki na dohodek in dobiček   | 9.156.343,00|
+--------+------+---------------------------------+-------------+
|    |  703|Davki na premoženje       |  329.827,19|
+--------+------+---------------------------------+-------------+
|    |  704|Domači davki na blago in     |  318.170,07|
|    |   |storitve             |       |
+--------+------+---------------------------------+-------------+
|    |  706|Drugi davki           |     0,00|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI            | 1.487.366,76|
+--------+------+---------------------------------+-------------+
|    |  710|Udeležba na dobičku in dohodki  | 1.015.647,67|
|    |   |od premoženja          |       |
+--------+------+---------------------------------+-------------+
|    |  711|Takse in pristojbine       |   5.992,76|
+--------+------+---------------------------------+-------------+
|    |  712|Globe in denarne kazni      |   7.556,96|
+--------+------+---------------------------------+-------------+
|    |  713|Prihodki od prodaje blaga in   |  20.223,41|
|    |   |storitev             |       |
+--------+------+---------------------------------+-------------+
|    |  714|Drugi nedavčni prihodki     |  437.945,96|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |  95.189,49|
+--------+------+---------------------------------+-------------+
|    |  720|Prihodki od prodaje osnovnih   |  23.996,00|
|    |   |sredstev             |       |
+--------+------+---------------------------------+-------------+
|    |  721|Prihodki od prodaje zalog    |     0,00|
+--------+------+---------------------------------+-------------+
|    |  722|Prihodki od prodaje zemljišč in |  71.193,49|
|    |   |neopredmetenih dolgoročnih sred. |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|73   |PREJETE DONACIJE            |    625,00|
+--------+------+---------------------------------+-------------+
|    |  730|Prejete donacije iz domačih   |    625,00|
|    |   |virov              |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |  552.960,70|
+--------+------+---------------------------------+-------------+
|    |  740|Transferni prihodki iz drugih  |  515.152,37|
|    |   |javnofinančnih institucij    |       |
+--------+------+---------------------------------+-------------+
|    |  741|Prejeta sredstva iz državnega  |  37.808,33|
|    |   |proračuna iz sred. proračuna   |       |
|    |   |Evropske unije          |       |
+--------+------+---------------------------------+-------------+
|    |II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) |10.580.943,04|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI             | 3.184.880,44|
+--------+------+---------------------------------+-------------+
|    |  400|Plače in drugi izdatki      |  553.324,47|
|    |   |zaposlenim            |       |
+--------+------+---------------------------------+-------------+
|    |  401|Prispevki delodajalcev za    |  91.105,55|
|    |   |socialno varstvo         |       |
+--------+------+---------------------------------+-------------+
|    |  402|Izdatki za blago in storitve   | 2.540.436,53|
+--------+------+---------------------------------+-------------+
|    |  403|Plačila domačih obresti     |    13,89|
+--------+------+---------------------------------+-------------+
|    |  409|Rezerve             |     0,00|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI            | 4.458.792,31|
+--------+------+---------------------------------+-------------+
|    |  410|Subvencije            |     0,00|
+--------+------+---------------------------------+-------------+
|    |  411|Transferi posameznikom in    | 2.792.370,18|
|    |   |gospodinjstvom          |       |
+--------+------+---------------------------------+-------------+
|    |  412|Transferi neprofitnim      |  619.642,62|
|    |   |organizacijam in ustanovam    |       |
+--------+------+---------------------------------+-------------+
|    |  413|Drugi tekoči domači transferi  | 1.046.779,51|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          | 2.625.960,48|
+--------+------+---------------------------------+-------------+
|    |  420|Nakup in gradnja osnovnih    | 2.625.960,48|
|    |   |sredstev             |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |  311.309,81|
+--------+------+---------------------------------+-------------+
|    |  431|Invest. transferi pravnim in   |  176.400,00|
|    |   |fizičnim osebam, ki niso     |       |
|    |   |proračunski uporabniki      |       |
+--------+------+---------------------------------+-------------+
|    |  432|Investicijski transferi     |  134.909,81|
|    |   |proračunskim uporabnikom     |       |
+--------+------+---------------------------------+-------------+
|    |III. |PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ (I.-  | 1.359.539,17|
|    |   |II.)               |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|   B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |       |
+--------+------+---------------------------------+-------------+
|    |IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |   2.049,46|
|    |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |       |
|    |   |(750+751+752)          |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |   2.049,46|
+--------+------+---------------------------------+-------------+
|    |  750|Prejeta vračila danih posojil  |    901,62|
+--------+------+---------------------------------+-------------+
|    |  751|Prodaja kapitalskih deležev   |     0,00|
+--------+------+---------------------------------+-------------+
|    |  752|Kupnine iz naslova privatizacije |   1.147,84|
+--------+------+---------------------------------+-------------+
|    |V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |     0,00|
|    |   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)  |       |
+--------+------+---------------------------------+-------------+
|    |  440|Dana posojila          |     0,00|
+--------+------+---------------------------------+-------------+
|    |  441|Povečanje kapitalskih deležev in |     0,00|
|    |   |naložb              |       |
+--------+------+---------------------------------+-------------+
|    |VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |   2.049,46|
|    |   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |       |
|    |   |(IV.-V.)             |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|       C. RAČUN FINANCIRANJA       |       |
+--------+------+---------------------------------+-------------+
|    |VII. |ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500)   |     0,00|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE              |     0,00|
+--------+------+---------------------------------+-------------+
|    |  500|Domače zadolževanje       |     0,00|
+--------+------+---------------------------------+-------------+
|    |VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)      |   6.778,90|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA             |       |
+--------+------+---------------------------------+-------------+
|    |  550|Odplačila domačega dolga     |   6.778,90|
+--------+------+---------------------------------+-------------+
|    |IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA   | 1.354.809,73|
|    |   |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-   |       |
|    |   |VIII.)              |       |
+--------+------+---------------------------------+-------------+
|    |X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  |  –6.778,90|
+--------+------+---------------------------------+-------------+
|    |XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-   |–1.359.539,17|
|    |   |VIII.-IX.)            |       |
+--------+------+---------------------------------+-------------+
|    |   |STANJE SRED. NA RAČUNIH DNE 31. | 4.064.705,23|
|    |   |12. PRETEKLEGA LETA       |       |
+--------+------+---------------------------------+-------------+
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2012 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-0002/2013-1
Ivančna Gorica, dne 20. marca 2013
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost