Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1029. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-3B)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1075. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

MINISTRSTVA

1030. Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju socialnega varstva, družinske politike, enakih možnosti žensk in moških, vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja ter varnosti in zdravja pri delu

OBČINE

Cerkno

1031. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerkno

Črnomelj

1032. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza, sklop 2 po skrajšanem postopku

Idrija

1033. Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2012

Kranj

1034. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
1035. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 1266/4, k.o. Nemilje

Krško

1068. Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2012
1069. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu – Asfaltna baza Drnovo
1070. Sklep o ukinitvah javnega dobra št. 1/2013

Kuzma

1036. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 2012
1037. Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 2013

Ljubljana

1038. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 80 Grad Bokalce

Medvode

1071. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Medvode

Nova Gorica

1039. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica
1040. Odlok o spremembi Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica
1041. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kmetijsko gospodarstvo Cernatič v Šempasu
1042. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica

Piran

1043. Izid glasovanja na naknadnem referendumu o uveljavitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Kampolin terase«, ki je bil dne 24. marca 2013

Puconci

1044. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2012
1045. Sklep o ceni storitev izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Puconci
1046. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Puconci

Rogašovci

1047. Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2012
1048. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2013

Slovenj Gradec

1072. Odlok o urejanju vrtičkarstva v Mestni občini Slovenj Gradec
1073. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (št. 15.2-378)

Šempeter-Vrtojba

1049. Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2012
1050. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šempeter - Vrtojba

Šentjur

1051. Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na parc. št. 551, 552 in 553, k.o. Ostrožno
1052. Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na parc. št. 1036/11, 1036/12 in 1036/13, k.o. Primož
1053. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na parc. št. 551 in 552, k.o. Ostrožno
1054. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na parc. št. 1036/11, 1036/12 in 1036/13, k.o. Primož

Šentrupert

1055. Akt o ustanovitvi družbe Dežela kozolcev Šentrupert, d.o.o.

Šmarješke Toplice

1056. Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2012

Tišina

1057. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Rekonstrukcija Bathyanijevega dvorca«
1058. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Tišina

Tolmin

1059. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2012
1060. Odlok o proračunu Občine Tolmin za leto 2013
1061. Odlok o proračunu Občine Tolmin za leto 2014
1062. Sklep o začasnem financiranju Občine Tolmin v obdobju od 1. aprila 2013 do 30. junija 2013
1063. Sklep o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi ter obremenitvi v javno korist

Trebnje

1074. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Trebnje

Velika Polana

1064. Odlok o proračunu Občine Velika Polana za leto 2013
1065. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Velika Polana

Žirovnica

1066. Obvezna razlaga 11. člena Odloka o sprejetju lokacijskega načrta za izgradnjo drugega (vzporednega) tira proge Ljubljana–Jesenice, na odseku od postaje Slovenski Javornik do uvoza na postajo Jesenice, z rekonstrukcijo tirnih naprav na postaji Slovenski Javornik ter postaji Žirovnica

Žužemberk

1067. Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti