Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013

Kazalo

1040. Odlok o spremembi Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica, stran 3513.

Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 s spremembami), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – B2 s spremembami), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8 s spremembami) ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 14. marca 2013 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica
1. člen
V Odloku o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 97/12; v nadaljnjem besedilu: odlok) se 6. člen spremeni tako, da se na novo glasi:
»6. člen
(1) Naprave javne razsvetljave in drugi objekti javne službe so objekti gospodarske javne infrastrukture s statusom grajenega javnega dobra v lasti in upravljanju občine, kolikor ni z zakonom ali tem odlokom drugače določeno.
(2) Če koncedent ne uspe pridobiti sredstev na razpisu UJR1, ostaja lastništvo vseh, s strani koncesionarja vgrajenih naprav in stvari do polnega poplačila vseh finančnih obveznosti koncedenta do koncesionarja, pri koncesionarju. Po poteku pogodbene dobe preidejo vse te naprave in stvari vključno z dopolnitvami v času trajanja pogodbe v lastništvo koncedenta, brez dodatnih plačil ali omejitev uporabe.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka ima koncedent skladno s posebnimi predpisi na vgrajenih napravah izločitveno pravico v stečaju.
(4) Lastništvo ostalih naprav javne razsvetljave in drugih objektov javne službe kot objektov gospodarske javne infrastrukture ostane pri koncedentu, do poteka pogodbene dobe pa z njimi upravlja koncesionar, kolikor ni z odlokom ali koncesijsko pogodbo drugače določeno.«
2. člen
V prvem odstavku 27. člena odloka se 2. točka spremeni tako, da se na novo glasi:
»da koncesionar ali vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena Zakona o javnem naročanju;«
3. člen
V prvem odstavku 27. člena odloka se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»da koncesionar:
– na dan roka za oddajo ponudb ni v stečajnem postopku ali da zoper njega ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
– na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.«
4. člen
V 6. točki prvega odstavka 27. člena se prvi stavek spremeni tako, da se na novo glasi:
»da je povprečje njegove prihodkovne realizacije v zadnjih treh letih znašalo vsaj višino, ki je enaka ponujeni ceni investicije v posodobitev javne razsvetljave.«
5. člen
V tretjem odstavku 28. člena se besedilo spremeni tako, da se na novo glasi:
»(3) Javni razpis vsebuje tudi vse sestavine, ki jih za odprti postopek zahtevajo predpisi.«
6. člen
V prvem odstavku 29. člena se tretja alineja spremeni tako, da se na novo glasi:
»– ponujena cena investicije v posodobitev javne razsvetljave;«
7. člen
V prvem odstavku 29. člena se črta četrta alineja, dosedanja peta alineja, postane četrta alineja.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2012-11
Nova Gorica, dne 14. marca 2013
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

AAA Zlata odličnost