Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013

Kazalo

1042. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica, stran 3514.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in spremembe) ter 28. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je župan Mestne občine Nova Gorica dne 22. marca 2013 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica
1. Uvodne določbe
S tem sklepom se prične postopek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 95/12).
2. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega načrta
Mestna občina Nova Gorica je 28. 12. 2012 sprejela Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica. S pričetim postopkom bo občina sprejela določene spremembe in dopolnitve odloka, ki se nanašajo na tekstualni del izvedbenega dela akta in na grafični del izvedbenega dela akta in so pretežno redakcijske ali dopolnilne narave.
3. Območje prostorskega načrta, predmet načrtovanja in vrsta postopka
Predvidene spremembe in dopolnitve se nanašajo pretežno na tekstualni del odloka, ta pa se nanaša na celotnem območju občine. Grafične spremembe se nanašajo na območje mesta Nova Gorica in na območje lokacije za gradnjo doma krajevne skupnosti Osek - Vitovlje.
Pri spremembi tekstualnega dela gre za spremembe določil, ki so v pretežni meri redakcijske narave, za spremembe, ki se nanašajo na nekatere jasnejše definiranje določil, ki so v določenih primerih nejasna in dvoumna ter dopolnitve in spremembe nekaterih izvedbenih določil.
Pri spremembi grafičnega dela gre za posamične spremembe podrobnejše namenske rabe stavbnih zemljišč ter popravke kart gospodarske javne infrastrukture. S tem postopkom se ne posega na območja nestavbnih namenskih rab prostora.
Spremembe akta se peljejo po rednem postopku sprememb in dopolnitev.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Za spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih pogojev občinskega prostorskega načrta se strokovne rešitve pridobijo skladno z določili ZPNačrt in spremljajočimi predpisi.
Strokovne rešitve, ki so podlaga za spremembo grafičnega dela akta, so že pridobljene.
5. Roki za pripravo prostorskega načrta
Predvideni roki za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta ter njegovih posameznih faz so:
+-------------------------+--------------+
|Faza           |Roki     |
+-------------------------+--------------+
|Strokovna presoja pobud |10 dni    |
|za spremembo in     |       |
|dopolnitev        |       |
+-------------------------+--------------+
|Izdelava osnutka SD OPN |21 dni od   |
|             |prejema    |
|             |podatkov   |
+-------------------------+--------------+
|Pridobitev prvih mnenj na|30 dni    |
|SD OPN          |       |
|in pridobitev odločbe o |       |
|CPVO           |       |
+-------------------------+--------------+
|Priprava dopolnjenega  |10 dni po   |
|osnutka         |pridobitvi  |
|SD OPN          |mnenj     |
+-------------------------+--------------+
|Prva obravnava      |prva     |
|dopolnjenega osnutka SD |naslednja   |
|OPN na seji MS      |seja MS    |
+-------------------------+--------------+
|Javna razgrnitev in javna|8 dni po   |
|obravnava dopolnjenega  |objavi    |
|osnutka OPN       |javnega    |
|             |naznanila,  |
|             |traja 30 dni |
+-------------------------+--------------+
|Izdelava in sprejem   |20 dni    |
|stališč do pripomb ter  |       |
|predlogov z javne    |       |
|razgrnitve        |       |
|in obravnave       |       |
+-------------------------+--------------+
|Izdelava predloga SD OPN |10 dni od   |
|na osnovi potrjenih   |potrditve   |
|stališč do pripomb    |stališč    |
+-------------------------+--------------+
|Pridobitev drugih mnenj |30 dni    |
|nosilcev urejanja    |       |
|prostora         |       |
+-------------------------+--------------+
|Izdelava dopolnjenega  |7 dni po   |
|predloga OPN       |prejemu vseh |
|             |mnenj     |
+-------------------------+--------------+
|Druga obravnava in    |Prva     |
|sprejem sprememb in   |naslednja   |
|dopolnitev odloka OPN  |seja MS    |
+-------------------------+--------------+
|Objava odloka o     |Takoj po   |
|spremembah        |sprejemu na  |
|in dopolnitvah OPN v   |seji     |
|uradnem glasilu     |       |
+-------------------------+--------------+
6. Nosilci urejanja prostora
V postopku priprave sprememb in dopolnitev sodelujejo:
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, Langusova 4, 1000 Ljubljana.
V postopek se lahko vključi tudi druge lokalne in državne nosilce urejanja prostora, kolikor se v postopku priprave izkaže potreba po vključitvi in sodelovanju.
V postopku se o pričetku priprave obvesti tudi pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, ki sporoči pripravljavcu, ali je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje. V primeru, da je izvedba postopka celovite presoje vplivov na okolje potrebna, pripravljavec zagotovi tudi izdelavo okoljskega poročila.
7. Objava
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Po objavi se sklep pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor ter sosednjim občinam.
Št. 3500-2/2013-1
Nova Gorica, dne 22. marca 2013
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

AAA Zlata odličnost