Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013

Kazalo

1034. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj (uradno prečiščeno besedilo), stran 3503.

Na podlagi 113. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 41/07, 46/07, 51/10) je župan Mestne občine Kranj na podlagi sklepa 26. seje Statutarno pravne komisije z dne 18. 3. 2013 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj, ki obsega:
– Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj (Uradni list RS, št. 35/10) z dne 3. 5. 2010,
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj (Uradni list RS, št. 80/11) z dne 11. 10. 2011 in
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj (Uradni list RS, št. 10/13) z dne 1. 2. 2013.
Št. 014-32/2012-7-46/03
Kranj, dne 20. marca 2013
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
I. UVODNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom ustanavlja Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, (v nadaljevanju: ustanovitelj), javni zavod »Zavod za turizem Kranj« (v nadaljevanju: zavod).
Namen ustanovitve zavoda je doseganje usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe, izkoriščanje naravnih danosti in etnoloških ter kulturnih posebnosti območja, ter promocija in spodbujanje razvoja turizma na območju Mestne občine Kranj.
II. NAZIV IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Ime zavoda je: Zavod za turizem Kranj.
Sedež zavoda je: Glavni trg 2, Kranj.
Sestavni del imena sta tudi znak in grafična oblika imena, ki sta natančno opredeljena v statutu zavoda.
III. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
3. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu samostojno v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register, z omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne more sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanovitelja.
Premoženje, s katerim zavod upravlja, je last ustanovitelja. S premičnim in nepremičnim premoženjem upravlja zavod samostojno. V primeru odtujitve nepremičnine pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
IV. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
4. člen
Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja ustanovitelj do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanovitelja za delovanje zavoda.
Svet Mestne občine Kranj ima v imenu ustanovitelja do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– daje soglasje k imenovanju direktorja,
– imenuje predstavnike ustanovitelja v svet zavoda,
– na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta zavoda odloča o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja,
– daje soglasje k statutu zavoda.
Župan ima v imenu ustanovitelja naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost programov dela zavoda z usmeritvami ustanovitelja,
– daje soglasje k notranji organizaciji in aktu o sistemizaciji, če ni z zakonom drugače določeno,
– sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja zavodu opravljanje osnovne dejavnosti,
– opravlja druge zadeve, vezane na ustanoviteljstvo in opravljanje dejavnosti.
V. ORGANIZACIJA ZAVODA
5. člen
V okviru javnega zavoda delujejo naslednje organizacijske enote:
– Kranjska hiša,
– Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost,
– Layerjeva hiša – hiša umetnikov,
– Letno gledališče Khislstein z gostinskim obratom.
Osnovno poslanstvo javnega zavoda v okviru organizacijske enote Kranjska hiša je opravljanje javne službe na področjih turizma in kulture. Njegova naloga je organiziranje, spodbujanje in izvajanje turistične in kulturne dejavnosti, regionalno povezovanje na področju turizma in kulture, organiziranje in posredovanje kulturnih in drugih javnih prireditev v sodelovanju z Mestno občino Kranj in drugimi javnimi in zasebnimi partnerji, pa tudi upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena ter objekti, ki jih je nanj prenesla ustanoviteljica.
Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost izvaja svoje poslanstvo na področju likovne dediščine: proučuje, hrani, promovira in predstavlja dela najvidnejših slovenskih likovnih ustvarjalcev, dobitnikov in nominirancev Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada. Lastnik zbirke umetniških del Galerije Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost je Mestna občina Kranj, z njo pa upravlja Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost.
Program Galerije Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost sprejema programski svet, ki ga na predlog uprave ustanovitelja imenuje župan za mandat 5 let. Programski svet sestavljajo predstavnik Mestne občine Kranj, predstavnik zainteresirane javnosti, predstavnik ministrstva pristojnega za področje kulture, predstavnik nacionalne ali regionalne inštitucije s področja muzejske ali galerijske dejavnosti, predstavnik Upravnega odbora Prešernovega sklada in predstavnik dobitnikov Prešernove nagrade ali dobitnikov nagrade Prešernovega sklada.
Vodjo galerije imenuje direktor zavoda in z njim sklene ustrezno pogodbo.
Za vse organizacijske enote se finančno poslovanje vodi ločeno.
VI. DEJAVNOST ZAVODA
6. člen
Dejavnosti zavoda so:
– raziskovanje in analiziranje trga na področju turizma,
– oblikovanje celovite turistične ponudbe na območju Mestne občine Kranj,
– koordiniranje subjektov na področju turizma in drugih subjektov ter vodenje registra turističnih aktivnosti,
– informacijska turistična dejavnost,
– spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja,
– trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja,
– razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture,
– razvoj in vzdrževanje javnih površin namenjenih turistom,
– organizacija in izvajanje prireditev,
– izvajanje galerijske in razstavne dejavnosti,
– ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turizma,
– izvajanje lokalne turistične vodniške službe,
– upravljanje z nepremičninami in premičninami,
– druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudijo turistom.
Zavod opravlja tudi druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj in za opravljanje dejavnosti.
7. člen
Za izvajanje dejavnosti iz prejšnjega člena opravlja zavod naloge, ki po standardni klasifikaciji dejavnosti sodijo v naslednje šifre kategorij in deskriptorjev:
G46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G47.622 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
G47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
G47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
G47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
H49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
I55.201 Počitniški domovi in letovišča
I55.202 Turistične kmetije s sobami
I55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom
I55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča
I55.209 Druge nastanitve za krajši čas
I55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
I55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
I56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
I56.104 Začasni gostinski obrati
I56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
I56.290 Druga oskrba z jedmi
I56.300 Strežba pijač
J58.110 Izdajanje knjig
J58.130 Izdajanje časopisov
J58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J58.190 Drugo založništvo
J59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J63.120 Obratovanje spletnih portalov
J63.910 Dejavnost tiskovnih agencij
J63.990 Drugo informiranje
L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
M70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
M73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
M74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M74.200 Fotografska dejavnost
M74.300 Prevajanje in tolmačenje
M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
N77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
N77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N79.110 Dejavnost potovalnih agencij
N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
N82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N82.200 Dejavnost klicnih centrov
N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N82.920 Pakiranje
N82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
P85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Q88.910 Dnevno varstvo otrok
R90.010 Umetniško uprizarjanje
R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R90.030 Umetniško ustvarjanje
R90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R91.011 Dejavnost knjižnic
R91.012 Dejavnost arhivov
R91.020 Dejavnost muzejev
R91.030 Varstvo kulturne dediščine
R91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
R92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
R93.190 Druge športne dejavnosti
R93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
S94.120 Dejavnost strokovnih združenj
S94.990 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij.
Zavod lahko spremeni dejavnost le ob soglasju ustanovitelja.
Med dejavnosti, ki jih zavod lahko tudi prodaja na trgu (tržna dejavnost), se štejejo oddajanje prostora na prireditvah, oddajanje nepremičnin in premičnin, gostinska dejavnost, dejavnost trgovine, organizacija, izvedba programov in projektov za druge pravne in fizične osebe in agencijska dejavnost.
VII. ORGANI ZAVODA
8. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet.
Za opravljanje finančnih, administrativnih in drugih strokovno tehničnih opravil se v zavodu lahko organizira strokovna služba. Podrobnejša organizacija zavoda se določi s statutom zavoda.
VIII. SVET ZAVODA
9. člen
Svet zavoda sestavlja sedem članov, in sicer:
– pet predstavnikov ustanovitelja,
– en predstavnik delavcev zavoda,
– en predstavnik zainteresirane javnosti.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Svet Mestne občine Kranj.
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo zaposleni zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljen je kandidat, ki dobi večino glasov delavcev, ki so volili. V primeru, da dobita dva kandidata enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
Predstavnika zainteresirane javnosti imenujejo vsaj eno leto pred imenovanjem aktivna turistična društva in njihove zveze s sedežem na območju Mestne občine Kranj. Kot aktivna turistična društva in njihove zveze s sedežem na območju Mestne občine Kranj se štejejo tisti, ki so v obdobju enega leta izvedli vsaj tri turistične projekte, vpisane v registru turističnih aktivnosti.
Podrobnejši postopek imenovanja predstavnika delavcev in predstavnika zainteresirane javnosti se določi s splošnim aktom zavoda.
Svet zavoda je konstituiran na 1. seji in lahko opravlja svoje delo, ko so imenovani vsaj štirje člani sveta zavoda.
10. člen
Delo sveta zavoda vodi predsednik sveta, ki ga izmed sebe izberejo člani sveta zavoda na prvi seji.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in začne teči z dnem prve seje sveta zavoda. Člani sveta zavoda so po poteku mandata lahko ponovno imenovani.
11. člen.
Svet zavoda ima poleg pristojnosti, določenih z zakonom in drugimi akti, še naslednje naloge:
– po predhodnem soglasju ustanovitelja sprejme statut zavoda,
– sprejema druge splošne akte zavoda,
– sprejema letni program dela,
– sprejema letni finančni načrt,
– sprejema letno poročilo,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
– ustanovitelju predlaga spremembo dejavnosti,
– po predhodnem soglasju ustanovitelja odloča o najemanju posojil,
– opravlja druge, z zakonom, tem odlokom ali statutom določene pristojnosti in naloge.
12. člen
Način dela sveta zavoda se določi s statutom oziroma s poslovnikom.
O vprašanjih, ki niso urejena s statutom oziroma s poslovnikom, odloča predsednik svet zavoda.
IX. DIREKTOR
13. člen
Direktor je poslovodni organ zavoda.
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod v okviru dejavnosti, za katero je zavod registriran, ter odgovarja za zakonitost, gospodarnost in strokovnost dela zavoda.
Direktor je za svoje delo odgovoren svetu zavoda in ustanovitelju.
14. člen
Za direktorja je lahko imenovan tisti, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem oziroma II. stopnjo po bolonjskem programu,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih,
– ima delovne izkušnje na področju turizma,
– ima organizacijske sposobnosti, kar dokazuje s svojim preteklim delom,
– izkazuje znanje enega od svetovnih jezikov na višji ravni,
– izkazuje znanje uporabe informacijskih tehnologij,
– izpolnjuje ostale pogoje v skladu z zakonom,
– predloži program dela za mandatno obdobje in vizijo razvoja turizma v Mestni občini Kranj.
Direktorja imenuje svet zavoda z večino glasov vseh članov na podlagi javnega razpisa. Svet zavoda mora pred imenovanjem direktorja pridobiti soglasje ustanovitelja. Če ustanovitelj ne odgovori v roku 90 dni po prejemu zahteve, se šteje, da je bilo podano pozitivno soglasje. Na podlagi akta o imenovanju direktorja podpiše z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
Postopek javnega razpisa, pogoji, način imenovanja in razrešitve direktorja, se natančneje določijo s statutom zavoda.
Naloge, pooblastila in odgovornost direktorja podrobneje določa statut zavoda.
15. člen
Mandat direktorja traja štiri leta. Direktor je lahko ponovno imenovan.
X. STROKOVNI SVET
16. člen
Za obravnavanje vprašanj in predlaganje rešitev s področja strokovnega in programskega dela ima zavod strokovni svet.
Strokovni svet je kolegijski organ, ki ga sestavljajo strokovnjaki s področja dela zavoda. Strokovni svet imenuje svet zavoda na predlog direktorja.
Strokovni svet šteje najmanj pet in največ devet članov.
17. člen
Pristojnosti, način dela, način imenovanja in trajanje mandata članov strokovnega sveta se natančneje določijo s statutom zavoda.
XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
18. člen
Zavod ima statut, ki ga po predhodnem soglasju ustanovitelja sprejme svet zavoda.
S statutom se ureja organizacija zavoda, organi, njihove pristojnosti, način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z zakonom in tem odlokom.
Zavod ima tudi druge splošne akte, s katerimi ureja vprašanja, pomembna za delo in poslovanje, v skladu s statutom in zakonom.
Druge splošne akte sprejema direktor zavoda samostojno, če statut za posamične splošne akte ne določa drugače.
XII. SREDSTVA IN PREMOŽENJE ZAVODA
19. člen
Sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda zagotovi ustanovitelj.
20. člen
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo na osnovi letnega programa dela:
– z lastnimi prihodki (plačila za blago in storitve),
– s proračunskimi sredstvi ustanovitelja,
– s sredstvi proračuna Republike Slovenije,
– s sredstvi iz naslova javnih razpisov pristojnih ministrstev in drugih razpisov,
– z darili, volili in dotacijami,
– z drugimi viri.
21. člen
Zavod upravlja na podlagi ustreznega sklepa Sveta Mestne občine Kranj s poslovnim prostorom v poslovno stanovanjskem objektu na Glavnem trgu 2 v Kranju, stoječem na zemljišču parcelna številka 11, k.o. Kranj, stanovanjska stavba v izmeri 470 m2, dvorišče v izmeri 77 m2, vpisanem v vložni številki 329, k.o. Kranj, v izmeri 350,4 m2, ki obsega naslednje prostore:
– klet v skupni izmeri 43,3 m2,
– pritličje v skupni izmeri 229,9 m2,
– prvo nadstropje v skupni izmeri 77,2 m2.
Zavod upravlja tudi s poslovnim prostorom v prvem nadstropju poslovno stanovanjskega objekta na Glavnem trgu 18 v Kranju, stoječem na zemljišču parcelna številka 146/2, ZKV 347, k.o. Kranj (Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost).
Zavod upravlja tudi z vso opremo, ki je v zgoraj navedenem poslovnem prostoru.
Zavod upravlja tudi z naslednjimi objekti:
– Letnim gledališčem Khislstein (Tomšičeva 42), ki stoji na zemljišču par. št. 139/1, 139/2 in 140/0, k.o. 2100 – Kranj ter pripadajočo opremo;
– delom objekta Gradu Khislstein, ki je namenjen gostinski dejavnosti in stoji na zemljišču parcelne številke 137/0, k.o. 2100 – Kranj (Tomšičeva 44) ter pripadajočo opremo;
– Layerjevo hišo – hišo umetnikov, ki stoji na zemljišču par. št. 169, 170, k.o. 2100 Kranj ter pripadajočo opremo;
– Četrtim stolpom – razglednim prizoriščem (Vovkov vrt oziroma nadaljevanje vrta Khislstein), parcelna številka 121/0, k.o. 2100 – Kranj.
XIII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN POKRIVANJA PRIMANJKLJAJA
22. člen
Zavod samostojno gospodari s prihodki, ki jih ustvari s povračilom za storitve, ki jih opravlja, ter z drugimi lastnimi prihodki.
Zavod ločeno izkazuje prihodke in odhodke ločeno za vsako organizacijsko enoto, pri čemer mora zagotavljati preglednost svoje finančne in organizacijske strukture tako, da vodi ločene računovodske evidence za posamezno enoto. Način vodenja računovodskih evidenc in poslovnih knjig se določi z aktom o knjigovodstvu, finančnem poslovanju in drugih zadevah materialno finančnega poslovanja zavoda.
Sredstva, ki jih zavod prejme kot nadomestilo za izvajanje javne službe posamezne organizacijske enote, se ne smejo uporabiti za financiranje drugih dejavnosti.
23. člen
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in o načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja na podlagi sanacijskega načrta odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta zavoda.
24. člen
O načinu pokrivanja primanjkljaja oziroma zagotovitve manjkajočih sredstev odloča ustanovitelj zavoda na podlagi sanacijskega načrta za pokrivanje primanjkljaja.
XIV. STATUSNE SPREMEMBE IN PRENEHANJE ZAVODA
25. člen
Zavod je ustanovljen za nedoločen čas in preneha iz razlogov, določenih v zakonu, ali na podlagi sklepa ustanovitelja.
26. člen
Na podlagi tega odloka je direktor javnega zavoda Zavod za turizem Kranj v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka dolžan izpeljati vse potrebne postopke za uskladitev statusno-pravne ureditve zavoda s tem odlokom in poskrbeti za vpis statusno-pravnih sprememb v sodni register.
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Svet zavoda sprejme statut zavoda najpozneje v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka. Z dnevom veljavnosti novega statuta zavoda preneha veljavnost dosedanjega statuta zavoda.
Z dnem uveljavitve tega odloka nadaljujeta z delom dosedanji direktor in svet zavoda do izteka mandata, za katerega sta bila imenovana.
28. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Lokalne turistične organizacije Kokra (Uradni list RS, št. 98/05 in 40/06).
29. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj (Uradni list RS, št. 80/11) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Določbe tega odloka se uporabljajo od dneva uveljavitve sistemizacije delovnih mest Zavoda za turizem Kranj in sklenitve pogodbe o zaposlitvi z uslužbencem, ki bo premeščen iz Gorenjskega muzeja.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj (Uradni list RS, št. 10/13) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost