Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013

Kazalo

1029. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-3B), stran 3417.

Na podlagi prvega odstavka 33. in 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) je Državni zbor na seji dne 28. marca 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-3B)
1.
V Odloku o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (Uradni list RS, št. 7/12 in 36/12) se v I. poglavju 8. in 9. točka spremenita tako, da se glasita:
»8. Odbor za pravosodje,
9. Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo,«.
V 13. točki se črta beseda »kulturo,«, beseda »ter« na koncu točke pa se nadomesti z vejico.
Za 13. se doda nova 14. točka, ki se glasi:
»14. Odbor za kulturo ter«.
Dosedanja 14. točka postane 15. točka.
2.
V prvem odstavku 8. točke II. poglavja se besedilo »Odbor za pravosodje, javno upravo in lokalno samoupravo« nadomesti z besedilom »Odbor za pravosodje«.
Prva do osma alineja se črtajo.
V dosedanji deveti alineji, ki postane prva alineja, se za besedo »sodišč« doda besedi », državnega tožilstva«.
V dosedanji deseti alineji, ki postane druga alineja, se za besedo »poslovanjem« doda besedi »državnega tožilstva,« ter črta besedilo »razen pravosodnega nadzora nad državnim tožilstvom,«.
Dosedanja enajsta alineja postane tretja alineja.
V dosedanji dvanajsti alineji, ki postane četrta alineja, se črta besedilo »razen pravosodne uprave državnega tožilstva,«.
Dosedanje trinajsta do sedemnajsta alineja postanejo peta do deveta alineja.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
3.
V prvem odstavku 9. točke II. poglavja se besedilo »Odbor za notranje zadeve« nadomesti z besedilom »Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo«.
Tretja in četrta alineja se nadomestita z novimi tretjo do deseto alinejo, ki se glasijo:
»– na javno upravo in sistem javnih uslužbencev,
– na sistemsko urejanje organiziranosti in delovanja javnega sektorja,
– na plačni sistem v javnem sektorju,
– na elektronsko poslovanje,
– na dostop do informacij javnega značaja,
– na nevladne organizacije,
– na sistemsko urejanje gospodarskih javnih služb,
– na sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem države in«.
Dosedanja peta alineja postane enajsta alineja.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Odbor obravnava tudi:
– predloge zakonov, druge akte in problematiko s področja organizacije, pristojnosti, delovanja ter financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti,
– predloge za spremembo območja občine oziroma za ustanovitev nove občine ter za spremembo imena in sedeža občine,
– spremlja izvajanje Evropske listine o lokalni samoupravi in zakonodaje s področja organiziranja, pristojnosti, delovanja in financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti in
– druge zadeve, povezane s področjem lokalne samouprave.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
4.
V prvem odstavku 13. točke II. poglavja se besedilo »Odbor za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino« nadomesti z besedilom »Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino«.
Prva do tretja alineja se črtajo.
Dosedanje četrta do deveta alineja postanejo prva do šesta alineja.
Deseta in enajsta alineja se črtata.
Dosedanje dvanajsta do petnajsta alineja postanejo sedma do deseta alineja.
5.
Za 13. točko II. poglavja se doda nova 14. točka, ki se glasi:
»14. Odbor za kulturo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša:
– na ustvarjanje in umetnost,
– na kulturo in kulturni razvoj Slovenije, slovenskega naroda in narodnih skupnosti ter kulturno dediščino,
– na medije,
– na slovenski jezik,
– na verske skupnosti,
– na področji filma in knjige in
– na druga vprašanja, ki jih obravnava za to področje pristojno ministrstvo.
Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.«.
6.
Dosedanja 14. točka II. poglavja postane 15. točka II. poglavja.
7.
V prvih odstavkih 3. do 13. točke II. poglavja se v napovednih stavkih črta beseda »na«. Beseda »na« se doda na začetku vseh alinej prvih odstavkov 3. do 13. točke II. poglavja.
8.
Do imenovanja predsednikov in podpredsednikov delovnih teles, ustanovljenih v skladu s tem odlokom, se uporablja Odlok o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (Uradni list RS, št. 7/12 in 36/12).
9.
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor, uporabljati pa se začne z dnem imenovanja predsednikov in podpredsednikov delovnih teles, ustanovljenih v skladu s tem odlokom.
Št. 020-04/13-5/7
Ljubljana, dne 28. marca 2013
EPA 1076-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost