Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013

Kazalo

1044. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2012, stran 3515.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 110/11 – ZDIU12) ter 16., 112. in 112.a člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1 in 18/10) je Občinski svet Občine Puconci na 19. seji dne 28. 3. 2013 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2012
1. člen
S tem odlokom občinski svet sprejme Zaključni račun proračuna Občine Puconci za leto 2012.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za proračun, proračunski sklad in krajevne skupnosti za leto 2012 znašajo:
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov/konto            v eurih
-------------------------------------------------------------
   I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      17.023.587
   Tekoči prihodki (70+71)            5.218.036
70  Davčni prihodki                4.762.063
   700 Davki na dohodek in dobiček        4.168.809
   703 Davki na premoženje             321.559
   704 Domači davki na blago in storitve      271.695
   706 Drugi davki                    0
71  Nedavčni prihodki                455.973
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                    60.534
   711 Takse in pristojbine              2.034
   712 Denarne kazni                 2.136
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev     45.889
   714 Drugi nedavčni prihodki           345.380
72  Kapitalski prihodki                44.154
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev     7.788
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   nematerialnega premoženja             36.366
73  Prejete donacije                    0
   730 Prejete donacije iz domačih virov         0
   731 Prejete donacije iz tujine             0
74  Transferni prihodki              11.761.397
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij           3.606.741
   741 Prejeta sredstva iz državnega
   proračuna iz sredstev proračuna Evropske
   unije                     8.154.656
   II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       13.609.875
40  Tekoči odhodki                 9.147.104
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      339.574
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                      61.764
   402 Izdatki za blago in storitve        1.702.102
   403 Plačila domačih obresti            47.680
   409 Rezerve                  6.995.984
41  Tekoči transferi                2.309.230
   410 Subvencije                  158.746
   411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom                 1.452.031
   412 Transferi neprofitnim
   organizacijam in ustanovam            223.956
   413 Drugi tekoči domači transferi        474.497
42  Investicijski odhodki             1.999.385
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     1.999.385
43  Investicijski transferi             154.156
   431 Investicijski transferi pravnim in
   fizičnim osebam                  66.998
   432 Investicijski transferi
   proračunskim uporabnikom             87.158
   III. Proračunski presežek (I.-II.)       3.413.712
-------------------------------------------------------------
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
   IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     13.289
75  Prejeta vračila danih posojil
   750 Prejeta vračila danih posojil           0
   751 Prodaja kapitalskih deležev          13.289
   752 Kupnine iz naslova privatizacije          0
   V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442+443)               0
44  Dana posojila in povečanje kapitalskega
   deleža
   440 Dana posojila                   0
   441 Povečanje kapitalskih deležev in
   naložb                         0
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije                     0
   443 Povečanje namenskega premoženje v
   javnih skladih in drugih osebah javnega
   prava, ki imajo premoženje v svoji lasti        0
   VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)      13.289
-------------------------------------------------------------
C)  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
   VII. ZADOLŽEVANJE (500)             500.000
50  Zadolževanje
   500 Domače zadolževanje             500.000
   VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)           100.905
55  Odplačila dolga
   550 Odplačila domačega dolga           100.905
   IX. POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+
   VII.-II.-V.-VIII.)               3.826.096
   X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        399.095
   XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  –3.413.712
-------------------------------------------------------------
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. TEKOČEGA
LETA
   9009 Splošni sklad za drugo          3.414.681
-------------------------------------------------------------
3. člen
Sestavni del tega odloka so tudi dokumenti zaključnega računa pripravljeni v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10).
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0003/2013
Puconci, dne 28. marca 2013
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost