Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013

Kazalo

1074. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Trebnje, stran 3556.

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 11/09 in 14/11) je Občinski svet Občine Trebnje na 18. redni seji dne 6. 3. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Trebnje
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 69/12).
2. člen
V 3. členu odloka se doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– organ občinske uprave je najvišja notranja organizacijska enota, ki se ustanovi s tem odlokom za opravljanje upravnih in drugih nalog na enem ali več področjih iz pristojnosti občinske uprave,«.
3. člen
Naslov 5. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(temeljna načela in delovno področje občinske uprave)«
V 5. členu odloka se obstoječi odstavek oštevilči kot prvi odstavek.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Občinska uprava bo opravljala naloge na naslednjih področjih:
– splošnih zadev,
– normativno pravnih zadev,
– upravnih zadev,
– družbenih dejavnosti,
– javnih financ,
– varstva okolja in urejanje prostora,
– gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
– gospodarskih dejavnosti, kmetijstva, gozdarstva in turizma,
– inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in ostalim premoženjem občine,
– dejavnosti krajevnih skupnosti.«.
4. člen
Naslov in besedilo 6. člena odloka se spremenita tako, da se glasita:
»(organizacija občinske uprave)
(1) V občinski upravi se ustanovijo organi občinske uprave kot notranje organizacijske enote za opravljanje nalog občinske uprave. Organi občinske uprave so oddelki.
(2) Občinska uprava je organizirana v okviru treh oddelkov:
– Oddelek za splošne zadeve,
– Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti in
– Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo.
(3) Za učinkovitejše izvajanje nalog z delovnega področja organa občinske uprave se lahko znotraj organa občinske uprave organizirajo tudi notranje organizacijske enote, ki jih z aktom določi župan. Notranje organizacijske enote so lahko: odsek, urad, referat, glavna pisarna, arhiv; lahko pa se oblikujejo notranje organizacijske enote tudi z drugačnimi imeni, če to bolj ustreza naravi njihovih nalog.
(4) Delovno področje občinske uprave se določi z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.«.
5. člen
Naslov in besedilo 7. člena odloka se spremenita tako, da se glasita:
»(naloge oddelkov)
Oddelek za splošne zadeve, Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti in Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo opravljajo naslednje naloge:
– pripravljajo programe in predloge za rešitev ter izvedbo posameznih nalog iz svojega področja,
– planirajo porabo sredstev proračuna, potrebno za izvajanje nalog,
– skrbijo za izvedbo določenih in načrtovanih nalog in nadzorujejo poslovanje porabnikov sredstev proračuna občine,
– pripravljajo, koordinirajo in operativno spremljajo in vodijo investicije iz svojega področja, financirane iz občinskega proračuna,
– pripravljajo splošne in posamične akte, ki jih sprejemata župan oziroma občinski svet ter skrbijo za pregled delovnih gradiv, ki jih sprejme občinski svet,
– opravljajo naloge za delovna telesa občinskega sveta in druge organe občine,
– opravljajo svetovalno funkcijo županu in direktorju občinske uprave,
– tekoče spremljajo izvajanje in spremembe predpisov na svojem področju ter opozarjajo župana in direktorja občinske uprave na morebitna neskladja ter predlagajo uskladitve oziroma pripravljajo predloge sprememb le-teh,
– nudijo pomoč pri opravljanju nalog ožjih delov občine,
– opravljajo upravne naloge iz svojega področja ter vodijo evidence o upravnih postopkih,
– skrbijo za zakonitost, izvajanje in nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti, ter nadzor nad zakonitostjo in izvajanjem splošnih aktov javnih zavodov, javnih podjetij in drugih organizacij, ki jih potrjuje ali daje soglasje oziroma mnenje k njim občinski svet.«.
6. člen
Dodajo se novi 7.a, 7.b in 7.c člen, ki se glasijo:
»7.a člen
(Oddelek za splošne zadeve)
(1) Oddelek za splošne zadeve opravlja naslednje naloge oziroma naloge na naslednjih področjih:
– protokolarne zadeve,
– odnosi z javnostjo in obveščanje javnosti,
– dostop do informacij javnega značaja,
– strokovna, administrativno-tehnična opravila in organizacijske naloge za župana, podžupana, direktorja občinske uprave, občinski svet in njegova delovna telesa,
– usklajevanje in koordiniranje dela občinskega sveta in občinske uprave,
– naloge sprejemne in glavne pisarne,
– opravlja naloge upravnega poslovanja ter ravnanja in hrambe dokumentarnega gradiva,
– organizira požarno varnost ter zaščito in reševanje,
– organizira pomoč občanom ob naravnih nesrečah,
– skrbi za varnost, preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– zagotavlja informacijski razvoj in vzdrževanje informacijske opreme za občinsko upravo,
– priprava in izvrševanje proračuna, priprava zaključnega računa in premoženjskih bilanc občine,
– finančno blagajniško poslovanje in računovodsko knjigovodstvo,
– upravljanje občinskega premoženja, razpolaganje in pridobivanje nepremičnin,
– nadzira poslovanje, zadolževanje ter dajanje poroštev javnih zavodov, javnih podjetij ter drugih pravnih oseb, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina,
– ravna s finančnim in stvarnim premoženjem v lasti občine,
– opravlja plačila, tekoče ureja, zajema, knjigovodsko evidentira in sporoča podatke, pripravlja računovodske izkaze, izvaja računovodski nadzor in nadzor nad izpolnjevanjem in plačilom terjatev in obveznosti ter arhivira izvirnike knjigovodskih listin občinskega proračuna,
– vodenje poslovnih knjig in izdelavo letnih poročil občinskega proračuna,
– izvaja finančno poslovodenje, načrtovanje in izvrševanje proračunov in finančnih načrtov, računovodenje občinskega proračuna,
– izvaja zadolževanje občine, izdajanje poroštva občine in upravljanje dolgov občine,
– pripravlja konsolidirano premoženjsko bilanco občine,
– pripravlja obračun plač in drugih prejemkov,
– organizira notranje revidiranje,
– spremlja postopke javnih naročil in vodi evidenco javnih naročil,
– organizira vzdrževanja objektov, opreme in inventarja, ki ga uporablja občinska uprava,
– skrbi za zavarovanje premičnega in nepremičnega premoženja občine,
– pregleduje in pripravlja pogodbe in splošne akte za občinsko upravo in občinski svet,
– vodi zahtevnejše upravne postopke,
– daje pravna mnenja v vseh zadevah iz pristojnosti občine,
– zagotavlja zastopanje občine v vseh sodnih in upravnih postopkih ter pripravlja dokumentacijo za reševanje sporov na sodiščih in izvensodnih poravnavah sporov,
– vodi upravne postopke na drugi stopnji,
– skrbi za kadrovske zadeve in izobraževanje,
– skrbi za varnost pri delu,
– koordinira pripravo projektov, ki se sofinancirajo iz evropskih skladov in sredstev javno zasebnega partnerstva,
– inšpekcijsko nadzorstvo in občinsko redarstvo,
– druge splošne pravne in upravne zadeve, ki niso v pristojnosti drugega oddelka,
– ter druge naloge iz svojega delovnega področja oziroma druge naloge po navodilu ali odredbi direktorja občinske uprave ali župana.
(2) V Oddelku za splošne zadeve se lahko določijo tudi delovna mesta za določen čas, vezana na mandat župana.
7.b člen
(Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti)
Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti opravlja naslednje naloge oziroma naloge na naslednjih področjih:
– pripravlja in uresničuje akte občine v zvezi z ustanavljanjem in delovanjem javnih zavodov na področju zdravstva, otroškega varstva, osnovnega šolstva, glasbe, knjižničarstva, kulture, varstva kulturne dediščine, športa, dela z mladimi ter socialnega skrbstva,
– opravlja naloge na področju zdravstva, otroškega varstva, osnovnega šolstva, knjižničarstva, glasbe, kulture, varstva kulturne dediščine, športa, dela z mladimi ter socialnega varstva in varstva družine, dodeljevanja denarne pomoči občanom in denarne pomoči ob rojstvu otroka,
– organizira mrežo zdravstvene službe na primarni ravni in lekarniške dejavnosti,
– skrbi in nadzira vzdrževanje objektov in osnovnih sredstev (tudi preko javnih zavodov) iz pristojnosti oddelka,
– pripravlja in predlaga financiranje programov javnih del,
– pokopališka in pogrebna dejavnost,
– naloge v zvezi z obratovalnim časom gostinskih lokalov,
– stanovanjsko področje, načrtovanje stanovanjske politike občine, gospodarjenje, vzdrževanje, razpolaganje z občinskimi stanovanji in drugimi prostori iz pristojnosti oddelka,
– skrbi za kritje stroškov za zdravstveno zavarovanje nezavarovanih občanov,
– vodi in usklajuje aktivnosti na področju gospodarskega razvoja občine,
– naloge iz področja kmetijstva, podjetništva, obrti in turizma v občini, gozdarstva, razvoja podeželja, zavetišča za zapuščene živali,
– romska tematika,
– organizira volilna opravila in referendume,
– ter druge naloge iz svojega delovnega področja oziroma druge naloge po navodilu ali odredbi direktorja občinske uprave ali župana.
7.c člen
(Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo)
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo opravlja naslednje naloge oziroma naloge na naslednjih področjih:
– opravlja strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb,
– izvaja nadzor nad delom gospodarskih javnih služb, ki jih izvajajo javna podjetja in koncesionarji,
– organizira načrtovanje, gradnjo, vzdrževanje in urejanje objektov gospodarske javne infrastrukture,
– skrbi in nadzira vzdrževanje javnih infrastrukturnih objektov in drugih javnih objektov iz pristojnosti oddelka, ki so v lasti občine in z njimi neposredno upravlja občina,
– izdajanje soglasij v zvezi z javnimi prireditvami,
– obračunava komunalne prispevke,
– pripravlja podlage za obračun nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča,
– pripravlja in izvaja ukrepe s področja varstva okolja,
– vodi in ažurira banko cestnih podatkov,
– vodi in izvaja ukrepe opremljanja zemljišč za gradnjo,
– sestavlja in pripravlja prostorske akte,
– pripravlja in izdaja lokacijske informacije o namenski rabi prostora, lokacijske in druge pogoje, kot jih določajo občinski prostorski akti ter podatke o prostorskih ukrepih, ki veljajo na določenem območju,
– prostorsko načrtovanje in urejanje prostora, členitev prostora, načrtovanje poselitve, načrtovanje in graditev gospodarske javne infrastrukture, načrtovanje prostorskih ureditev in graditev v krajini, opremljanje zemljišč za gradnjo, uveljavljanje prostorskih ukrepov za izvajanje načrtovanih prostorskih ureditev,
– predlaga usmeritve prostorskega razvoja občine z določanjem ciljev in usmeritev za urejanje prostora v občini ob upoštevanju državnih usmeritev za urejanje prostora na lokalni ravni,
– predlaga podrobnejša merila in pogoje za urejanje prostora in načrtovanje prostorskih ureditev na območju občine,
– predlaga ukrepe za izvajanje prostorskih ukrepov za uresničevanje občinskih prostorskih aktov,
– predlaga, vodi in izvaja ukrepe aktivne zemljiške politike, ukrepe za izvedbo ukrepov na območju prenove in izvaja ukrepe opremljanja zemljišč za gradnjo,
– ter druge naloge iz svojega delovnega področja oziroma druge naloge po navodilu ali odredbi direktorja občinske uprave ali župana.«.
7. člen
V 8. členu odloka se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Posamezno nalogo občinske uprave opravi tisti javni uslužbenec, v katerega delovno področje spada naloga v skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest oziroma po svoji naravi. Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v delovno področje nobenega od javnih uslužbencev občinske uprave, jo opravi javni uslužbenec, ki ga določi župan ali direktor občinske uprave.«.
Drugi in tretji odstavek 8. člena odloka se preštevilčita.
8. člen
Tretji odstavek 9. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Režijski obrat mora delovati v skladu s predpisi, ki veljajo za občinsko upravo.«.
9. člen
V 10. členu odloka se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Notranje poslovanje občinske uprave ureja župan s pravilniki in župan ali direktor občinske uprave s pisnimi ali ustnimi navodili ter odredbami.
(4) Javni uslužbenci so dolžni ravnati v skladu z akti iz prejšnjega odstavka tega člena.«.
10. člen
Črtata se 13. in 14. člen odloka, nadaljnji členi se preštevilčijo.
11. člen
Naslov in besedilo novega 13. člena odloka se spremenita tako, da se glasita:
»(kodeks etike javnih uslužbencev)
Pred zaposlitvijo se javnega uslužbenca seznani s kodeksom, ki ureja ravnanje javnih uslužbencev. Ob podpisu pogodbe o zaposlitvi javni uslužbenec podpiše tudi izjavo, da je seznanjen s kodeksom etike javnih uslužbencev.«.
12. člen
Besedilo novega 14. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Položaji, na katerih se opravljajo naloge vodenja in organizacije delovnih področij, so direktor občinske uprave, vodje organov občinske uprave in vodje drugih notranjih organizacijskih enot.
(2) Delovno mesto direktorja občinske uprave, delovna mesta vodij organov občinske uprave in delovna mesta vodij drugih notranjih organizacijskih enot, so položajna delovna mesta.
(3) Vodje organov občinske uprave so za svoje delo in delo organa občinske uprave odgovorni direktorju občinske uprave in županu.
(4) Vodje drugih notranjih organizacijskih enot so za svoje delo in delo notranje organizacijske enote odgovorni vodji organa občinske uprave, kateremu je podrejen, direktorju občinske uprave in županu.
(5) Vodje iz prvega odstavka tega člena organizirajo delo organa oziroma druge notranje organizacijske enote, skrbijo za zakonitost delovanja ter v skladu s pooblastili odločajo v upravnih, strokovnih in drugih zadevah ter opravljajo druge naloge v okviru svojih pravic, dolžnosti in odgovornosti v skladu z veljavno zakonodajo.«.
13. člen
Črtajo se novi 15., 16., 17., 18. in 21. členi odloka, ostali členi se preštevilčijo.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
(rok za izdajo izvršilnih predpisov)
Župan mora v skladu s tem odlokom sprejeti ustrezen akt o podrobnejši notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest najkasneje v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka.
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2012-6
Trebnje, dne 6. marca 2013
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost