Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1076. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1077. Sklep o imenovanju guvernerja Banke Slovenija
1078. Sklep o mirovanju funkcije poslanca
1079. Sklep o mirovanju funkcije poslanke
1080. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra
1081. Sklep o imenovanju ministra
1082. Sklep o prenehanju funkcije podpredsednika Državnega zbora
1083. Sklep o izvolitvi podpredsednice Državnega zbora

MINISTRSTVA

1084. Pravilnik o rokih in načinu izmenjave podatkov, ki so potrebni za pripravo seznamov pravnih oseb – neplačnikov
1085. Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu dostopa prosilcev za mednarodno zaščito do svetovalcev za begunce ter nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcem za begunce
1086. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja za uporabo službenega psa
1087. Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji
1123. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku s tujcem, ki izrazi namen podati prošnjo za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji ter postopku sprejema prošnje za mednarodno zaščito

USTAVNO SODIŠČE

1088. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja prvega odstavka 13. člena Zakona o sodnih taksah v delu, v katerem se nanaša na oprostitev, odlog ali obročno plačilo takse za pritožbe, za katere se uporabljata Zakon o pravdnem postopku ali Zakon o izvršbi in zavarovanju

BANKA SLOVENIJE

1089. Sklep o spremembah Sklepa o sistemu jamstva za vloge

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

1090. Sklep o pravici nadomeščanja poslanke oziroma poslanca Državnega zbora Republike Slovenije

OBČINE

Ajdovščina

1091. Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2012

Bovec

1092. Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2013

Gornji Petrovci

1093. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Gornji Petrovci

Grosuplje

1094. Sklep o širitvi območja stavbnega zemljišča na parc. št. 851/1 k.o. Mali Vrh za kmetijsko gospodarstvo Lavrič
1095. Sklep o širitvi območja stavbnega zemljišča na parc. št. 2055/2 k.o. Ponova vas za kmetijsko gospodarstvo Valentinčič
1096. Sklep o širitvi območja stavbnega zemljišča na parc. št. 1988 k.o. Ponova vas za kmetijsko gospodarstvo Rebolj

Idrija

1097. Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji v Občini Idrija
1098. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Kamnik

1099. Odlok o zavarovanju območja plemenilne postaje čebel Josipa Verbiča v Kamniški Bistrici
1100. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2013
1101. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Medobčinski muzej Kamnik

Kranj

1102. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks v Mestni občini Kranj

Lendava

1121. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za mlade – Svet mladih Lendava/Ifjusági Központ – fiatalok világa Lendva

Ljubljana

1103. Odlok o razglasitvi arheološkega najdišča na Vodnikovem, Ciril-Metodovem in Krekovem trgu za kulturni spomenik lokalnega pomena
1104. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Metlika

1105. Zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 2012

Moravske Toplice

1106. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo

Oplotnica

1107. Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2013

Rečica ob Savinji

1108. Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2012

Rogatec

1122. Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2012

Sevnica

1109. Odlok o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v Občini Sevnica
1110. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za pozidavo območja občinskega podrobnega prostorskega načrta med Kozjansko ulico in Potjo na Zajčjo goro v Šmarju
1111. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica
1112. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Sevnica

Sežana

1113. Odlok o vzdrževanju objekta na Partizanski cesti 11 v Sežani

Šempeter-Vrtojba

1114. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza

Šentrupert

1115. Pravilnik o sprejemu otrok v vzgojno varstveno enoto Vrtec Čebelica pri Osnovni šoli dr. Pavla Lunačka Šentrupert

Žalec

1116. Statut Občine Žalec
1117. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Žalec v najem (zakup)
1118. Sklep o imenovanju namestnice člana Občinske volilne komisije
1119. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 2105/2, k.o. 994 – Zalog

Žiri

1120. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Gorenjske regije

POPRAVKI

1124. Popravek Cenika potrjenih cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja
1125. Popravek Cenika zaračunanih cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti