Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013

Kazalo

Št. 450-7/2013 Ob-2120/13 , Stran 1185
Št. 450-7/2013 Ob-2120/13
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Eko sklad), kot naročnik, skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12; v nadaljevanju: ZSPDSLS) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) objavlja
javno zbiranje ponudb
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, Bleweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. 2. Opis predmeta: predmet prodaje je rabljeno prevozno sredstvo Toyota Avensis 2.0, reg. št. LJ CR – 425, št. šasije: SB1BD76L30E007622, moč motorja: 93 kW, leto izdelave: 2009, prevoženi km: 79.003. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja rabljenega prevoznega sredstva se opravi po metodi javnega zbiranja ponudb. 4. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa naročnika najkasneje v roku 15 dni po izstavitvi računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 5. Izhodiščna cena in varščina Izhodiščna cena za predmetno rabljeno prevozno sredstvo znaša 9.477,50 EUR. Ponudnik mora ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% izhodiščne cene. Varščina se vplača na račun Eko sklada, št. SI5601100 – 6270960308, sklic št. 00 425. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb. 6. Ogled prevoznega sredstva: ogled prevoznega sredstva je mogoč od dneva objave javnega zbiranja ponudb do roka za oddajo ponudb po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo. 7. Rok za oddajo ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene v zaprtih kuvertah, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba: Prodaja rabljenega prevoznega sredstva«, najkasneje do 15. 4. 2013, do 10. ure, na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. 8. merila: merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno. 9. Drugi pogoji – predmetno prevozno sredstvo se prodaja po načelu »videno – kupljeno«, – upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne cene, – ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb in sprejemu ponudbe pisno obveščeni v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb, – izbrani ponudnik je dolžan v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti z naročnikom prodajno pogodbo, – če izbrani ponudnik ne bo sklenil prodajne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javne ponudbe razveljavljen, vplačana varščina pa bo zadržana, – kupec mora predmetno prevozno sredstvo prevzeti v roku 7 dni od plačila celotne kupnine, – davek na promet rabljenih prevoznih sredstev, stroške v zvezi s prenosom lastništva in morebitne druge dajatve plača kupec, – v skladu s prvim odstavkom 4. člena veljavnega zakona o davku na dodano vrednost je davek na dodano vrednost vračunan v ceni. 9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb Javno odpiranje ponudb bo dne 15. 4. 2013, ob 12. uri, na naslovu: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled veljavni osebni dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ. 10. Kontaktna oseba za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb in navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe Anica Florjančič, tel. 01/241-48-26, faks 01/241-48-60, e-naslov: aflorjancic@ekosklad.si. Vzorec prodajne pogodbe in navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe lahko ponudniki pridobijo pri kontaktni osebi, prav tako pa so dostopna tudi na spletni strani: www.ekosklad.si.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

AAA Zlata odličnost