Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013

Kazalo

Ob-2112/13 , Stran 1138
Ob-2112/13
Občina Medvode na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011), 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 38/12) ter Letnega programa športa v Občini Medvode za leto 2013, ki ga je na 19. seji, dne 19. 3. 2013, sprejel Občinski svet Občine Medvode, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov športa v Občini Medvode za leto 2013
1. Ime in sedež razpisnika: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode. 2. Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna Občine Medvode je sofinanciranje naslednjih programov: A. Programi športa: 1. Športna vzgoja otrok in mladine. 2. Športna dejavnost študentov. 3. Športna rekreacija. 4. Kakovostni šport. 5. Vrhunski šport. 6. Šport invalidov. 7. Razvojne in strokovne naloge v športu. B. Prednostni programi športa lokalnega pomena. 3. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena programom športa pod točko A, je 131.000,00 EUR; prednostnim programom športa lokalnega pomena pod točko B 25.000,00 EUR. Razpisnik si pridržuje pravico, da javni razpis brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev. V primeru velikega števila prijavljenih programov bo razpisnik določil najvišje število programov, ki jih bo sofinanciral posameznemu izvajalcu. 4. Na javnem razpisu za sofinanciranje programov športa lahko kandidirajo: – športna društva, ki so registrirana za izvajanje športne dejavnosti in imajo sedež ter delujejo v Občini Medvode; – zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem in delovanjem na območju Občine Medvode; – zavodi, gospodarske družbe, zasebni športni delavci in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa; – zavodi s področja vzgoje in izobraževanja. Pravico do sofinanciranja programov športa imajo izvajalci, ki: – imajo sedež v Občini Medvode; – izpolnjujejo materialne in kadrovske pogoje za realizacijo načrtovanih programov športa; – imajo organizirano redno dejavnost in vadbo; – imajo urejeno evidenco vadečih oziroma članov in evidenco o plačani članarini; – imajo izpolnjene obveznosti do občine; – delujejo do dneva objave javnega razpisa vsaj eno leto na območju Občine Medvode; – izpolnjujejo druge pogoje, določene s Pravilnikom o sofinanciranju programov športa v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 38/12, v nadaljevanju: pravilnik). 5. Merila in kriteriji, po katerih se izberejo izvajalci programov športa v letu 2013, so določeni v pravilniku. 6. Posamezni izvajalci športnih programov lahko za iste programe le enkrat letno pridobijo sredstva občinskega proračuna, ne glede na javne razpise in proračunske postavke. 7. Dodeljena sredstva morajo izvajalci porabiti v letu 2013. 8. Rok za prijavo na javni razpis je 15 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS. Rok za prijavo začne teči naslednji dan po objavi. 9. Način pošiljanja in vsebina vlog Vloga mora biti poslana na določenih prijavnih obrazcih po pošti kot priporočena pošiljka na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, ali oddana v zaprti kuverti v tajništvu občine. Na kuverti mora biti obvezno označeno: »Javni razpis – šport 2013 – ne odpiraj!«. Za pravočasno se bo štela vloga, ki bo najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti oziroma bo do 15. ure tega dne oddana v tajništvu občine. Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna komisija bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse prepozno prispele vloge. 10. Izvajalci, ki bodo oddali nepopolno vlogo na razpis, bodo pozvani, da jo v roku 8 dni dopolnijo z manjkajočimi listinami. Vloge izvajalcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po izteku roka za oddajo vlog, bodo zavržene. 11. Razpisnik bo opravil izbiro najkasneje v 45 dneh po izteku roka za oddajo vlog. Izvajalci bodo v roku 30 dni po izteku roka za izbiro obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju v letu 2013. 12. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci najdejo na spletni strani Občine Medvode, www.medvode.si. Razpisno dokumentacijo lahko v razpisnem roku izvajalci pridobijo tudi na Občini Medvode, Oddelek za družbene dejavnosti, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode, v času uradnih ur, ali na Zavodu za šport in prireditve Medvode, v pisarni št. 36, Ostrovrharjeva ulica 4, Medvode, v času uradnih ur. 13. Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo javnega razpisa, – prijavne obrazce, – vzorec pogodbe o sofinanciranju programov športa, – obrazec »zahtevek za izplačilo – šport«, – obrazec »letno vsebinsko in finančno poročilo o izvajanju letnega programa športa«, – Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Medvode. 14. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko izvajalci dobijo na Zavodu za šport in prireditve Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, Medvode, pri Ines Iskra, tel. 01/362-62-22.
Občina Medvode

AAA Zlata odličnost