Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013

Kazalo

Št. 41001-0049/2013 Ob-2176/13 , Stran 1168
Št. 41001-0049/2013 Ob-2176/13
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 94/09, 4/10, 20/11 in 100/11) Mestna občina Maribor (v nadaljevanju: MOM) objavlja
javni razpis
za oddajo prostorov v brezplačno uporabo za izvajanje kulturnih programov za obdobje 2013–2015 (v nadaljevanju: razpis, oznaka: JROP-KUL-2013)
1. Naziv in sedež naročnika razpisa: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor. 2. Predmet in cilji razpisa Predmet javnega razpisa je oddaja prostorov za izvajanje kulturnih programov v brezplačno uporabo. Cilj javnega razpisa je zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje nevladnih organizacij s področja kulture, zlasti trajnejša dostopnost tistih kulturnih programov, ki so bili sestavni del projekta Evropska prestolnica kulture Maribor 2012. Prostori se oddajo v brezplačno uporabo za izvajanje javnosti dostopnih kulturnih programov oziroma administrativno organizacijskih dejavnosti v podporo tem programom. V brezplačno uporabo se oddajajo prostori v lasti Mestne občine Maribor po sklopih: SKLOP 1 1. Lokacija Koroška cesta 5, Maribor – prostori v pritličju objekta, v skupni površini 62,94 m2, parc. št. 1644, k.o. Maribor – grad. 2. Lokacija Koroška cesta 8, Maribor – prostori v pritličju objekta, v skupni površini 145,17 m2, parc. št. 1573, k.o. Maribor – grad, št. stavbe 2526. 3. Lokacija Koroška cesta 21, Maribor – prostori v pritličju objekta, v skupni površini 32,32 m2, parc. št. 1609 in 1610, k.o. Maribor – grad. 4. Lokacija Koroška cesta 24, Maribor – prostori v pritličju objekta, v skupni površini 195,94 m2, parc. št. 1601, k.o. Maribor – grad. SKLOP 2 1. Prostor št. 1, Ljubljanska 4, Maribor – prostor št. 110 v I. nadstropju stavbe št. 390, v izmeri 16,06 m2, parc. št. 259, 260, 261 in 262, k.o. 659 – Tabor. 2. Prostor št. 2, Ljubljanska 4, Maribor – prostor v I. nadstropju stavbe št. 390, v izmeri 46,37 m2, parc. št. 259, 260, 261 in 262, k.o. 659 – Tabor. 3. Prostor št. 3, Ljubljanska 4, Maribor – prostor št. 111 v I. nadstropju stavbe št. 390, v izmeri 21,91 m2, parc. št. 259, 260, 261 in 262, k.o. 659 – Tabor. 4. Prostor št. 4, Ljubljanska 4, Maribor – prostor v I. nadstropju stavbe št. 390, v izmeri 19,87 m2. 5. Parc. št. 259, 260, 261 in 262, k.o. 659 – Tabor. Prostori iz sklopa 1 so namenjeni izvajanju javnih kulturnih programov, kulturnih dogodkov ipd., prostori iz sklopa 2 pa zlasti organizacijskim, administrativnim ipd. dejavnostim v zvezi z izvajanjem kulturnih programov (pisarniški prostori). 3. Obdobje oddaje prostorov v brezplačno uporabo in pogoji brezplačne uporabe Prostori se oddajo v brezplačno uporabo za obdobje od zaključka razpisa (sklenitve pogodbe) do 31. 12. 2015, pri čemer se upoštevajo določila iz osnutka pogodbe. Prostori se oddajo v brezplačno uporabo pod naslednjimi pogoji: – prostori znotraj lokacije se ne oddajajo posamično – velja za sklop 1, – prostori se oddajajo posamično ali v sklopu – velja za sklop 2, – uporabnik prostorov ne sme oddati v podnajem, – uporabnik mora v prostorih iz sklopa 1 zagotoviti kulturni program, ki je javno dostopen, – uporabnik lahko kandidira za prostore iz sklopa 2 za potrebe organizacijskih, administrativnih ipd. dejavnosti, če so tovrstne prostorske potrebe povezane z izvajanjem javno dostopnega kulturnega programa, – uporabnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške, ki so navedeni v osnutku pogodbe, ki je del razpisne dokumentacije, – uporabnik je dolžan plačevati in skrbeti za redno tekoče vzdrževanje prostorov, – uporabnik ni upravičen do povrnitve vlaganj v prostor niti ne pridobi nikakršnih pravic na prostoru na podlagi vlaganj. 4. Pogoji za sodelovanje na razpisu Na ta razpis se lahko prijavijo le prijavitelji (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – Statusni pogoj: Upravičene osebe, ki lahko podajo vloge na ta razpis, so samozaposleni v kulturi in organizacije s statusom pravne osebe zasebnega prava s sedežem v Mestni občini Maribor, ki so ustanovljene kot društvo, zasebni zavod ali zasebna ustanova in so registrirane za izvajanje kulturnih dejavnosti. Izpolnjevanje statusnega pogoja prijavitelji dokazujejo z izpiskom iz AJPES, ki ne sme biti starejše od 6 mesecev in iz katerega so razvidni naziv organizacije in glavna in druge registrirane dejavnosti. (obvezna priloga št. 1: izpisek iz AJPES). – Poravnane obveznosti do MOM: Prijavitelj nima neporavnanih obveznosti do MOM. Prijavitelj dokazuje izpolnjevanje tega pogoja s podpisom izjave (obrazec št. 2: izjava prijavitelja). – Omejitve po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije: Prijavitelj oziroma odgovorna oseba prijavitelja izvajalca ne sme biti kaznovana ali v postopku zaradi kršenja določb Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, niti ne sme imeti omejitve poslovanja na podlagi tega zakona. Prijavitelj dokazuje izpolnjevanje tega pogoja s podpisom izjave (obrazec št. 2: izjava prijavitelja). – Objava podatkov: Prijavitelj dovoljuje objavo osebnih podatkov z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni strani MOM, skladno s predpisi o dostopnosti informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov. Prijavitelj dokazuje izpolnjevanje tega pogoja s podpisom izjave (obrazec št. 2: izjava prijavitelja). – Strinjanje s pogoji: Prijavitelj se strinja s pogoji o uporabi prostorov. Prijavitelj dokazuje izpolnjevanje tega pogoja s podpisom izjave (obrazec št. 2: izjava prijavitelja). Prijavitelj lahko poda največ eno vlogo, in sicer razvrsti želeno lokacijo/prostor(e) po prioritetnem vrstnem redu. Prijavitelj lahko znotraj sklopa 1 pridobi samo eno lokacijo, znotraj sklopa 2 pa lahko pridobi enega ali več prostorov. Kolikor bo prva želena lokacija/prostor (ali sklop prostorov) zasedena, bo upoštevana naslednja, po vrstnem redu želena lokacija/prostor. Če bo prijavitelj podal več vlog, bo upoštevana le ena (prvo prispela) vloga. 5. Razpisni kriteriji Kriteriji so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Posamezni kriteriji so razčlenjeni na podkriterije, pri čemer je pri posameznem podkriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Seštevek števila točk po podkriterijih predstavlja število točk posameznega kriterija. Najvišje možno število vseh prejetih točk je 120 točk. Vključenost programa v EPK prijavitelj dokazuje s koprodukcijsko pogodbo z zavodom Maribor 2012. Kriteriji za SKLOP 1 Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Kriteriji za SKLOP 2 Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * V primeru uporabe prostorov iz sklopa 2 za administrativna, organizacijska ipd. dela in ne neposredno za izvajanje kulturnega programa, se ocenjuje izpolnjevanje kriterijev za program, za katerega so administrativne oziroma organizacijske dejavnosti potrebne, prijavitelj pa ga lahko izvaja na drugi lokaciji. 6. Uporaba kriterijev Strokovna komisija, ki jo imenuje župan Mestne občine Maribor, bo pravočasne in popolne vloge upravičenih oseb, ki izpolnjujejo z razpisom določene pogoje, ocenila na podlagi ocenjevalnih kriterijev iz predhodne točke razpisa. Prostori bodo oddani v brezplačno uporabo prijaviteljem, katerih vloge bodo v postopku izbire ocenjene oziroma ovrednotene najvišje, pri čemer pa morajo doseči vsaj minimalno število točk pri kriteriju 1 (najmanj 45 točk) in pri kriteriju 3 (najmanj 10 točk). V primeru enakega števila točk, ima prednosti tisti prijavitelj, ki doseže večje število točk pri kriteriju 1. Za vsako od lokacij/prostorov, ki so predmet tega razpisa, bo določena tudi rezervna lista prijaviteljev za primer odstopa izbranega prijavitelja od podpisa pogodbe ali v primeru predčasne prekinitve pogodbe. Župan na podlagi predloga strokovne komisije izda o vsaki popolni in pravočasni vlogi upravičenega prijavitelja, ki izpolnjuje z razpisom določene pogoje, posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi oziroma zavrnitvi oddaje prostorov. Odločba župana je podlaga za sklepanje pogodb o oddaji v brezplačno uporabo. 7. Razpisni rok: razpis se prične dne 5. 4. 2013 in se zaključi dne 6. 5. 2013. 8. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazec (obrazec št. 1), – izjave prijavitelja o izpolnjevanju pogojev (obrazec št. 2), – vzorec pogodbe o oddaji v brezplačno uporabo (obrazec št. 3a za sklop 1 in obrazec št. 3b za sklop 2), – oprema ovojnice (obrazec št. 4). Prijavitelj mora v vlogi na razpis predložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjen prijavni obrazec (obrazec št. 1), – kolikor program vključuje sodelovanje s partnerji, obvezno predložite izjavo o sodelovanju, iz katere naj bo razviden način sodelovanja pri programu, – dokazila o referencah (nagrade/priznanja organizaciji, priznanja/nagrade sodelujočih umetnikov, objavljene kritike, podatki in dokazila o izvedenih programih/projektih ipd.), – obvezne priloge, in sicer: – izjava prijavitelja o izpolnjevanju pogojev (obrazec št. 2), – podpisan vzorec pogodbe (obrazec št. 3a za sklop 1 ali obrazec št. 3b za sklop 2), – izpisek iz AJPES, ki ni starejši od 6 mesecev, – ostale priloge: – koprodukcijska pogodba z zavodom Maribor 2012 – EPK. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Mestne občine Maribor, http://www.maribor.si (Razpisi in javne objave), natisnjeni obrazci s spletne strani veljajo kot originalni obrazci. Vloga in vsi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z besedilom in pogoji razpisa in razpisne dokumentacije. 9. Oddaja in dostava vlog Prijavitelji morajo vlogo oziroma razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu: https://razpisi.maribor.si. Podrobnejša navodila za uporabo aplikacije in izpolnjevanje vloge se nahajajo na spletnem naslovu: https://razpisi.maribor.si/si/pomoc/. Po končanem izpolnjevanju vloge morajo prijavitelji vlogo natisniti in jo lastnoročno podpisati in žigosati. Natisnjeni vlogi morajo priložiti vsa morebitna listinska ali druga dokazila, ki so zahtevana v besedilu razpisa oziroma na obrazcih. Vloga mora biti izpolnjena in oddana v elektronski in fizični obliki ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji razpisa in razpisne dokumentacije. Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo v elektronski obliki oddati najkasneje do 6. 5. 2013 (preko spletne aplikacije), v fizični obliki pa morajo poslati vlogo priporočeno po pošti, v zaprti ovojnici, opremljeno z obrazcem 4, na naslov Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, do vključno 6. 5. 2013. Prijavitelji lahko oddajo pravilno izpolnjene in zaprte ovojnice z vlogami v delovnem času tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, pritličje, pisarna št. 15, do vključno 6. 5. 2013, do 15. ure. Vloge, ki ne bodo oddane kot je zahtevano ali bodo osebno vročene v drugih uradih oziroma pisarnah Mestne občine Maribor, ne bodo ocenjene in bodo vrnjene predlagateljem. Prijavitelj lahko v razpisnem roku dopolnjuje vlogo na način, kot velja za pošiljanje vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko s povratnico v zaprti ovojnici, z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – Dopolnilna vloga JROP-KUL-2013«. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana preko spletne aplikacije do vključno 6. 5. 2013 in ni bila oddana priporočeno s povratnico na pošto do vključno 6. 5. 2013, o čemer priča poštni žig, oziroma ni bila oddana v sprejemni pisarni Mestne občine Maribor do dne 6. 5. 2013, do vključno 15. ure. Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, kot jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno pozvani k dopolnitvam vloge. Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, katerega vloga ne izpolnjuje pogojev, določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge prijavitelja. 10. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Odpiranje vlog bo izvedla Komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed uslužbencev Urada za kulturo in mladino Mestne občine Maribor imenuje direktor urada. Odpiranje vlog se bo pričelo dne 8. 5. 2013, ob 9. uri, v prostorih Urada za kulturo in mladino Mestne občine Maribor. Komisija bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila: – prepozne vloge, – vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba, – vloge, ki bodo druga ali nadaljnja vloga istega prijavitelja (presežna vloga), – vloge, ki ne bodo poslane v elektronski (preko spletne aplikacije) in v fizični obliki (priporočeno s povratnico) oziroma ne bodo dostavljene v sprejemno pisarno MOM, – vloge, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil v ustreznem roku oziroma jih ne bo dopolnil ustrezno. Izločene vloge bo župan s sklepom zavrgel. Urad za kulturo in mladino Mestne občine Maribor bo najkasneje v roku dveh mesecev po zaključku odpiranja vlog obvestil prijavitelje o predlogu strokovne komisije glede izbire prijaviteljev. Prijavitelju bo določen rok, do katerega bo imel možnost, da se o predlogu komisije pisno izjasni. Župan Mestne občine Maribor bo izdal odločbo o oddaji prostorov v brezplačno uporabo, na osnovi katere bo Mestna občina Maribor z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o brezplačni uporabi prostorov. 11. Informacije v zvezi z razpisom Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Uradu za kulturo in mladino Mestne občine Maribor, Slovenska 40, 2000 Maribor, Nataša Kocjančič (tel. 02/220-13-04, e-pošta: natasa.kocjancic@maribor.si) in Nina Bulatović (tel. 02/220-14-16, e-pošta: nina.bulatovic@maribor.si). Prijavitelji imajo možnost, da si v času do izteka razpisnega roka ogledajo prostore, po predhodni najavi na Uradu za kulturo in mladino Mestne občine Maribor (kontaktni osebi Nataša Kocjančič in Nina Bulatović), v času uradnih ur. Rezultati razpisa bodo objavljeni na spletni strani Mestne občine Maribor.
Mestna občina Maribor

AAA Zlata odličnost