Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013

Kazalo

Št. 305-2/2013 Ob-2149/13 , Stran 1148
Št. 305-2/2013 Ob-2149/13
Na podlagi Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013 (Uradni list RS, št. 17/13) in 37. člena Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 25/11, 13/12, v nadaljevanju: odlok) objavlja Mestna občina Nova Gorica
javni razpis
za sofinanciranje promocijskih aktivnosti podjetij v letu 2013
I. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: občina). II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov promocijskih aktivnosti podjetij, ki se udeležijo določenega sejma, organiziranih poslovnih konferenc, dogodkov ali razstave doma ali v tujini z namenom predstavitve lastnega podjetja in njegove dejavnosti. III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij in spodbujanje njihove rasti ter spodbuditev povezovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom. IV. Višina razpoložljivih sredstev Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev, za izvedbo razpisa je 20.000 EUR. Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1402/09.027 – Finančne spodbude za razvoj podjetništva. V. Upravičenci 1. Do sredstev so upravičena naslednja podjetja: 1) podjetje ima sedež dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica in ima najmanj eno zaposleno osebo; 2) podjetje ne opravlja nobene od naslednjih dejavnosti, ki so razvrščene v naslednje sektorje: – ribištvo in ribogojstvo, kakor jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000, – premogovništvo, kakor so opredeljena v Uredbi (ES) št. 1407/2002, – primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, – predelava in trženje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k pogodbi v primeru, če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali delno prenese na primarne proizvajalce, – cestnoprometni sektor, in sicer za investicije v nabavo vozil za cestni prevoz tovora; 3) podjetje ni v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS, št. 44/07). Podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je v težavah: – v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala, – v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih, – če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije; 4) podjetje ne pridobiva pomoči po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje; 5) podjetje ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči; 6) pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo; 7) pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga; 8) če je prejemnik za iste upravičene stroške že prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči; 9) podjetje ima pravočasno in v celoti izpolnjene vse obveznosti do Mestne občine Nova Gorica ter do drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Nova Gorica; 10) podjetje ima poravnane vse davke in prispevke; 11) skupna višina pomoči, dodeljena istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«, ne bo presegla 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja meja pomoči 100.000,00 EUR). Do sredstev niso upravičena podjetja, ki so na javnem razpisu za sofinanciranje promocijskih aktivnosti v letu 2012 že prejela sredstva ta namen. VI. Drugi pogoji za dodelitev sredstev: – podjetje, ki se udeleži določenega sejma, poslovne konference, dogodka, srečanja ali razstave doma ali v tujini z namenom predstavitve lastnega podjetja in njegove dejavnosti, – na podlagi tega javnega razpisa bo sofinancirana samo ena udeležba na sejmu, poslovnem dogodku, srečanju ali razstavi doma ali v tujini. VII. Upravičeni stroški: Naročnik bo upravičencem sofinanciral naslednje upravičene stroške: – stroške najema sejemskega prostora in postavitve stojnice na sejmu, poslovni konferenci, organiziranem dogodku, srečanju ali razstavi doma ali v tujini. Komisija bo upoštevala vloge samo tistih prijaviteljev, ki bodo z vpisom v katalog razstavljalcev dokazali svojo udeležbo na določenem sejmu, dogodku, poslovni konferenci ali razstavi. Komisija bo upoštevala samo tiste račune oziroma predračune prijaviteljev za postavitev stojnice, ki jih bodo izdali izvajalci, katerih glavna dejavnost so postavitve in opremljanja razstavnih prostorov razstavljalcev. Kot upravičeni stroški se ne upoštevajo tisti stroški, kjer gre za nakup oziroma opravljanje storitev: – med krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti do četrtega kolena, v svaštvu do drugega kolena, med zakoncema ali osebama ki živijo v zunajzakonski skupnosti ter med skrbnikom, oskrbovancem, posvojiteljem, posvojencem, rejnikom ali rejencem; – med samostojnim podjetnikom in gospodarsko družbo – če je fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p. tudi lastnica gospodarske družbe; – med fizično osebo, ki je lastnik gospodarske družbe in to gospodarsko družbo; – med družbami, ki se skladno z določili veljavnega Zakona o gospodarskih družbah, štejejo za povezane. VIII. Višina odobrenih sredstev Skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati 50% upravičenih stroškov. Pri odobritvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez DDV). Maksimalna višina zneska odobrenih sredstev je 10.000 EUR. V primeru, da upravičenec v roku iz XI. točke tega razpisa promocijskih aktivnosti ne realizira v obsegu, kot ga je prijavil v vlogi na razpis, se znesek odobrenih sredstev s strani naročnika sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim odstotkom sofinanciranja. Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb iz odloka in tega razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev. IX. Izguba pravice do dodelitve sredstev, nerazdeljena sredstva Upravičenec izgubi pravico do dodelitve sorazmernega dela odobrenih sredstev, kolikor v roku iz XI. točke tega razpisa ne realizira v celoti promocijske aktivnosti, za katero so mu bila z odločbo sredstva odobrena. V primeru, da prijavitelj v roku iz XI. točke tega razpisa prijavljenega projekta sploh ne realizira, izgubi pravico do dodelitve sredstev ter tudi ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu in pridobiti sredstev na podlagi odloka. Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikom sredstev, ki so v roku iz XI. točke tega razpisa v celoti realizirali promocijsko aktivnost. Kolikor sredstva na razpisu ne bodo porabljena, se lahko s sklepom komisije lahko prerazporedijo na ostale posamezne javne razpise, ki jih naročnik objavi v skladu s sprejetim Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica. X. Merila za ocenitev vlog Vloge se ocenijo na naslednji način: – z merili št. 1, 2, 3, 4 in 5 oceni vloge organ Mestne občine Nova Gorica, pristojen za gospodarstvo (pristojni organ), Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! – z merili št. 6 in 7 pa vloge oceni v Komisija za pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja v Mestni občini Nova Gorica (komisija). Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Vloge se ocenijo in glede na zbrano število točk razvrstijo, od vloge z najvišjim številom točk do vloge z najnižjim številom točk. Prednost pri izboru in dodelitvi sredstev imajo upravičenci, ki dobijo najvišjo oceno na osnovi meril. V primeru, da imata dva ali več upravičencev enako število točk, ima prednost tisti upravičenec, ki prvič kandidira za sredstva iz naslova tega razpisa. V primeru, da bo znesek zaprošenih sredstev manjši od zneska razpoložljivih sredstev, lahko komisija vsem prosilcem dodeli maksimalno višino odobrenih sredstev 50% upravičenih stroškov brez DDV oziroma 10.000 EUR. XI. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva iz točke IV. je proračunsko leto 2013. Sredstva bodo dodeljena tistim promocijskim aktivnostim, ki bodo realizirane od 16. 9. 2012 do 16. 9. 2013. XII. Vloge, razpisna dokumentacija, način prijave in razpisni roki Javni razpis je odprt do 13. 5. 2013, do 15. ure. Prijavitelji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do 13. 5. 2013, do 15. ure Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje do 13. 5. 2013, do 15. ure, prispela po pošti oziroma bo osebno oddana na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba 36, 1. nadstropje). Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene. Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za sofinanciranje promocijskih aktivnosti podjetij«, in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja. Obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis je priložen razpisni dokumentaciji in ga prilepite na prvo stran ovojnice. Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma izjave iz vloge. Odpiranje prispelih vlog bo 14. 5. 2013, ob 9. uri. Pristojni organ bo v roku 8 delovnih dni od odpiranja pisno pozval tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Formalno nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni, zavrže pristojni organ s sklepom. Po preteku roka iz tega odstavka dodatne dopolnitve vlog niso možne. Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumentacija. Vloga je vsebinsko popolna, če je prijavljen projekt oziroma aktivnost skladen z ukrepom oziroma z upravičenimi stroški. Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sredstev, bodo izdane najkasneje v 60 dneh od zaključka razpisa. XIII. Razpisna dokumentacija Brezplačna razpisna dokumentacija, z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je na voljo na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (III. nadstropje, soba št. 4), za člane obrtne zbornice tudi na Območni obrtni zbornici Nova Gorica, Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica, vsak delovni dan, med 9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj navedene elektronske naslove posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani: http://www.nova-gorica.si. Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan, med 9. in 12. uro, na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica, na tel. 05/335-01-05 (Tatjana Gregorčič), za člane Obrtne zbornice na Območni obrtni zbornici na tel/ 05/330-66-00 (Boža Loverčič Špacapan). Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnim osebam po elektronski pošti: Tanja.Gregorcic@nova-gorica.si, in Boza.Lovercic@ozs.si.
Mestna občina Nova Gorica

AAA Zlata odličnost