Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013

Kazalo

Št. 430-210/2013/6 Ob-2147/13 , Stran 1136
Št. 430-210/2013/6 Ob-2147/13
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr.) – ZJF-UPB4 in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/13), objavlja Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo
javni razpis
za izvedbo programa Informiranje in pravno svetovanje tujcev na področju mednarodne zaščite, št. 430-210/2013
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je nadaljevanje izvajanja programa pravnega informiranja tujcev, ki izrazijo namen podati prošnjo za mednarodno zaščito in prosilcev za mednarodno zaščito (v nadaljevanju: prosilcev) o njihovem postopku priznanja mednarodne zaščite ter o njihovih pravicah in dolžnostih, pravno svetovanje o konkretnem pravnem problemu prosilca, pravna pomoč pri pripravi morebitnih vlog v postopku priznanja mednarodne zaščite ter pravna pomoč pri konkretnem pravnem dejanju v postopku priznanja mednarodne zaščite. Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa. Program se bo izvajal v obdobju od podpisa pogodbe, vendar zaradi veljavnosti obstoječe pogodbe ne pred 1. 7. 2013, do 30. 6. 2014. Podroben opis predmeta javnega razpisa je podan v razpisni dokumentaciji. 3. Pogoji za prijavo na javni razpis – Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki posamezniki, ki: – so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, v RS pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS, – niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali postopku prisilnega prenehanja, – izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja ter, če je bil izvajalec ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti. – Program mora imeti realne in jasno postavljene cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov in naročnika. – Program se ne sme izvajati kot del drugih, s strani naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih programov. – Vsebina programa mora biti skladna s predmetom javnega razpisa. – Program se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na nacionalni ravni. – Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti izvajanje programa po načelu nepridobitnosti. – Prijavitelj – izvajalec oziroma osebe, ki bodo izvajale program, morajo izpolnjevati zahteve naročnika glede izobrazbe, delovnih izkušenj ter znanja tujih jezikov, ki so podrobneje podane v razpisni dokumentaciji. V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči. 4. Merila za izbor programa Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje javnega razpisa in bo njihova vsebina skladna s predmetom javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih merilih. Vloge lahko dosežejo maksimalno 37,5 točk. V primeru, da vsebina programa ni skladna s predmetom javnega razpisa, se vloga izloči. Ocenjuje se: 1. ponudbena cena programa: Ocenjuje se ponudbena cena programa, ki jo prijavitelj navede v Prilogi št. IV/8b. Vloga z najnižjo ponujeno ceno prejme 22,5 točk, ostale pa procentualno ustrezno manjše število točk, in sicer glede na procentualno vrednost odstopanja ponujene cene od najnižje ponujene cene, pri čemer vloge ne morejo prejeti manj kot 0 točk. 2. vsebina programa: Ocenjuje se vsebina programa po spodaj navedenih vsebinskih merilih: 2.1. Vsebina je skladna z opisom predmeta naročila, 2.2. Osebe, ki bodo izvajale pogram, izkazujejo aktivno znanje angleškega jezika, 2.3. Osebe, ki bodo izvajale program, pasivno obvladajo enega izmed sledečih jezikov: farsi, somali, paštu, arabski, albanski, ruski, kurdski, hindi, turški, 2.4. Prijavitelj je poleg zahtevanih vsebin ponudil dodatne, inovativne vsebine, 2.5. Prijavitelj je pri načinu izvedbe uporabil različne in inovativne pristope. Vsebinska merila so ocenjevalna, vsebinsko merilo 2.1. pa je tudi izločilno. Če je prijavitelj pri vsebinskem merilu 2.1. ocenjen z 0 točkami, se vloga izloči iz nadaljnjega ocenjevanja. Največje možno število prejetih točk po vsebinskih merilih je 15 točk. Za izvajanje programa po predmetnem javnem razpisu bo izbrana vloga, ki bo dosegla največje skupno število točk po zgoraj navedenih merilih. V primeru, da bosta dva ali bo več prijaviteljev po zgoraj navedenih merilih doseglo enako število točk, bo izbran tisti prijavitelj, ki ima v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa več izkušenj oziroma referenc iz izvajanja vsebinsko različnih programov pravnega informiranja in svetovanja, pri katerih je bilo vključenih v posamezni program vsaj 50 oseb. Podroben opis meril je podan v razpisani dokumentaciji. 5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 90.000,00 EUR za izvajanje v obdobju od podpisa pogodbe, vendar zaradi veljavnosti obstoječe pogodbe ne pred 1. 7. 2013, do 30. 6. 2014. Zgoraj navedeni znesek predstavlja višino sredstev, ki jih namenja naročnik za izvedbo aktivnosti programa za izpolnitev ciljev po letnih programih. Sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so zagotovljena s strani Evropskega sklada za begunce (letni program 2012), v višini največ 75% ter sredstev Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo, v višini najmanj 25%. 6. Predložitev vloge Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 8. 5. 2013, najkasneje do 15. ure. Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZJU RS, Glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. 7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo bo predvidoma 9. 5. 2013. 8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru programa oziroma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 45 dneh od roka za predložitev vlog. 9. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«. Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila« ter preko Uradnega lista RS. 10. Dodatna pojasnila Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: sjnn.mnz@gov.si ali po faksu 01/428-57-91, s pripisom: »Dodatne informacije – javni razpis za izvedbo programa »pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito«, št. 430-145/2013«. Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«, in sicer najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 24. 4. 2013.
Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo

AAA Zlata odličnost