Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013

Kazalo

1110. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za pozidavo območja občinskega podrobnega prostorskega načrta med Kozjansko ulico in Potjo na Zajčjo goro v Šmarju, stran 3633.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US 40/12 – ZUJF), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 9. in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 20. redni seji dne 27. 3. 2013 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za pozidavo območja občinskega podrobnega prostorskega načrta med Kozjansko ulico in Potjo na Zajčjo goro v Šmarju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja občinskega podrobnega prostorskega načrta za pozidavo območja med Kozjansko ulico in Potjo na Zajčjo goro v Šmarju, ki ga je izdelalo podjetje DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o. Boštanj, v marcu 2013, tako da določa:
I. SPLOŠNE DOLOČBE
II OBSTOJEČA IN PREDVIDENA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
V. ZAGOTAVLJANJE IZGRADNJE KOMUNALNE OPREME
VI. KONČNE DOLOČBE
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se uskladi gradnja objektov in omrežij javne gospodarske infrastrukture, določijo roki gradnje te infrastrukture s pogoji priključevanja nanjo ter določijo tehnični pogoji opremljanja in finančna konstrukcija opremljanja.
Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz obstoječe in predvidene infrastrukture,
– prikaz vseh stroškov gradnje nove komunalne infrastrukture,
– prikaz obračunskih stroškov za novo in obstoječo komunalno infrastrukturo,
– terminski plan izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka,
– grafične priloge.
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja:
– je podlaga za opremljanje zemljišč s predvideno javno gospodarsko infrastrukturo, ki je potrebna, da se prostorske ureditve, načrtovane z občinskim podrobnim prostorskim načrtom izvedejo in služijo svojemu namenu,
– določa podrobnejša merila in pogoje za odmero komunalnega prispevka za predvidene investicije v komunalno infrastrukturo in komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo,
– posebej opredeljuje investicije, katerih gradnja se bo lahko oddala na podlagi pogodbe o opremljanju v skladu z 78. členom Zakona o prostorskem načrtovanju med Občino Sevnica in investitorjem objektov, ki se priključujejo na cestno in komunalno infrastrukturo. Investitor bo lahko skladno s pogodbo opremil območje s komunalno infrastrukturo v rokih in obsegu kot to določa pogodba o opremljanju in program opremljanja.
4. člen
(podatki o območju opremljanja)
Program opremljanja stavbnih zemljišč iz 1. člena tega odloka temelji na Odloku o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pozidavo območja med Kozjansko ulico in Potjo na Zajčjo goro v Šmarju (Uradni list RS, št. 82/12) (v nadaljevanju OPPN Šmarje) ter strokovnih podlagah le-tega.
Meja območja občinskega podrobnega prostorskega načrta na severni strani meji na občinsko kategorizirano javno pot JP 872375 Pot na Zajčjo Goro – Odcep Bohorska ulica, na zahodni in južni strani pa na občinsko kategorizirano javno pot JP 872371 Pot na Zajčjo Goro. Na vzhodni strani območje urejanja meji na obstoječe stanovanjsko območje z že zgrajenimi stanovanjskimi hišami.
Območje urejanja obsega parcele številka 92/2, 95/1, 95/2, 95/3, 95/4, 95/5, 95/6, 95/7, 95/8, 95/9 in 95/10, vse k.o. Šmarje, z določenimi zemljiškimi parcelami za gradnjo objektov in infrastrukturnih ureditev, s skupno površino zemljišča v izmeri 4.225 m2, na lokaciji Šmarje v mestu Sevnica.
II. OBSTOJEČA IN PREDVIDENA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
5. člen
(obstoječa komunalna infrastruktura)
Obravnavano območje opremljanja je delno komunalno opremljeno, saj gre za manjše nepozidano območje, ki leži v širšem območju stanovanjske pozidave z obstoječimi objekti. Na zemljišče za gradnjo je iz zahodne in severne možen dostop iz obstoječe kategorizirane javne poti. Območje je v neposredni bližini možno priključiti na ostalo javno komunalno, energetsko infrastrukturo in omrežje telekomunikacij. Potrebna pa je razširitev oziroma rekonstrukcija javne poti s hodniki za pešce, dograditev javnega vodovoda, meteorne in fekalne kanalizacije z zaščito obstoječe komunalne opreme, ureditev javne razsvetljave in eko otoka. Zemljišče se komunalno opremi na način, ki bo omogočil gradnjo novih enostanovanjskih stanovanjskih objektov s pomožnimi manjšimi gospodarskimi objekti in uporabo le-teh.
6. člen
(predvidena komunalna oprema)
Predvidena je dograditev obstoječe in gradnja nove komunalne opreme, in sicer:
– ureditev javnih površin za pešce,
– izvedba opornega zidu,
– lokalna razširitev javne poti JP 872371 Pot na Zajčjo Goro,
– dograditev javnega vodovoda in kanalizacije,
– ureditve javne razsvetljave in EKO otoka.
Ostalo energetsko in telekomunikacijsko omrežje, ki ni lokalna komunalna infrastruktura, zagotavlja investitor skupaj z upravljavci teh omrežij.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
7. člen
(obračunsko območje investicije)
Obračunsko območje investicije za vsako posamezno vrsto komunalne opreme obsega celotno območje opremljanja iz 4. člena tega odloka.
8. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni stroški za gradnjo nove infrastrukture, ki odpadejo na območje urejanja po OPPN znašajo 68.187 EUR po cenah marec 2013 in obsegajo stroške gradnje komunalne opreme iz 6. člena tega odloka. Obračunski stroški gradnje nove infrastrukture so enaki in znašajo 68.187 EUR po cenah marec 2013.
Tabela: Skupni in obračunski stroški za novo javno infrastrukturo
+--------------------------------------+------------+-----------+
|        Postavka        |  Znesek  |  Delež  |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|1. Hodnik za pešce ob javni poti   |   19.726|  28,93 %|
+--------------------------------------+------------+-----------+
|2. Oporni zid ob JP 872371      |    5.564|   8,16 %|
+--------------------------------------+------------+-----------+
|3. Razširitev javne poti JP 872371  |    1.609|   2,36 %|
+--------------------------------------+------------+-----------+
|4. Vodovod              |    8.892|  13,04 %|
+--------------------------------------+------------+-----------+
|5. Kanalizacija            |   23.443|  34,38 %|
+--------------------------------------+------------+-----------+
|6. Javna razsvetljava         |    8.742|  12,82 %|
+--------------------------------------+------------+-----------+
|7. EKO otok – del           |     211|   0,31 %|
+--------------------------------------+------------+-----------+
|SKUPAJ                |   68.187|  100,00 %|
+--------------------------------------+------------+-----------+
Skupni stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo znašajo 44.106 EUR po cenah z revalorizacijo indeksa rasti cen za nizko gradnjo cen, ki zajemajo obstoječo infrastrukturo, ki odpade na obračunsko območje, so izračunani po veljavnem Odloku o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 119/07, 68/08, 85/11) in Odloku o komunalnem prispevku v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 119/07, 68/08).
V območju opremljanja je predvidena izgradnja javnih površin za pešce (hodnik za pešce), javne razsvetljave in postavitev EKO otoka, zato glede na višino investicije, ki jo bo namesto občine nosil po pogodbi o opremljanju posamezni investitor, se investitorje oprosti plačila strukturnega deleža skupnih stroškov za obstoječo infrastrukturo in sicer za javne površine, javno razsvetljavo in EKO otoka. Z upoštevanjem teh olajšav obračunski stroški (So) za obstoječo infrastrukturo znašajo 43.399 EUR in so glede na skupne stroške znižani za navedeni delež.
Tabela: Skupni in obračunski stroški za obstoječo javno infrastrukturo
+-------------------------------------+-------------+-----------+
|        Postavka       |  Skupni  |Obračunski |
|                   | stroški v | stroški v |
|                   |   EUR   |  EUR  |
+-------------------------------------+-------------+-----------+
|1. Ceste               |    23.853|   23.853|
+-------------------------------------+-------------+-----------+
|2. Vodovod              |    8.160|   8.160|
+-------------------------------------+-------------+-----------+
|3. Kanalizacija           |    11.311|   11.311|
+-------------------------------------+-------------+-----------+
|4. Javna razsvetljava        |     601|     –|
+-------------------------------------+-------------+-----------+
|5. Javne površine          |      46|     –|
+-------------------------------------+-------------+-----------+
|6. Odlagališče            |      75|     75|
+-------------------------------------+-------------+-----------+
|7. Ekološki otoki          |      60|     –|
+-------------------------------------+-------------+-----------+
|Skupaj                |    44.106|   43.399|
+-------------------------------------+-------------+-----------+
9. člen
(financiranje predvidene investicije)
Finančna sredstva za izgradnjo nove javne gospodarske infrastrukture zagotavlja Občina Sevnica iz proračuna skupaj z lastniki zemljišča kot investitorji gradnje stavb na območju opremljanja v soglasju z upravljavci infrastrukturnih omrežij.
Investitorjem se naloži obveznost izgradnje ter ureditve dela nove infrastrukture določene v OPPN Šmarje, tako da se zagotovi funkcionalna opremljenost zemljišča s komunalno infrastrukturo v skladu s programom opremljanja. V območju opremljanja je predvidena izgradnja novih javnih površin za pešce (hodnik za pešce z javno razsvetljavo) in postavitev EKO otoka, ki bodo služili tudi drugim uporabnikom.
Zavezanci kot investitorji zagotavljajo finančna sredstva za izgradnjo nove komunalne infrastrukture v višini 34.094 EUR namesto plačila prispevka za novo infrastrukturo s sklenitvijo pogodb o opremljanju, v katerih bodo urejena medsebojna razmerja med Občino Sevnica in investitorji.
Investitorji in Občina Sevnica zagotavljajo finančna sredstva v skladu s terminskim planom izgradnje infrastrukture.
10. člen
(terminski plan)
Terminski plan je sledeč:
   – izdelava projektne       februar–junij(PGD),
  dokumentacije           julij (PZI) 2013
  – pridobitev gradbenega      avgust 2013
  dovoljenja in začetek gradnje
  – prestavitev, nadomestitev in  junij 2013
  gradnja nove infrastrukture ter
  začetek gradnje prvega
  stanovanjskega objekta
  – tehnični pregled in izdaja   po končani gradnji.
  uporabnega dovoljenja
11. člen
(faznost izvajanja komunalnega opremljanja)
Program opremljanja dopušča možnost fazne izvedbe objektov in komunalne opreme na območju opremljanja. Možna so odstopanja od predvidenih etapnosti pod pogojem, da le-te ne spreminjajo zasnove OPPN. Etape se lahko izvajajo posamezno ali skupaj, vsebovati pa morajo posamezne zaključene funkcionalne enote.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
12. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka določa,
– da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine Dpi:Dti = 0,5:05
– da je faktor dejavnosti za stanovanjske objekte in ostale objekte Kdej = 1,0.
13. člen
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za investicijo v predvideno komunalno infrastrukturo)
Obračunski stroški investicije iz 8. člena odloka preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture na obračunskem območju znašajo:
Tabela: obračunski stroški na enoto za novo infrastrukturo
+------------------------------+-----------+----------+
|      Postavka      | Cp(ij)  | Ct(ij) |
|               | (EUR/m2) | (EUR/m2) |
+------------------------------+-----------+----------+
|1. Hodnik za pešce ob javni  |    5,45|   12,94|
|poti             |      |     |
+------------------------------+-----------+----------+
|2. Oporni zid ob JP 872371  |    1,54|   3,65|
+------------------------------+-----------+----------+
|3. Razširitev javne poti JP  |    0,44|   1,05|
|672371            |      |     |
+------------------------------+-----------+----------+
|4. Vodovod          |    2,46|   5,83|
+------------------------------+-----------+----------+
|5. Kanalizacija        |    6,47|   15,37|
+------------------------------+-----------+----------+
|6. Javna razsvetljava     |    2,41|   5,73|
+------------------------------+-----------+----------+
|7. EKO otok – del       |    0,06|   0,14|
+------------------------------+-----------+----------+
|SKUPAJ            |   18,83|   44,71|
+------------------------------+-----------+----------+
14. člen
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo)
Občina bo odmerila komunalni prispevek za tisto obstoječo komunalno infrastrukturo, za katero so bile v programu opremljanja določene podlage, ki predvidevajo izračun komunalnega prispevka. Osnova za določitev skupnih in obračunskih stroškov je program opremljanja za območje celotne Občine Sevnica in površine predvidenih novih objektov v območju opremljanja s pripadajočo gradbeno parcelo.
Tako izračunani obračunski stroški na enoto mere za posamezno vrsto obstoječe infrastrukture znašajo:
Tabela: obračunski stroški na enoto za obstoječo infrastrukturo
+------------------------------+-----------+----------+
|      Postavka      | Cp(ij)  | Ct(ij) |
|               | (EUR/m2) | (EUR/m2) |
+------------------------------+-----------+----------+
|1. Ceste           |    6,58|   15,64|
+------------------------------+-----------+----------+
|2. Vodovod          |    2,25|   5,35|
+------------------------------+-----------+----------+
|3. Kanalizacija        |    3,12|   7,42|
+------------------------------+-----------+----------+
|4. Odlagališče        |    0,03|   0,05|
+------------------------------+-----------+----------+
|Skupaj            |   11,98|   28,46|
+------------------------------+-----------+----------+
15. člen
(način odmere komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se zavezancu odmeri z uporabo naslednjih kriterijev:
– površino gradbene parcele zavezanca in
– neto tlorisno površino stavbe.
Neto tlorisna površina stavbe se za novogradnje in druge posege, za katere se izdaja gradbeno dovoljenje, izračuna na podlagi načrta gradbene konstrukcije oziroma načrta arhitekture v skladu s standardom SIST ISO 9836.
Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji formuli:
KP(ij) = ((A(parcela) x Cp(ij) x Dp) + (K(dejavnost) x A(tlorisna) x Ct(ij) x Dt)) x I x Kolaj
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
   KP(ij) =    znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada
          posamezni vrsti komunalne opreme na
          posameznem obračunskem območju
  A(parcela) =  površina parcele
  Cp(ij) =    obračunski stroški, preračunani na m2 parcele
          na obračunskem območju za posamezno vrsto
          komunalne opreme
  Dp =      delež parcele pri izračunu komunalnega
          prispevka 0,5
  Ct(ij) =    obračunski stroški, preračunani na m2 neto
          tlorisne površine objekta na obračunskem
          območju za posamezno vrsto komunalne opreme
  A(tlorisna) =  neto tlorisna površina
  Dt =      delež neto tlorisne površine objekta pri
          izračunu komunalnega prispevka 0,5
  K(dejavnost) = faktor dejavnosti
  i =       posamezna vrsta komunalne opreme
  j =       posamezno obračunsko območje
  I=       indeks rasti cen za nizko gradnjo
  Kolaj =     0,5 olajšava, kolikor je ni 1,0.
16. člen
(olajšave)
Za mlade družine, za kar se šteje življenjska skupnost obeh ali enega izmed staršev z enim ali več otroki oziroma posvojenci, pri čemer vsaj en otrok še ni šoloobvezen pred izdajo odločbe o komunalnem prispevku, in mladim investitorjem (starost do 35 let) se višina komunalnega prispevka zmanjša tako, da se izračunani prispevek iz 15. člena tega odloka pomnoži s faktorjem olajšave (Kolaj) 0,5.
17. člen
(revaloriziranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere in izdaje odločbe po upravnem postopku indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, za revaloriziranje obračunskih stroškov obstoječe infrastrukture, po potrebi pa tudi za revalorizacijo obračunskih stroškov za novo infrastrukturo.
Obračunski stroški za obstoječo infrastrukturo so upoštevani po cenah iz strukture cene na dan 31. 12. 2012 po veljavnem odloku o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju Občine Sevnica in v tem programu revalorizirani z indeksom rasti cen za ostalo nizko gradnjo.
V. ZAGOTAVLJANJE IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
18. člen
(pogodba o opremljanju in znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja)
Na podlagi pogodbe o opremljanju bodo lahko investitorji opremili območje z novo infrastrukturo na lastne stroške v rokih in obsegu kot to določa program opremljanja.
V skladu z 78. členom ZPNačrt se s pogodbo o opremljanju določi, da mora investitor v določenem roku po programu opremljanja zagotoviti opremljenost zemljišča s komunalno infrastrukturo. Finančne obremenitve investitorja, ki bi jih morala prevzeti občina, se odštejejo od predpisanih dajatev občini.
S pogodbo se podrobneje določijo medsebojne obveznosti glede gradnje objektov in omrežij komunalne infrastrukture, prenosom zemljišča, na katerem je komunalna infrastruktura, in komunalne infrastrukture v javno last ter upravljanje v skladu s predpisi o urejanju prostora, in s tem v zvezi poračunom vseh medsebojnih obveznosti.
VI. KONČNE DOLOČBE
19. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled pri pristojnem občinskem upravnem organu za urejanje prostora Občine Sevnica.
20. člen
(veljavnost)
Z dnem uveljavitve tega odloka se za območje urejanja OPPN Šmarje razveljavi Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo večstanovanjskih objektov v Šmarju (Uradni list RS, št. 53/10).
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-0035/2013
Sevnica, dne 27. marca 2013
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost