Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013

Kazalo

1103. Odlok o razglasitvi arheološkega najdišča na Vodnikovem, Ciril-Metodovem in Krekovem trgu za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 3617.

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odl. US in 90/12) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 24. seji dne 18. marca 2013 sprejel
O D L O K
o razglasitvi arheološkega najdišča na Vodnikovem, Ciril-Metodovem in Krekovem trgu za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota dediščine Ljubljana – Arheološko najdišče Vodnikov trg (EŠD 29702) (v nadaljnjem besedilu: spomenik).
Spomenik obsega parcele številka 153/36 in 153/44, obe katastrska občina 1728 – Ljubljana mesto, in parcele številka: 240/4, 240/10 in 240/14, vse katastrska občina 1727 – Poljansko predmestje.
2. člen
Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena: arheološko najdišče kot celota je pomemben vir za razumevanje zgodovine Ljubljane in dokaz povezanosti preteklih obdobij s sedanjo kulturo in prostorom, kot arheološko najdišče pa ima velik potencial za nazorno predstavitev zgodovine poselitve in razvoja Ljubljane kot glavnega mesta Slovenije. Po dosedanjih raziskavah ostalin se na najdišču nahaja: del fortifikacijskega sistema (barbakan, Kloštrska vrata, obzidje) in del sakralnega predela (samostanska cerkev, arkadni hodnik) Stare Ljubljane.
Varovane sestavine spomenika so arheološke ostaline na Vodnikovem trgu in delu Krekovega in Ciril-Metodovega trga. To so sledovi človekovega delovanja iz preteklih obdobij na površju ali v zemlji, ki so starejši kot 100 let in imajo lastnosti dediščine.
3. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– podreditev vseh posegov varovanju vrednot in sestavin iz prejšnjega člena tega odloka in njihovi prezentaciji;
– posegi in dejavnosti v prostoru so dopustni, vendar se lahko načrtujejo in izvajajo, če se na osnovi šibko invazivnih arheoloških raziskav v obliki arheološkega testnega izkopa izkaže, da je zemljišče možno sprostiti za gradnjo oziroma prezentacijo in situ (na mestu).
4. člen
Za vse posege v spomenik je potrebno predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: zavod).
5. člen
Spomenik se v zemljiški knjigi zaznamuje kot zaznamba nepremičnega spomenika arheološkega in zgodovinskega pomena.
6. člen
Meja spomenika je vrisana na temeljnem katastrskem načrtu v merilu 1:1000 in topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavna dela tega odloka, hranita zavod in Mestna občina Ljubljana.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o razglasitvi arheološkega kompleksa v ljubljanskih občinah za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni list RS, št. 46/90) v delu, ki se nanaša na spomenik iz 1. člena tega odloka.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 622-3/2013-11
Ljubljana, dne 18. marca 2013
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost