Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013

Kazalo

1108. Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2012, stran 3624.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07) je občinski svet na 23. seji dne 28. 3. 2013 sprejel
Z A K LJ U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2012
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2012.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2012. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2012 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
7. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2012 z naslednjo vsebino:
+----------------------------------------------+
|A.  BILANCA PRIHODKOV IN     v EUR brez|
|   ODHODKOV             centov|
+----------------------------------------------+
|   Skupina/Podskupina kontov  Realizacija|
|                     2012|
+----------------------------------------------+
|I.  SKUPAJ PRIHODKI             |
|   (70+71+72+73+74)      1.996.927,17|
+----------------------------------------------+
|   TEKOČI PRIHODKI (70+71)   1.635.690,22|
+----------------------------------------------+
|70  DAVČNI PRIHODKI       1.528.664,33|
+----------------------------------------------+
|   700 Davki na dohodek in         |
|   dobiček           1.411.817,00|
+----------------------------------------------+
|   703 Davki na premoženje    59.543,40|
+----------------------------------------------+
|   704 Domači davki na blago        |
|   in storitve          57.235,03|
+----------------------------------------------+
|   706 Drugi davki          68,90|
+----------------------------------------------+
|71  NEDAVČNI PRIHODKI       107.025,89|
+----------------------------------------------+
|   710 Udeležba na dobičku in       |
|   dohodki od premoženja     83.214,20|
+----------------------------------------------+
|   711 Takse in pristojbine    1.083,30|
+----------------------------------------------+
|   712 Globe in druge denarne       |
|   kazni              7.406,03|
+----------------------------------------------+
|   713 Prihodki od prodaje         |
|   blaga in storitev        3.984,37|
+----------------------------------------------+
|   714 Drugi nedavčni           |
|   prihodki            11.337,99|
+----------------------------------------------+
|72  KAPITALSKI PRIHODKI       1.045,00|
+----------------------------------------------+
|   720 Prihodki od prodaje        0|
|   osnovnih sredstev            |
+----------------------------------------------+
|   721 Prihodki od prodaje         |
|   zalog                 0|
+----------------------------------------------+
|   722 Prihodki od prodaje         |
|   zemljišč in neopredmetenih       |
|   dolgoročnih sredstev      1.045,00|
+----------------------------------------------+
|73  PREJETE DONACIJE            0|
+----------------------------------------------+
|   730 Prejete donacije iz         |
|   domačih virov             0|
+----------------------------------------------+
|   731 Prejete donacije iz         |
|   tujine                 0|
+----------------------------------------------+
|74  TRANSFERNI PRIHODKI      360.191,95|
+----------------------------------------------+
|   740 Transferni prihodki iz       |
|   drugih javnofinančnih          |
|   institucij          360.191,95|
+----------------------------------------------+
|   741 Prejeta sred. iz          |
|   državnega proračuna iz         |
|   sredstev proračuna EU         0|
+----------------------------------------------+
|II.  SKUPAJ ODHODKI             |
|   (40+41+42+43)        2.282.772,95|
+----------------------------------------------+
|40  TEKOČI ODHODKI        549.151,11|
+----------------------------------------------+
|   400 Plače in drugi izdatki       |
|   zaposlenim          137.420,07|
+----------------------------------------------+
|   401 Prispevki delodajalcev       |
|   za socialno varnost      22.486,52|
+----------------------------------------------+
|   402 Izdatki za blago in         |
|   storitve           365.807,17|
+----------------------------------------------+
|   403 Plačila domačih           |
|   obresti             8.474,03|
+----------------------------------------------+
|   409 Rezerve          14.963,32|
+----------------------------------------------+
|41  TEKOČI TRANSFERI       772.226,23|
+----------------------------------------------+
|   410 Subvencije         76.568,49|
+----------------------------------------------+
|   411 Transferi posameznikom       |
|   in gospodinjstvom       437.316,46|
+----------------------------------------------+
|   412 Transferi neprofitnim        |
|   organizacijam in ustanovam   74.440,05|
+----------------------------------------------+
|   413 Drugi tekoči domači         |
|   transferi           183.901,23|
+----------------------------------------------+
|   414 Tekoči transferi v         |
|   tujino                 0|
+----------------------------------------------+
|42  INVESTICIJSKI ODHODKI     947.584,48|
+----------------------------------------------+
|   420 Nakup in gradnja          |
|   osnovnih sredstev       947.584,48|
+----------------------------------------------+
|43  INVESTICIJSKI TRANSFERI    13.811,13|
+----------------------------------------------+
|   431 Investicijski            |
|   transferi pravnim in          |
|   fizičnim osebam, ki niso        |
|   proračunski uporabniki     7.748,99|
+----------------------------------------------+
|   432 Investicijski            |
|   transferi proračunskim         |
|   uporabnikom           6.062,14|
+----------------------------------------------+
|III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-        |
|   II.)             –285.845,78|
+----------------------------------------------+
|B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |
|   IN NALOŽB                |
+----------------------------------------------+
|IV.  PREJETA VRAČILA DANIH          |
|   POSOJIL IN PRODAJA           |
|   KAPITALSKIH DELEŽEV           |
|   (750+751+752)             0|
+----------------------------------------------+
|75  PREJETA VRAČILA DANIH          |
|   POSOJIL                0|
+----------------------------------------------+
|   750 Prejeta vračila danih        |
|   posojil                0|
+----------------------------------------------+
|   751 Prodaja kapitalskih         |
|   deležev                0|
+----------------------------------------------+
|   752 Kupnine iz naslova         |
|   privatizacije             0|
+----------------------------------------------+
|V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE       |
|   KAPITALSKIH DELEŽEV           |
|   (440+441+442+443)           0|
+----------------------------------------------+
|44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE       |
|   KAPITALSKIH DELEŽEV          0|
+----------------------------------------------+
|   440 Dana posojila           0|
+----------------------------------------------+
|   441 Povečanje kapitalskih        |
|   deležev in finančnih          |
|   naložb                 0|
+----------------------------------------------+
|   442 Poraba sredstev kupnin       |
|   iz naslova privatizacije        0|
+----------------------------------------------+
|   443 Povečanje namenskega        |
|   premoženja v javnih           |
|   skladih in drugih osebah        |
|   javnega prava, ki imajo         |
|   premoženje v svoji lasti        0|
+----------------------------------------------+
|VI.  PREJETA MINUS DANA           |
|   POSOJILA IN SPREMEMBE          |
|   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-        |
|   V.)                  0|
+----------------------------------------------+
|C.  RAČUN FINANCIRANJA           |
+----------------------------------------------+
|VII. ZADOLŽEVANJE (500)      580.000,00|
+----------------------------------------------+
|50  ZADOLŽEVANJE         580.000,00|
+----------------------------------------------+
|   500 Domače zadolževanje    580.000,00|
+----------------------------------------------+
|VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)      5.741,32|
+----------------------------------------------+
|55  ODPLAČILA DOLGA         5.741,32|
+----------------------------------------------+
|   550 Odplačila domačega         |
|   dolga              5.741,32|
+----------------------------------------------+
|IX.  POVEČANJE SREDSTEV NA          |
|   RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-        |
|   V.-VIII.)           288.412,90|
+----------------------------------------------+
|X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-   574.258,68|
|   VIII.)            574.258,68|
+----------------------------------------------+
|XI.  NETO FINANCIRANJE            |
|   (VI.+VII.-VIII.-IX.)     285.845,78|
+----------------------------------------------+
|   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH       |
|   DNE 31. 12. PRETEKLEGA         |
|   LETA              29.873,01|
|   90090 Splošni sklad za         |
|   drugo                  |
+----------------------------------------------+
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2012 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2013-15
Rečica ob Savinji, dne 28. marca 2013
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost