Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2013 z dne 12. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2013 z dne 12. 4. 2013, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1126. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o posojilu Helenski republiki (ZPHelR-B)
1127. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-1B)
1128. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev (ZDKG-A)
1129. Zakon o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona (ObrZ-E)

MINISTRSTVA

1130. Pravilnik o postopnem uvajanju prvega tujega jezika v 1. razred osnovne šole
1131. Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

BANKA SLOVENIJE

1132. Sklep o opravljanju menjalniških poslov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1133. Splošni akt o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc
1134. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2013
1135. Obvestilo o spremembah slovensko-latinskega prevoda ATC klasifikacije zdravil
1136. Odločba o imenovanju namestnika vodje Okrožnega državnega tožilstva v Novem mestu

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1137. Aneks k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo

OBČINE

Cankova

1138. Zaključni račun proračuna Občine Cankova za leto 2012
1139. Odlok o rebalansu I. proračuna Občine Cankova za leto 2013
1140. Odlok o spremembah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini Cankova
1141. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organiziranju pomoči družini na domu in merilih za plačilo storitev
1142. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cankova
1143. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nagradah študentov in diplomantov Občine Cankova
1144. Letni program športa Občine Cankova za leto 2013

Celje

1145. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Babno – Ložnica III
1146. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Košnica – KO 4
1147. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Košnica

Cerknica

1148. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanja C12-8S Tičnica na Rakeku
1149. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejana BG 19/1 v Begunjah pri Cerknici

Črnomelj

1150. Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2012
1151. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2014
1152. Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Črnomelj
1153. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1154. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1155. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1156. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1157. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1158. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1159. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1160. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dobje

1161. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju drugega tromesečja leta 2013
1162. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobje za leto 2013

Dobrna

1163. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrna za leto 2012
1164. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah Občine Dobrna

Dobrova-Polhov Gradec

1165. Zaključni račun proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2012
1166. Odlok o razglasitvi Setnik – Cerkev sv. Martina za kulturni spomenik lokalnega pomena
1167. Odlok o razglasitvi Podreber – Cerkev sv. Elizabete za kulturni spomenik lokalnega pomena
1168. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Hodoš

1169. Zaključni račun proračuna Občine Hodoš za leto 2012
1170. Odlok o proračunu Občine Hodoš za leto 2013
1171. Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v Občini Hodoš

Kanal ob Soči

1172. Odlok o javnem redu in miru v Občini Kanal ob Soči

Kočevje

1173. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2013 št. 1
1174. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred

Koper

1175. Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Slavnik«

Kozje

1176. Odlok o razveljavitvi dela Odloka o sprejemu zazidalnega načrta Kozje
1177. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Kozje za obdobje april–junij 2013
1178. Sklep o cenah v fitnesu v Športnem parku Kozje

Ljubljana

1179. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 106 – Kolizej del
1180. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 106 – Kolizej
1181. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra

Mokronog-Trebelno

1182. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2012

Mozirje

1183. Odlok o imenovanju ulice Rožna pot
1184. Sklep za razširitev območij stavbnih zemljišč na območju Občine Mozirje

Murska Sobota

1185. Cenik potrjenih cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Moravske Toplice
1186. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

Rečica ob Savinji

1187. Sklep o oblikovanju najemnin oziroma zakupnin za zemljišča v lasti Občine Rečica ob Savinji
1188. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 1037/4, k.o. Šentjanž (932)

Rogaška Slatina

1189. Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2012
1190. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Rogaška Slatina
1191. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Rogaška Slatina
1192. Sklep o ukinitvi statusa javno dobro v k.o. Kamence

Rogatec

1193. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba
1194. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sežana

1195. Pravilnik o spodbujanju zaposlovanja v Občini Sežana
1196. Sklep o začetku priprave OPPN za območje novejšega mestnega jedra v Sežani

Slovenske Konjice

1197. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2012
1198. Odlok o občinskih cestah v Občini Slovenske Konjice

Šentjur

1199. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Šentrupert

1200. Zaključni račun proračuna Občine Šentrupert za leto 2012

Škofja Loka

1201. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Vešter

Štore

1202. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Štore za leto 2012

Tišina

1203. Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 2013
1204. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2013
1205. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina

Tržič

1209. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Gorenjske regije
1210. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje naravnega spomenika z oznako 6 T1 Dolina – Dovžanova soteska
1211. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Tržič
1212. Odlok o spremembi Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin na območju Občine Tržič
1213. Pravilnik o odstranitvi, hrambi, izdaji in razgradnji vozil
1214. Sklep o določitvi višine stroškov odvoza in hrambe vozil za leto 2013 in 2014

Žirovnica

1206. Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2012
1207. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Žirovnica – novi center – ŽI2
1208. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Žirovnica

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

31. Uredba o ratifikaciji Sklepnih listin območne konference o radiokomunikacijah za načrtovanje digitalne prizemne radiodifuzne storitve v delih območij 1 in 3 v frekvenčnih pasovih 174–230 MHz in 470–862 MHz (RRC-06)

Ministrstvo za zunanje zadeve

32. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju pri gradnji in delovanju plinovoda na ozemlju Republike Slovenije

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost