Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2013 z dne 15. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2013 z dne 15. 4. 2013, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1215. Sklep o določitvi kandidatov, ki v skladu s 14. členom Zakona o poslancih opravljajo funkcijo poslancev namesto poslancev, ki opravljajo funkcijo v Vladi
1216. Sklep o prenehanju mandata članu Programskega sveta RTV Slovenija – imenovanemu na podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
1217. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotovitev in oceno delovanja ekstremističnih skupin
1218. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1219. Uredba o državnem prostorskem načrtu za vodnogospodarsko ureditev Dravinje od Stogovcev do Koritnega
1252. Uredba o spremembah Uredbe o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015
1253. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

MINISTRSTVA

1254. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opravljanju izpita ter izbiri in vlogi zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja

USTAVNO SODIŠČE

1220. Odločba o ugotovitvi, da je Zakon o dedovanju v neskladju z Ustavo
1221. Odločba o razveljavitvi sodbe in sklepa Vrhovnega sodišča

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1222. Splošni akt o načinu izračuna višine plačil za uporabo elementov oštevilčenja

OBČINE

Dolenjske Toplice

1223. Odlok o Spominskem dnevu Občine Dolenjske Toplice
1224. Sklep o potrditvi Letnega poročila Zdravstvenega doma za leto 2012 in Načrta za leto 2013

Dravograd

1241. Zaključni račun proračuna Občine Dravograd za leto 2012
1242. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Dravograd
1243. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o upravljanju in uporabi javnih športnih objektov in športnih površin v Občini Dravograd
1244. Pravilnik o najemu prostorov in površin Športnega centra Dravograd
1245. Pravilnik o uporabi večnamenske dvorane »ŠPIC D«
1246. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Dravograd
1247. Sklep o določitvi cene neposredne socialne oskrbe pomoč družini na domu
1248. Sklep o določitvi urejenih parkirišč oziroma območij kratkotrajnega parkiranja za osebna vozila (modre cone) na območju Občine Dravograd
1249. Sklep o določitvi območij omejene hitrosti v Občini Dravograd
1250. Sklep o imenovanju podžupana

Gornji Petrovci

1225. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi višine sredstev za najem prostora za grobove na pokopališčih in uporabi mrliških vežic, ki so v uporabi na območju Občine Gornji Petrovci

Ilirska Bistrica

1226. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistično središče Sviščaki

Kostanjevica na Krki

1227. Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2012
1228. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec pri Osnovni šoli Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
1229. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu oddajanja telovadnice Osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki v uporabo za namene športa
1230. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v Občini Kostanjevica na Krki
1231. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2013
1232. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2013

Metlika

1233. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Metlika

Naklo

1251. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje NA6(*) Pivka – 1. faza

Novo mesto

1234. Pravilnik o merilih za postavitev in obliko objektov za oglaševanje
1235. Sklep o cenah storitev v distribuciji zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto

Oplotnica

1236. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja turističnega območja z nastanitvijo
1237. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za hlev s pripadajočimi objekti in infrastrukturo na parcelah št. 154, 155, 156/1, 156/2, vse k.o. Koritno

Rečica ob Savinji

1238. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljiščema s parcelno številko 1082/3 in 1082/4, obe k.o. Rečica ob Savinji (921)

Tabor

1239. Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč

Turnišče

1240. Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na parceli št. 5775/1 v k.o. Turnišče
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti