Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2013 z dne 15. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2013 z dne 15. 4. 2013

Kazalo

1234. Pravilnik o merilih za postavitev in obliko objektov za oglaševanje, stran 3916.

Na podlagi Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) in 3. člena Odloka o oglaševanju na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/12) je župan Mestne občine Novo mesto dne 27. 3. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za postavitev in obliko objektov za oglaševanje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik določa za območje Mestne občine Novo mesto splošna in posebna merila za postavitev objektov za oglaševanje, lokacije za postavitev objektov za oglaševanje, število in velikost – površino le-teh.
(2) Lokacije in število za postavitev objektov za oglaševanje se določajo na podlagi strokovnih podlag z upoštevanjem splošnih in posebnih meril iz tega pravilnika.
2. člen
Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
– območje starega mestnega jedra je območje enot urejanja prostora historičnega jedra Novega mesta v mejah, kakor jih opredeljujejo predpisi s področja prostora na območju Mestne občine Novo mesto,
– objekt za oglaševanje je objekt s katerim, oziroma na katerem, je možno oglaševati,
– elaborat za postavitev objekta za oglaševanje je strokovno-tehnični elaborat, izdelan skladno s predpisi o javnih cestah, s katerim je določena lokacija, prikaz objekta za oglaševanje in način njegove postavitve, opredeljena pregledna polja, preglednostni prostori cestnih priključkov in križišč, pregledne berme v območju lokacije objekta ter drugi tehnični podatki, ki se nanašajo na objekt ali njegovo lokacijo,
– strokovne podlage, so grafične priloge, iz katerih je razvidna mikrolokacija postavitve in vrsta objekta za oglaševanje in so javno objavljene v prostorsko informacijskem sistemu občin.
II. SPLOŠNA MERILA ZA POSTAVITEV OBJEKTOV ZA OGLAŠEVANJE
3. člen
(1) Postavljen objekt za oglaševanje ne sme ovirati:
– prometne varnosti cestnega prometa,
– dostopov za uporabnike sosednjih površin oziroma zemljišč,
– vzdrževanja cest, komunalnih vodov in druge infrastrukture in
– rabe površin ter objektov v zasebni in javni rabi, tako, da je raba le-teh onemogočena.
(2) Za vsak objekt za oglaševanje v varovalnem pasu javne ceste je potrebno izdelati elaborat za postavitev objekta za oglaševanje.
(3) Objekti za oglaševanje naj bodo:
– oblikovani medsebojno skladno in prilagojeno lokalnim oblikovnim značilnostim,
– postavljeni v sklenjene celote v okviru mestnih ureditev in skladni z urbano opremo na lokaciji,
– barve konstrukcije oziroma okvirjev naj bodo vročecinkane, protikorozijsko zaščitene, oziroma enake tonu konstrukcije, na katero so objekti in naprave pritrjeni (konstrukcija obešank na drogovih javne razsvetljave),
– objekti za oglaševanje morajo biti montažno pritrjeni na armirano betonski temelj,
– postavljeni tako, da so v istem vidnem polju horizontalno poravnani,
– na javnih mestih postavljeni tako, da ne ovirajo osnovne namembnosti površine,
– postavljeni tako, da ne povzročajo sporočilne zasičenosti posameznih ambientov ali območij,
– tehnično neoporečni in varni, kar oglaševalec dokaže z elaboratom.
(4) Objekti za oglaševanje, kjer se na enem prostoru oglašuje več različnih oglaševalcev se uredijo enakomerno in v enem okvirju. Nadgradnja in naknadna postavitev novega objekta je možna v obstoječem oblikovalskem konceptu.
(5) Za vsak objekt je potrebno priložiti elaborat, iz katerega je nedvoumno razvidno, da objekt ne bo imel negativnega vpliva na varno odvijanje prometa (v smislu odvračanja pozornosti uporabnika ceste od same vožnje) ter videz ceste.
(6) Postavitev objektov za oglaševanje ne sme biti v nasprotju s prostorskimi akti Mestne občine Novo mesto.
4. člen
(1) Objekte za oglaševanje ni dovoljeno postavljati na:
– javne parke, parkovne ureditve in pokopališča,
– zelenice, ki so funkcionalni del stanovanjskih sosesk in območij,
– ob vodotokih,
– lokacije, kjer ovirajo vedutne poglede na naselje, naravna okolja, kvalitetne mestne ureditve, arhitekturo objektov in na elemente naravne in kulturne dediščine,
– ob obronke gozdov,
– na robove primestnih naselij, če zakrivajo pogled na odprti prostor ali naselje, v kakovostno oblikovanih ulicah z vedutami,
– lokacije, ki niso v skladu z veljavnimi cestnoprometnimi predpisi in predstavljajo oviro prometne varnosti, kar velja tudi za čas postavljanja oglaševalskih sporočil,
– prva dva droga javne razsvetljave iz križišč za obešanke na drogovih javne razsvetljave,
– 400 m od table, ki označuje mesto Novo mesto.
(2) Neprimerne oblike oglaševanja:
– večbarvni izris oglasa na fasade objektov ob cestišču,
– pritrjevanje oglasnih materialov (transparentov) neposredno na objekte ob cestišču (hiše, zidovi, ograje, rastline …),
– pritrjevanje svetlobnih oglasnih objektov v smeri pogleda na objekte historičnega mestnega jedra, na kulturne spomenike in arhitekturno dediščino,
– svetlobnih vitrin ni dovoljeno postavljati v drevorede in v zelenice, na področjih, kjer to ni izrecno dovoljeno v strokovnih podlagah, ki so priloga tega pravilnika.
Vrsta, velikost in oblika objektov za oglaševanje
5. člen
Površine objektov za oglaševanje po tem odloku so osnova za odmero takse.
Velike in male samostoječe ali stenske table so:
– velike, dimenzij 3:4, ki niso manjši od 10,00 m2 in ne presegajo 18,00 m2, (v nadaljnjem besedilu: velike table),
– male, ki ne presegajo 2,80 m2, (v nadaljnjem besedilu: male table).
Velike in male samostoječe ali stenske table svetlobne vitrine so:
– velike, dimenzij 3:4, ki niso manjši od 10,00 m in ne presegajo 18,00 m2, (v nadaljnjem besedilu: velike table),
– male, ki ne presegajo 2,80 m2, (v nadaljnjem besedilu: male table).
Vrtljive lamelne samostoječe ali stenske table so:
– elektronski svetlobni prikazovalniki, dimenzij 3:4, ki niso manjši od 10,00 m2 in ne presegajo 18,00 m2,
– samostoječi ali stenski prikazovalniki, njihova velikost dimenzij 3:4, ki niso manjši od 10,00 m2 in ne presegajo 18,00 m2.
Pri postavitvi in oblikovanju se smiselno uporabljajo tudi določila, ki veljajo za velike stenske table.
Plakatni stebri: okrogli in tristrani so:
– okrogli stebri katerih celotna površina ni večja od 3 x 2,80 m2 (v nadaljnjem besedilu: okrogli stebri),
– tristrani stebri katerih površina ni večja od 3 x 2,80 m2 ena stran (v nadaljnjem besedilu: stebri).
Obešanke na drogovih javne razsvetljave so v velikosti 1,7 m * 1,1 m.
Samostoječi ali stenski svetlobni prikazovalniki (displeji) so:
– elektronski svetlobni prikazovalniki, dimenzij v razmerju 3:4, ki niso manjši od 10,00 m2 in ne presegajo 18,00 m2,
– samostoječi ali stenski prikazovalniki, dimenzij v razmerju 3:4, ki niso manjši od 10,00 m2 in ne presegajo 18,00 m2.
Objekti s platni na slepih fasadah so lahko dimenzij ki niso manjši od 10,00 m2 in ne presegajo 18,00 m2
Objekti s slikovno ali pisno obdelanimi stenami stavb so dovoljeni dimenzij, ki niso manjši od 10,00 m2 in ne presegajo 18,00 m2.
Objekti za obešanje transparentov so dovoljeni v največji velikosti 9 m, visoki najmanj 1,10 m, vendar v največ skupni površini 12,00 m2.
Velikimi in malimi stenskimi tablami na gradbiščnih ograjah so dovoljeni dimenzij 3:4, ki niso manjši od 10,00 m2 in ne presegajo 18,00 m2.
III. POSEBNA MERILA ZA POSTAVITEV OBJEKTOV IN NAPRAV ZA OGLAŠEVANJE
Velike in male samostoječe ali stenske table
6. člen
(1) Velike table ni dovoljeno nameščati v območje starega mestnega jedra, razen na gradbene ograje.
Velike table ni dovoljeno nameščati v drevorede.
Velike table se praviloma postavljajo ob občinske ceste, na protihrupne in oporne zidove, na in ob gradbene ograje.
Velike table so lahko enostranske ali obojestranske, brez presledka med stranema.
Velike table morajo biti postavljene glede na podlago navpično ter pravokotno ali vzporedno z voziščem. Od roba vozišča morajo biti oddaljene najmanj 3 m, razen če so postavljene na oporni zid, na protihrupno betonsko ograjo ipd., spodnji rob pa mora biti najmanj 0,75 m nad voziščem. Postavljene morajo biti tako, da ne ovirajo izvajanja zimske službe.
Vzporedna postavitev dveh ali več velikih tabel pravokotno na cestišče praviloma ni dovoljena, v kolikor elaborat predvidi več oglasnih tabel pravokotno na cestišče je najmanjša oddaljenost tabel 5,00 m. Prav tako ni dovoljena vogalna postavitev.
(2) Na območju Mestne občine Novo mesto je dovoljena postavitev le ene vrste in oblike velike table. Okvir je kovinske pocinkane proti korozijsko zaščitene konstrukcije. Velike table morajo biti montažno pritrjene na armirano betonski temelj.
(3) Plakati na velikih tablah ne smejo biti manjši od velikosti velike table.
7. člen
(1) Malih stenskih tabel ni dovoljeno nameščati:
– v kombinaciji z velikimi tablami,
– na vrtne ograje stanovanjskih hiš in javnih zgradb, ter
– na oblikovane fasade objektov.
(2) Male stenske table se praviloma nameščajo na:
– oporne in podobne polne zidove,
– notranje stene konstrukcije podvozov in nadvozov,
– prazne zidove pomožnih objektov,
– kot samostojne.
(3) Na malih stenskih tablah je dovoljeno nameščati plakate maksimalne velikosti 2,80 m2.
Velike in male samostoječe ali stenske svetlobne vitrine
8. člen
(1) Velikih samostoječih ali stenskih svetlobnih vitrin ni dovoljeno postavljati:
– v območje območje starega mestnega jedra,
– v parke in drevorede,
– vzporedno s cestiščem.
(2) Velike samostoječe ali stenske svetlobne vitrine se praviloma postavljajo v poslovna in v trgovska območja, v območja trgovskih centrov ter v bližino pomembnejših prometnih križišč.
(3) Velike samostoječe ali stenske svetlobne vitrine se ob mestnih vpadnicah postavljajo tako, da znaša višina spodnjega roba vitrine najmanj 2,40 m in največ 2,60 m, merjeno od tal (niveleta vozišča).
(4) Na območju Mestne občine Novo mesto je dovoljena postavitev le ene vrste in oblike samostoječe ali stenske svetlobne vitrine, ki je kovinske pocinkane proti korozijsko zaščitene konstrukcije. Steber centrično vstavljen glede na pano, razen v primerih, kjer takšna postavitev ni možna. V primerih, ko postavitev centrično vstavljenega stebra ni možna je potrebno soglasje Mestne občine Novo mesto. Steber mora biti montažno pritrjen na armirano betonski temelj.
(5) Plakati na samostoječih ali stenske svetlobnih vitrinah ne smejo biti manjši od velikosti samostoječe ali stenske svetlobne vitrine.
9. člen
(1) Male samostoječe ali stenske svetlobne vitrine se praviloma postavljajo:
– v območja poslovnih, trgovskih in športnih kompleksov,
– na površine za pešce,
– na površine pred poslovnimi stavbami,
– na parkirišča poslovnih in trgovskih centrov.
(2) Na območju Mestne občine Novo mesto je dovoljena postavitev le ene vrste in oblike male samostoječe ali stenske svetlobne vitrine, ki je kovinske pocinkane proti korozijsko zaščitene konstrukcije. Steber centrično vstavljen glede na pano, razen v primerih, kjer takšna postavitev ni možna. V primerih, ko postavitev centrično vstavljenega stebra ni možna je potrebno soglasje Mestne občine Novo mesto. Steber mora biti montažno pritrjen na armirano betonski temelj.
(3) Plakati na malih samostoječih ali stenske svetlobnih vitrinah ne smejo biti manjši od velikosti samostoječe ali stenske svetlobne vitrine.
Vrtljive lamelne samostoječe ali stenske table
10. člen
Vrtljive lamelne samostoječe ali stenske table ni dovoljeno postavljati:
– na stanovanjske in pretežno stanovanjske zgradbe, razen na slepe fasade,
– kot samostoječe objekte pred fasade stavb, razen v sklopu poslovnih, trgovskih in športnih kompleksov.
11. člen
(1) Vrtljive lamelne samostoječe ali stenske table je treba postavljati tako, da je njihov spodnji rob oddaljen od tal najmanj 2,40 m in največ 2,70 m.
(2) Na območju Mestne občine Novo mesto je dovoljena postavitev le ene vrste in oblike vrtljive lamelne samostoječe ali stenske table, ki je kovinske pocinkane proti korozijsko zaščitene konstrukcije. Steber centrično vstavljen glede na pano, razen v primerih, kjer takšna postavitev ni možna. V primerih, ko postavitev centrično vstavljenega stebra ni možna je potrebno soglasje Mestne občine Novo mesto. Steber mora biti montažno pritrjen na armirano betonski temelj.
(3) Plakati na vrtljivih lamelnih samostoječih ali stenskih tablah ne smejo biti manjši od velikosti vrtljive lamelne samostoječe ali stenske table.
Plakatni stebri
12. člen
(1) Plakatni stebri se lahko postavijo na površine za pešce ali ob njej tako, da je zagotovljena zadostna širina preostalega prostega pločnika, ki jo določajo predpisi o javnih cestah.
(2) Na območju Mestne občine Novo Mesto je dovoljena postavitev le ene vrste in oblike plakatnih stebrov, ki je kovinske pocinkane proti korozijsko zaščitene konstrukcije.
13. člen
Okrogli plakatni stebri ne smejo biti osvetljeni z lastnim virom svetlobe.
14. člen
Tristrane plakatne stebre je dovoljeno postavljati tudi:
– v območja poslovnih, trgovskih in športnih kompleksov,
– v območja površin za pešce,
– na površine pred poslovnimi objekti,
– mestno jedro.
15. člen
Plakatne stebre je dovoljeno postavljati na območju enote urejanja prostora z oznako NM/14-OPPN-a in območje starega mestnega jedra.
Obešanke na drogovih javne razsvetljave
16. člen
(1) Obešanke ni dovoljeno nameščati:
– na prva dva drogova javne razsvetljave v križišču,
– tako da bi ovirale drevje oziroma objekte ob cestišču.
(2) Obešanke se praviloma nameščajo na drogove javne razsvetljave ob občinskih cestah. Obešanke morajo biti nameščene tako, da ne posegajo v prostor vozišča in da je spodnji rob oddaljen od tal 4,50 m.
(3) Barva konstrukcije obešanke mora biti enaka barvi drogov javne razsvetljave.
(4) Obešank na drogovih javne razsvetljave ni dovoljeno nameščati več kot 5 zaporedno.
(5) Na obešankah na drogovih javne razsvetljave ni dovoljeno posredovati oglasnih sporočil z elementi prometne signalizacije, usmerjanja prometa, ter turistične in druge obvestilne signalizacije.
Samostoječi ali stenski svetlobni prikazovalniki (displeji)
17. člen
Samostoječe ali stenske svetlobne prikazovalnike ni dovoljeno postavljati:
– na stanovanjske in pretežno stanovanjske zgradbe, razen na slepe fasade,
– kot samostoječe objekte pred fasade stavb, razen v sklopu poslovnih, trgovskih in športnih kompleksov.
18. člen
(1) Samostoječe ali stenske svetlobne prikazovalnike je treba postavljati tako, da je njihov spodnji rob oddaljen od tal najmanj 2,40 m in največ 3,00 m.
(2) Na območju Mestne občine Novo mesto je dovoljena postavitev le ene vrste in oblike samostoječih ali stenskih svetlobnih prikazovalnikov, ki je kovinske pocinkane proti korozijsko zaščitene konstrukcije. Steber centrično vstavljen glede na pano, razen v primerih, kjer takšna postavitev ni možna. V primerih, ko postavitev centrično vstavljenega stebra ni možna je potrebno soglasje Mestne občine Novo mesto. Steber mora biti montažno pritrjen na armirano betonski temelj.
(3) Plakati na samostoječih ali stenskih svetlobnih prikazovalnikih ne smejo biti manjši od velikosti samostoječega ali stenskega svetlobnega prikazovalnika.
Objekti s platni na slepih fasadah
19. člen
(1) Platna, pritrjena na stene objektov so lahko nameščena izključno na neoblikovanih slepih fasadah objektov. Slepa fasada objekta je površina, ki je del objekta v nedokončanem stavbnem nizu. Na polnih delih sten objektov, ki so oblikovani kot fasada, platen ni dovoljeno nameščati.
(2) Platna pritrjena na stene objektov imajo lahko dimenzijo največ 36 m2.
Objekti s slikovno ali pisno obdelanimi stenami stavb
20. člen
(1) Objekti s slikovno ali pisno obdelanimi stenami stavb, so lahko nameščeni izključno na neoblikovanih slepih fasadah objektov. Slepa fasada objekta je površina, ki je del objekta v nedokončanem stavbnem nizu. Na polnih delih sten objektov, ki so oblikovani kot fasada, platen ni dovoljeno nameščati.
(2) Pri postavitvi in oblikovanju se smiselno uporabljajo tudi določila, ki veljajo za velike stenske table.
Transparenti nad ulicami
21. člen
(1) Transparente nad ulicami je dopustno nameščati:
– v območju starega mestnega jedra za obveščanje o kulturnih, vzgojnih, športnih, turističnih prireditvah, ki jih organizira Mestne občine Novo mesto ali je njihova pokroviteljica,
– v območjih zunaj starega mestnega jedra, kjer je dopustno oglaševati tudi športne prireditve, strankarske shode in druge množične prireditve.
(2) Način namestitve in oblikovanje transparentov nad ulicami:
– transparenti morajo biti obešeni pravokotno na cestišče tako, da je višina spodnjega roba transparenta najmanj 4,50 m in največ 6 m nad voziščem,
– dolžina transparenta mora biti najmanj 9 m, in ne večja od širine cestišča, višina pa 1,10 m,
– izdelani morajo biti iz tkanine brez leska, ki se ne raztegne, ne mečka ali ob vremenskih vplivih kako drugače ne poškoduje,
– pritrjeni morajo biti z vodoravnimi jeklenimi vrvmi in ne smejo ogrožati statične stabilnosti objektov ali naprav, na katere so pritrjeni.
Velikimi in malimi stenskimi tablami na gradbiščnih ograjah
22. člen
(1) Oglasna sporočila se lahko nameščajo na gradbene odre ali na zavese gradbenih ograj kot začasna namestitev za toliko časa dokler trajajo gradbena dela. Za zavese gradbenih ograj se uporabljajo tkanine brez leska ali grafično obdelane tkanine (tiskane ali poslikane).
(2) Pri postavitvi in oblikovanju se smiselno uporabljajo tudi določila, ki veljajo za velike stenske table.
23. člen
(1) Mnenje k obliki in lokaciji objekta in naprave za oglaševanje, če le-ta ni opredeljena v pravilniku in strokovnih podlagah, podaja strokovna služba Mestne občine Novo mesto.
(2) Strokovna služba pri oblikovanju mnenja upošteva zlasti naslednja prednostna merila:
– značilnosti zgradbe oziroma prostora, kjer bo objekt postavljen ali urejen,
– značilnosti objekta (število, material, velikost, oblikovna ustreznost, čitljivost, vpliv na okolje),
– potrebe po ohranitvi značilnih razgledov (vedut),
– obstoječa degradiranost območja (kot je zasičenost objekta s tovrstnimi objekti, zakrivanje in podobno) in
– obstoječa zakonodaja.
IV. KONČNA DOLOČBA IN PREHODNA DOLOČBA
24. člen
(1) Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Vsa oglasna mesta morajo biti skladna s tem pravilnikom v roku 6 mesecev po objavi pravilnika v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2012
Novo mesto, dne 11. marca 2013
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti